Bijdrage Proces Actieplan Laak


30 augustus 2023

Voorzitter, allereerst wil ik mijn waardering uitspreken voor het voorgestelde actieplan voor het stadsdeel Laak in Den Haag. Dit plan bevat tal van positieve voorstellen die hopelijk echt verbeteringen zullen brengen. Ik ben benieuwd naar de effecten van deze voorgestelde maatregelen en hun impact op de bewoners.

Bij het bestuderen van dit plan lijkt het erop dat de focus voornamelijk ligt op Laak Centraal. Is dit inderdaad het geval en zo ja, wat is de achterliggende reden voor deze keuze?

Ik heb enkele vragen en suggesties met betrekking tot verschillende aspecten van het plan.

Participatie & Communicatie:
Het is goed om te zien dat er onderscheid wordt gemaakt tussen korte- en langetermijndoelen. Is er echter ook overwogen om deze doelen te vertalen naar een toegankelijke website, zodat zowel bewoners als de gemeenteraad de voortgang kunnen volgen? Op dat punt kan ik me aansluiten bij Hart voor Den Haag om dit plan SMART te maken. Tevens, aangezien dit plan geen statisch document lijkt te zijn, zou ik graag meer willen weten over het evaluatie- en bijsturingsproces, evenals de communicatie hiervan naar de bewoners.

Mijn fractie is benieuwd naar het participatieproces met betrekking tot de herinrichting van de Van Musschenbroekstraat en het Lorentzplein, dat voor 2025 gepland staat. Kunt u wat meer licht werpen op hoe dit proces zal verlopen?

Dan communicatie. Wordt actieve meertalige communicatie nu de standaard? Verder heb ik vernomen dat hoewel bewoners de laatste tijd meer betrokken worden, er nog ruimte is voor verbetering. Dit blijkt onder andere uit het stemproces rondom het wijkbudget. Zou u kunnen onderzoeken wat er mis is gegaan en hoe dit verbeterd kan worden? Dit geldt ook voor out-of-the-box initiatieven zoals de afvalbingo. Zou het niet raadzaam zijn om dergelijke initiatieven eerst voor te leggen aan een klankbordgroep van bewoners om hen serieus te betrekken bij deze beslissingen?

Meldingsbereidheid:
Het is duidelijk dat mensen ontmoedigd raken als problemen niet verminderen ondanks hun meldingen. Wat zijn echter de concrete stappen die worden ondernomen om deze bereidheid te vergroten?

Wat betreft de MyCleanCity app en andere vormen van afvalmeldingen. Ik hoor dat dit nog altijd niet gesmeerd loopt en ik heb persoonlijk ook wel de ervaring dat het soms 3 keer melden duurt voor een melding navolging krijgt. Wat wordt er gedaan om dit proces te verbeteren en wordt dit bijvoorbeeld regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd? Dat gaat natuurlijk niet alleen over Laak maar over de hele stad.

Handhaving:
We lezen in de beantwoording dat de Inspectie Leefomgeving en Transport controleert op het gebruik van gratis plastic tasjes in buurtsupers, maar hoe vaak gebeurt dit? En geldt de uitzondering op het plastic tasjes verbod voor alle winkels die voedsel verkopen?

Wat betreft de aanpak op straat met waarschuwende teksten in plaats van directe handhaving, zou ik graag willen weten wat het achterliggende idee hiervan is. Waarom wordt niet meteen overgegaan tot handhaving?

Lange Termijn Plannen:
Met de ontwikkelingen in de nieuwe wijken Laakhaven en Binckhorst, is het begrijpelijk dat er zorgen zijn over verkeersdrukte. Wordt er momenteel gewerkt aan een handhavingsplan met betrekking tot deze ontwikkelingen? En worden bewoners hierbij betrokken?

Wat betreft de nieuwe verhuurdersregeling, is er een verwachting van daadwerkelijke impact op huisjesmelkers en internationale investeerders? Wordt er bijgehouden hoe lang het zal duren voordat de eerste effecten merkbaar zijn?

Zijn er al gesprekken gevoerd met het Laaktheater over een mogelijke verplaatsing naar het Slachthuisplein?

Tot slot, wordt verwacht dat de parkeerdruk in Laak-Oost voldoende zal afnemen om ondergrondse afvalcontainers te kunnen plaatsen?

Kortom, er zijn veel positieve stappen gezet in dit actieplan, maar er zijn ook nog enkele vragen en suggesties die aandacht behoeven. We moeten ervoor zorgen dat deze maatregelen niet alleen goed bedoeld zijn, maar ook daadwerkelijk effectief en participatief zijn voor alle bewoners van Laak. Dank u wel.