Bijdrage Program­ma­re­kening 2020


Cie Bestuur

16 juni 2021

Inhoudsopgave

Buitenruimte

Voorzitter. Al voor de huidige pandemie was er al een wereldwijde crisis gaande. Namelijk de afname van natuur en biodiversiteit. In 2020 hebben weer een aantal bouwplannen - zoals bij de Assumburgweg, Duinstraat en de President Kennedylaan - plaatsgevonden in de ecologische zones. Het is geen verrassing dat de Partij voor de Dieren daar fel tegenstander van was en nog steeds is. Maar met deze jaarrekening kijken we terug. Dus daarom stellen we nu de vraag wat de huidige stand is van de ecologische waarde?

In december 2020 hebben we namelijk de nota Stadsnatuur vastgesteld met heel veel ambities maar onvoldoende financiële middelen. Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat bij de eerstvolgende begroting meer financiële middelen voor de ecologie moeten worden vrijgemaakt?

Dan de ecologie van de ondergrond. Hoe is het college in 2020 omgegaan met ecologie van de ondergrond? Zijn er bijvoorbeeld meer eisen aan grondwerkzaamheden in ecologische zone gesteld? Of hanteren we het principe dat er geen kabels door ecologische zone worden aangelegd? Kortom laten we de ondergrond zoveel mogelijk ongeroerd? We horen het graag van de wethouder.

We zijn blij dat het college flink biologische bollen heeft ingekocht, maar de raad heeft vastgelegd dat het college vanaf het jaar 2024 álle bollen (100% dus) biologisch inkoopt. Kan het college bevestigen dat te gaan doen, want de beantwoording op onze technische vraag hierover schept onduidelijkheid.

Dan de Volkstuinen of stadslandbouwlocaties: hier willen we als PvdD meer van. Wat heeft het college hier in 2020 voor gedaan? Hoe staat het bijvoorbeeld met de realisatie van de energiekas op het dak van De Helena?

Uit technische vragen blijkt nu niet of het budget volledig is benut in 2020. Hoe weerhoudt dit zich tot de nieuwe aanbesteding? Is het extra budget voor aanpak lastige honden volledig benut? Kan daar dan nog een specificatie van komen? Ook graag van welke organisaties daar gebruik van maken en waar dat aan wordt besteed.

De campagne 'Schoon doen we gewoon'. Onze fractie heeft een technische vraag gesteld over welke resultaten in 2020 zijn bereikt. De antwoorden zijn alleen gericht op het aantal uniek bereikte bezoekers. Zo is bijvoorbeeld bij de actie schone buurt/ World Clean-up Day ⅕ van het aantal inwoners bereikt. Maar zijn de gestelde doelen voor die campagne behaald? Wordt nagedacht om het bereik te vergroten? En welke maatregelen of andere communicatiemiddelen worden dan overwogen om het bereik te vergroten?

De Nota handhaving hebben we al besproken in de commissie eind 2020 maar nog niet in de raad. Wat is daar nu de stand van zaken van? Waarom is deze nota nog niet in de raad geweest?

Rond de Koekamp kijken we al jaren aan tegen een bouwput. Uiteindelijk heeft de rechter vorige week besloten en kan het grootste deel van de plannen doorgang vinden. Gaan die dus daadwerkelijk in het najaar van start? Welke gevolgen heeft het schrappen van de horeca voor de plannen? Legt Staatsbosbeheer en de gemeente zich neer bij de rechterlijke conclusies of wil de gemeente weer een nieuw bestemmingsplan vormgeven?

Verder is er een ontwerp voor de haven bij de Koekamp. Kan de wethouder aangeven hoeveel groen hiervoor verdwijnt en of bomen hiervoor zouden moeten sneuvelen?


Stadsontwikkeling & Wonen

Veiligheid

Voorzitter,

Ik wil graag beginnen met het onderwerp, u raad het al, dierenwelzijn en dierenmishandeling. Want hoewel het college altijd aangeeft dit belangrijk te vinden, is daar helaas niet altijd even veel van terug te zien. Ik quote: “In het integraal veiligheidsplan (RIS 301821) is de ambitie vastgelegd om de integrale samenwerking tussen Landelijke Inspectie Dierenbescherming, NVWA, (Dieren)politie en de gemeentelijke handhavers te bevorderen om dierenmishandeling vroegtijdig te signaleren. Ook in de nota Dierenwelzijn is deze ambitie neergelegd.” eind quote. Hartstikke mooi natuurlijk, zo’n ambitie, maar in de praktijk blijkt dat er maar weinig van komt. Kan het college aangeven wat tot dusver is gedaan om die integrale samenwerking te verbeteren? Maar nog belangrijker, wat betekent dit voor de uitvoering? Want we kunnen het wel dierenpolitie noemen, maar we weten allemaal dat die niet bestaat. Er zijn taakaccenthouders Dierenwelzijn, maar die komen vaak helemaal niet toe aan die taak. Ik heb laatst bijna 1,5 jaar geprobeerd om in contact te komen met zo’n taakaccenthouder. Bij navraag bleek dat deze persoon inmiddels zó veel taken heeft die voorrang krijgen, dat ze helemaal geen tijd heeft voor dierenwelzijn en dat dat - in haar geval - sowieso de komende 6 jaar nog het geval zou zijn. Kan de burgemeester bevestigen dat in de praktijk het er op neerkomt dat de politie niet genoeg tijd en mankracht heeft om zich bezig te houden met het voorkomen en opsporen van dierenmishandeling en verwaarlozing? Hoe kunnen we de ambitie die we als gemeenteraad hebben gesteld vertalen naar de praktijk als we weten dat de politie geen grote rol kan spelen? Welke rol hebben de gemeentelijke handhavers en hoe kan hun capaciteit maximaal worden ingezet? Kunnen zij mensen aanspreken of alleen melding doen? Wat gebeurt er met die meldingen? De Partij voor de Dieren zou graag meer actie zien op dit onderwerp.

Uit de beantwoording op onze vragen blijkt dat dierenartsen nu worden aangeschreven met een brief over de relatie huiselijk geweld en dierenmishandeling. Kan de burgemeester vertellen wat er ongeveer in die brief staat en wie er betrokken zijn geweest bij het opstellen van de brief? Waartoe worden de dierenartsen opgeroepen als zij signalen van geweld herkennen? Ook is mijn fractie erg benieuwd naar de stand van zaken in de samenwerking met Blijf van mijn Dier/ Stichting Mendoo. Zijn hier al vorderingen? Graag een reactie.

Om nog even in het dierenthema te blijven, voorzitter, de burgemeester heeft mij op 3 februari beloofd om halverwege het jaar terug te komen op de trainingen voor medewerkers van woningcorporaties in het herkennen van huiselijk geweld en dierenmishandeling. Hoe staat het daarmee?

Partij voor de Dieren zou graag meer inzicht willen krijgen in wat de gemeente nou doet om dierenmishandeling en -verwaarlozing tegen te gaan. Is de burgemeester bereid om voortaan in de Programmarekening hier een paragraaf over op te nemen? Mijn fractie heeft sterk het gevoel dat veel van de ambities van de gemeente op dit gebied vooral op papier tot uiting komen, en we hebben er weinig zicht op wat er nu in de praktijk gebeurt. En vaak als mijn fractie hier in commissies naar vraagt, heeft het college niet alle feiten en cijfers paraat. Dit kan worden ondervangen door jaarlijks verslag te doen over wat de vorderingen zijn, hoe samenwerkingen met verschillende organisaties verloopt en wat de politie heeft gedaan. Is het college het met mijn fractie eens dat dit meer duidelijkheid zou scheppen over waar de successen behaald worden en waar nog aandachtspunten liggen? Graag een reactie.

Dan, voorzitter, wil ik nog de zorgen van mijn fractie delen over het toenemende cameratoezicht, ditmaal in het promoten van slimme deurbellen en bodycams voor alle handhavers. Wij willen graag weten hoe de privacy geborgd wordt en wie daar toezicht op houdt. Worden er bijvoorbeeld controles uitgevoerd door de Autoriteit Persoonsgegevens? En, voorzitter, wordt er in Den Haag gebruikgemaakt van camera’s of software met gezichtsherkenning of kunstmatige intelligentie? Wordt hier al mee geëxperimenteerd? Wat is het standpunt van het college hierover?

Tot slot nog een vraag over het monument Zinloos Geweld. De burgemeester heeft toegezegd dat hier aandacht voor zou komen op de website van Den Haag. Tot op heden heb ik het nog niet kunnen vinden. Wat is de stand van zaken hiervan?


Voorzitter,

Terugkijkend op het afgelopen jaar valt het de Partij voor de Dieren op dat er steeds groen verdwijnt, maar dat dit niet wordt gecompenseerd. Dit, terwijl het college steeds zegt groen belangrijk te vinden. In de afgelopen raad is een motie aangenomen om meer duidelijkheid te geven over groengevolgen in een gebied. Kan de wethouder aangeven hoe hij aankijkt tegen dit thema en wanneer de motie wordt afgedaan?

Specifiek zou het buitenruimteplan van het CID in het eerste kwartaal naar de raad worden gestuurd. Kan de wethouder aangeven waarom hier vanaf is gestapt en dit niet naar de raad is gestuurd?

Rond de groene leges zien we dat er nog weinig gebruik van wordt gemaakt. Heeft de wethouder gevraagd aan ontwikkelaars waarom ze geen aanvraag indienen?

Dan de sociale huurwoningen. Mijn fractie vindt het onrealistisch om in de jaarrekening aan te geven dat die 30% dit jaar wordt gehaald. In 2020 bouwden we minder sociale woningen dan het jaar ervoor en kwamen op 17%. Er is toch geen enkele kans dat we dit jaar opeens wel 30% gaan opleveren? En gaat de wethouder het niet halen van dit percentage over de afgelopen jaren compenseren?

Dan de participatie. Mijn fractie vindt het zorgwekkend dat als we de vraag stellen wat is gedaan om de participatie te verbeteren het antwoord is dat er voorbereidingen zijn getroffen voor maatregelen in 2021. Waarom gaat dit zo traag?

Ook het antwoord op de goede technische vraag van GroenLinks over de PUKs bevestigde dat er weinig nog is veranderd. Er wordt gezegd: “Het participatietraject start daarmee direct na de vaststelling van het PUK.” Erkent de wethouder dat dit anders moet? Ook gegeven onze aangenomen motie? Er wordt verder aangegeven dat wel in relatie tot PUKs meer participatie kan worden geëist, maar dat dit aan de raad is. Doet de wethouder hiertoe ook een voorstel? Wanneer komt de informatie over de omgevingswet implementatie?

Tot slot een vraag over Dreven, Zichten, Gaarden. De wethouder had toegezegd de aanvraag voor de subsidie bij BZK naar de raad te sturen. Waarom heeft hij dit nog niet gedaan?


Grote Projecten

Voorzitter,

We hebben al eerder aangegeven dat de GRIP-rapportage een perceptie van grip geeft, maar dit niet geeft. Pas als er een package deal op tafel ligt dan blijken de risico’s groot en dan is de GRIP-rapportage achterhaald. Daarom zien we graag snel een verbeterde rapportage. Kan de wethouder aangeven wanneer die komt?

Specifiek vragen over Spuikwartier. Waarom zijn de risico’s opeens een stuk groter? Is dit door de problemen rond toren C? En hoe komt het dat er nu opeens problemen oppoppen rond de commerciële ruimte? Kan de wethouder hier nader op ingaan? Waarom is dit punt niet in de halfjaarrapportages genoemd?

Dan specifiek over Den Haag Nieuw Centraal. Zijn de negatieve gevolgen van het KJ-plein nu gedekt door het aangenomen raadsvoorstel en zouden dan de kleuren in het risicoprofiel weer groen kleuren of is er nog iets aan de hand? Verder zou ik de wethouder willen vragen hoe de 2,8 miljoen euro helemaal op is ondanks dat het gat niet in het dak van de fietsenstalling is geboord? Deze vraag zou de wethouder nog beantwoorden vorige week.


Vastgoed en Grondbeleid

Voorzitter,

Mijn fractie zou graag meer willen weten over hoe de gemeente inzet op circulair bouwen in het eigen vastgoed. Tot nu toe lijkt het vooral toe te zien op pilots rond het slopen, maar niet bij nieuwbouw of renovatie. Kan de wethouder hier iets over zeggen? Wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar biobased bouwen?

Kan de wethouder aangeven wat de status is van de 32 verduurzaamde panden? Zijn die nou energieneutraal of bijna dat?


Gemeenteraad

Afgelopen maandag werd er een brandbrief geschreven aan de voorzitter van de Tweede Kamer, waarin zorgen werden geuit over verschillende meldingen van grensoverschrijdend gedrag binnen de Tweede Kamer jegens fractie- en Kamermedewerkers en vrijwilligers. Hierin worden de zorgen geuit over het feit dat het in de Tweede Kamer praktisch onmogelijk is om maatregelen te treffen bij kwesties van seksisme en seksuele intimidatie van Kamerleden. En hoewel de gemeente natuurlijk niet op alle vlakken vergelijkbaar is met de Kamer, zijn er zeker overeenkomsten in de organisatiestructuur. Dat riep bij mijn fractie een aantal vragen op. Zodadelijk wat vragen over dit onderwerp binnen de gemeentelijke organisaties, maar nu specifiek een aantal vragen over wat de rol van de gemeente is in gevallen van seksisme en seksueel misbruik en intimidatie binnen gemeenteraadsfracties. Heeft de gemeente zicht op het integriteitsbeleid van fracties? Is het verplicht voor alle fracties om dit te hebben en wie controleert dit? Moeten alle fracties een vertrouwenspersoon hebben of kunnen medewerkers terecht bij iemand van de gemeente? Krijgen fractie bijvoorbeeld trainingen of een handboek over hoe met dit soort situaties om te gaan? Of beter nog, hoe die voorkomen kunnen worden?

Kan de voorzitter van het presidium vertellen wat de gemeente kan doen als er bijvoorbeeld een klacht van een medewerker zou zijn over een raadslid? Hoe wordt daarmee omgegaan? Wat kan hier eigenlijk mee gedaan worden? We hebben het al veel gehad over integriteit binnen de raad, maar dit onderwerp is eigenlijk verrassend onderbelicht gebleven. Is het presidium het met mijn fractie eens dat het goed zou zijn om hier weer eens goed naar te kijken?


Financiën

Ook ik kan me aansluiten bij het pleidooi van mijn collega’s over het accountantsrapport.

Daarnaast, wat de Partij voor de Dieren betreft kunnen we als gemeente ons aandeelhouderschap gebruiken om ook onze deelnemingen duurzamer te maken. Hier zien we weinig van terug ondanks dat we hier jarenlang al om vragen. In de beantwoording van onze technische vragen wordt aangegeven dat later dit jaar een rapportage komt over wat deelnemingen doen op het gebied van duurzaamheid. Dit is al door wethouder Guernaoui beloofd. Echter, ons wordt onduidelijk wat de gemeente nou richting deelnemingen concreet uitdraagt op het gebied van duurzaamheid. Kan de wethouder hier meer over zeggen?


Overhead

Voorzitter,

Bij dit onderdeel zijn er twee onderwerpen waar ik vragen over wil stellen. Het inpandig afvalbeleid, en het gemeentelijk beleid rondom seksisme en intimidatie.

Over het inpandig afvalbeleid heeft de Partij voor de Dieren al vaak vragen gesteld. Als u al een rondkijkt in deze raadzaal, kunt u zien dat afval hier niet gescheiden kan worden weggegooid. Waarom is dat? Op de plekken waar dat wel kan, gebeurt het nauwelijks. Ik heb al eerder voorgesteld om de bakken om te draaien, zodat mensen die hun afval niet willen scheiden, of dat blijkbaar ongelofelijk moeilijk vinden, alles bij het restafval kunnen doen, zodat de herbruikbare reststromen gescheiden blijven. Kan de wethouder toezeggen dat dit jaar nog te regelen? En is er inmiddels gecheckt of het klopt dat gescheiden afval bij het ophalen alsnog bij elkaar wordt gegooid? Ook hier heb ik al vaak om gevraagd. Het kan toch niet zo moeilijk zijn om hier in het stadhuis het goede voorbeeld te geven een gewoon een gedegen afvalbeleid te voeren? Graag een reactie van de wethouder.

Dan, voorzitter, wilde ik nog terugkomen op het onderwerp seksisme en seksuele intimidatie waar het al even over ging bij het onderdeel Gemeenteraad. Ditmaal een vraag over de gemeentelijke organisatie. Het document ‘vanzelfsprekend integer’ kondigde aan dat aandacht aan besteed zou worden aan de zogenaamde #MeToo kwestie, maar op werknet of in de programmarekening zag ik niet terug wat er binnen de gemeente gedaan het beleid hierop aan te scherpen. Kan de wethouder vertellen wat er het afgelopen jaar gebeurd is binnen de gemeentelijke organisatie om dit te verbeteren?


Economie

Voorzitter,

Mijn hoofdvraag op het onderdeel aan de wethouder is als volgt: Wat hebben wij als stad nu echt geleerd van de coronacrisis? Wat gaan we nu echt anders aanpakken, zodat we niet terugkeren naar business as usual? Of is de wethouder juist wel van plan om terug te keren naar de situatie die niet voorbereid is op een pandemie? Is de wethouder het met de Partij voor de Dieren eens dat deze crisis ons op zijn minst heeft geleerd dat een economie die inzet op lokaal en op kringloop veel weerbaarder is? Is het college voornemens hier veel meer op aan te gaan sturen?

Het is nog onduidelijk hoe lang de huidige crisis na zal slepen. We hopen natuurlijk allemaal dat het huidige vaccinatiebeleid ervoor zal zorgen dat we er snel vanaf zijn, maar mutaties zijn mogelijk en nieuwe epidemieën zijn ook niet uit te sluiten. Mijn fractie zou er een voorstander van zijn om veel meer in te zetten op lokale werkgelegenheid die niet afhankelijk is van invliegende toeristen en congresbezoekers. Dat brengt mij op de volgende vraag. Kan de wethouder uiteenzetten waar 1.2 miljoen voor nodig is om congressen mee te werven? Wat voor kosten worden er gemaakt door The Hague Convention Bureau? En waarvoor worden de subsidies aan evenementen besteed?

Wat evenementen betreft, was mijn fractie redelijk teleurgesteld in wat de gemeente doet om verduurzaming te bevorderen. We hadden gehoopt dat de gemeente hier een meer actieve rol in zou nemen. Is de wethouder bereid om organisaties proactief te benaderen om hen te helpen duurzamere keuzes te maken?

Dan nog een vraag over visserij. In de technische vragen ronde heeft de Partij voor de Dieren gevraagd welke ‘nieuwe vormen van visserij’ er door de gemeente worden gesteund. In de beantwoording wordt verwezen naar een project waar nu juist géén ondersteuning aan verleend én het wordt niet duidelijk welke vormen van visserij nu wel steun ontvangen van de gemeente?

Tot slot nog een vraag over ImpactCity. Hoe staat het daar mee? Hoeveel impact is er inmiddels gemaakt en hoe wordt dat gemeten?


Mobiliteit

Voorzitter, de coronacrisis heeft ons doen laten inzien dat dingen anders moeten en kunnen. We moeten zien te schakelen in een andere versnelling. Daarom vragen we ook aan de wethouder verkeer wat voor nieuwe inzichten deze periode heeft opgeleverd voor het beleid?

Tijdens deze pandemie trokken veel mensen naar buiten, daardoor werd de openbare ruimte meer gewaardeerd dan ooit tevoren. Dit heeft ook vragen opgeroepen over de herinrichting van de openbare ruimte. Zo zijn er tijdens de pandemie schoolstraten ingericht. Ook dragen de fietsvlonders bij aan het stimuleren van een andere inrichting van de beschikbare ruimte. In 2020 zijn er aanpassingen doorgevoerd om de wachtlijsten voor fietsvlonders terug te dringen. Hoe staat het met de wachtlijsten voor fietsvlonders? Wat zijn de effecten geweest van de verrichte aanpassingen? Is er niet gewoon behoefte aan meer fietsvlonders?

Ook zijn in 2020 verschillende verkeerslichten tijdelijk anders ingesteld. Hoe kijkt de wethouder terug op deze tijdelijke andere instellingen van verkeerslichten? Laten deze aanpassingen het licht anders schijnen op permanente wijzigingen?

Ook sluiten wij ons aan bij de gestelde vragen over de deelauto’s.


Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

Voorzitter,

We hebben te maken met een klimaatcrisis. En als we dan kijken hoe het college dit aanpakt dan zien we betreurenswaardige vooruitgang. Veel regelingen hebben een zeer beperkt bereik en we stellen geen doelen. De stapjes die we zetten met deze regelingen zijn miniscuul in vergelijking met de opgave. En we hebben geen eens een idee hoeveel CO2 we besparen.

Pas in 2038 zullen alle straatlantaarns bijvoorbeeld overgeschakeld pas zijn op LED-verlichting, terwijl dit college de ambitie heeft dat de stad in 2030 al klimaatneutraal is. Mooie woorden, maar geen daden. Hoe rijmt het college dit?

In 2020 zijn 373 subsidies verleend voor het aanleggen van dak- of vloerisolatie. Op een stad met meer dan 250.000 woningen klinkt dat als gerommel in de marge. Wanneer worden dit soort regelingen opgeschaald? Hetzelfde geldt overigens in nog sterkere mate voor het VVE-fonds. In 2019 en 2020 zijn 8 leningen verstrekt.

En specifiek hebben we het afgelopen jaar 1 miljoen besteed aan het maken van wijkenergieplannen, maar er is geen 1 gerealiseerd. Klopt dat? Is er niet eens een concept die kan worden gedeeld met de raad? We hopen echt snel een versnelling te zien. En we wachten al zo lang...

Als we kijken naar de groene dakensubsidieregeling hopen we ook dat hier extra stappen worden gezet. Wat ons opvalt is dat wijken als Transvaal en Schilderswijk geen een groen dak erbij hebben gekregen. Wat verklaart dit? Verder valt op dat niet bij wordt gehouden hoe vaak het puntensysteem natuurinclusief bouwen wordt toegepast. Waarom niet? Hoe kan er dan ooit een goede evaluatie plaatsvinden?

Ook de gemeente zelf heeft maar 32 panden verduurzaamd, maar het is onduidelijk wat dat betekent. Het doel was toch om energieneutraal te worden; waarom is dit losgelaten? Ook is er geen 1 groendak aangelegd op een gemeentelijk gebouw; waarom?

De wethouder heeft aangegeven te kijken naar de mogelijkheden van een beslisboom voor de gemeente, waarbij in één oogopslag duidelijk wordt wat de gemeente doet met een aanvraag voor financiering voor een verduurzamingsmaatregel. Het college verwijst in de beantwoording van onze technische vragen naar de menukaart van de VVD-motie, maar die is adresspecifiek. Wij willen gewoon een overzicht van welke instantie er financiert per verduurzamingsmaatregel. Kan de wethouder dit regelen?

Dan circulariteit. Wat gaat de gemeente doen om circulariteit te bevorderen? Gaat ze bijvoorbeeld zelf vaker biobased bouwen? Wil ze in de toekomst eisen stellen aan nieuwbouw?

Dan specifiek over het afval. Hier heeft de Partij voor de Dieren al vaak aandacht voor gevraagd. Slechts 33% wordt gescheiden, terwijl dat volgens het Rijk al 75% had moeten zijn. Welke gevolgen heeft het niet voldoen aan deze doelstelling? Heeft het college het licht gezien en gaat het extra maatregelen nemen om naar dit doel toe te werken?

Voor de Partij voor de Dieren is het duidelijk dat er een grote omslag moet plaatsvinden, willen we als stad afvalscheiding serieus nemen. De Partij voor de Dieren denkt hierbij aan het diftar-systeem. Daarbij betaal je extra als je meer restafval aanbiedt. Wat vindt de wethouder van dit systeem? Ziet zij kansen voor diftar in Den Haag?

Ook wat de luchtkwaliteit betreft lijkt er weinig ambitie te zijn. Het college zegt te streven de WHO-normen in 2030 te behalen. Ziet het ernaar uit dat we die gaan halen?

We hebben ook kennisgenomen van de ‘Wegwijzer Den Haag Klimaatbestendig’. De wegwijzer als beleidsinstrument is nieuw. Kan de wethouder de status toelichten? Eigenlijk is er maar 1 nieuwe eis en die ziet op de wateropvang bij nieuwbouw. Waarom alleen bij nieuwbouw en hoe legt het college dit vast zodat het overal wordt toegepast?

Ook de gemeente moet zelf ook aan de slag. Zo stelt de gemeente dat de openbare ruimte in 2050 om moet kunnen gaan met buien van 70 mm. Waarom pas in 2050 vraag ik aan de wethouder?

Tot slot wil ik in den brede de wethouder vragen over de sustainable development goals. Hoe gebruikt de wethouder die en waarom komen deze niet terug in de voortgangsrapportage?


Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid

2020: een jaar met grote uitdagingen, een wereldwijde pandemie.

Maar ook een jaar waarin zowel de politiek als de inwoners en organisaties in onze stad hebben laten zien klaar te staan voor elkaar en die verbinding met elkaar aan te gaan. Helaas heeft het ook pijnlijke problemen blootgelegd. Corona heeft ons ook doen laten inzien dat dingen anders moeten. Kunnen de wethouders ons een brief doen toekomen wat voor nieuwe inzichten corona heeft opgeleverd op hun betreffende dossiers?

Wachtlijsten voor de jeugdzorg waren voor corona al een uitdaging en die uitdaging is in 2020 alleen nog maar groter geworden. Welke perspectief geven we deze mensen die op zo’n wachtlijst staan. Maar vaak worden mensen van de ene wachtlijst op een andere wachtlijst gezet zodra ze onder een andere organisatie vallen. Door de doorontwikkeling van de centrale plaatsingscoördinatie voor hoogcomplexe/residentiële jeugdhulp in het kader van het bestrijden van de wachtlijsten plaatsgevonden. Maar kan de wethouder aangeven hoe corona de wachtlijsten heeft beïnvloed?

Klachten procedure bij zorg en welzijnsinstellingen. Dat vraagt nog een hoop aandacht. Nu wordt het nog te vaak kwantitatief aangepakt, waardoor je minder kan sturen en controleren op bijvoorbeeld geleverde kwaliteit. Blindstaren op cijffers. Terwijl cijfers niet alles zeggen. Hoe sturen we als gemeente de zorg- en welzijnsorganisaties meer op kwalitatieve inzichten bij de klachtenprocedure bij deze organisaties?