Bijdrage Program­ma­re­kening 2018


Cie Bestuur

19 juni 2019

Cultuur en Bibliotheek (alleen voor wat betreft de onderdelen Archeologie en Monumentenzorg)

Beeldbepalende gebouwen vormen een belangrijke waarde voor een stad als Den Haag. Echter, monumentale waarden staan steeds onder druk, bijvoorbeeld doordat monumenten onherstelbaar dreigen te worden beschadigd. Denk daarbij aan de plannen rond Plein 1813, maar ook zeker de nieuwe CID-plannen. Het lijkt bij deze plannen dat monumentenzorg pas in een laat stadium wordt betrokken. Herkent de wethouder dit? Dat er eerst ver uitgewerkte plannen zijn en dat daarna pas contacten zijn met monumentenzorg. Ziet de wethouder hier ruimte voor verbetering?

Dan voorzitter, we zien ook dat verschillende kerken in gevaar komen. De wethouder zou nog met een aangepast voorstel van de kerkvisie. Wanneer komt dit? Verder heeft de wethouder toegezegd te kijken naar een inventarisatie van beeldbepalende schoolgebouwen. Hoe staat het hiermee, vraag ik aan de wethouder?

Tot slot, we zien dat er ook veel beeldbepalende gebouwen zijn die geen monument zijn, maar wel erg waardevol. Tegelijkertijd zien we dat er al tientallen jaren niet meer inventarisaties hebben plaatsgevonden naar monumenten van de 19e eeuw en eerder. Nu vorig jaar de meest recente inventarisatie is afgerond, is het niet nu het moment om hier opnieuw naar te kijken? En bezien of we wat beeldbepalende gebouwen over het hoofd hebben gezien?


Stadsontwikkeling en Wonen

Ik sluit me graag aan bij de gestelde vragen over de achterblijvende sociale woningbouw. 8%, terwijl 30% het gemeentelijke doel is, is niet een mooi rapportcijfer. Heeft de wethouder er vertrouwen in dat dit jaar wel de 30% wordt behaald? Hoe staan we er nu voor? Wordt daarbij ingezet op meer dan 30% vanwege de 8% van vorig jaar?

Kan de wethouder verder aangeven hoe het staat met de raamovereenkomst en de prestatieafspraken. Wanneer worden deze met de Raad gedeeld? Zoals de wethouder weet maakt mijn fractie zich zorgen om de duurzaamheidssturing in deze afspraken.

We maken ons verder zorgen over de hoeveelheid goedkope koop. Er is weinig sociale huur, maar ook weinig doorgroeimogelijkheden met goedkope koop. Hoe kijkt de wethouder hier tegenaan?

Voorzitter, ten aanzien van duurzaamheid van grondexploitaties stelt de Partij voor de Dieren volgende week de nodige vragen. We zien hier te weinig vooruitgang. Specifiek zou ik van de wethouder willen weten of hij kan reageren op onze vraag naar gescheiden afvalinzameling bij hoogbouw?

Daarnaast willen we onze zorg herhalen ten aanzien van de verkrotting in Den Haag. Op een aantal plekken wordt overduidelijk niet ingegrepen en dit zorgt voor verloedering en het verlies van monumentale waarden. Wanneer komt de brief over verkrotting naar de Raad?

Dan een aantal projectspecifieke vragen:

 • We zijn blij dat de Bethelkerk en Valkenboskerk zijn behoed voor de sloop. Kan de wethouder aangeven hoe het precies nu staat met de Valkenboskerk?
 • De Partij voor de Dieren heeft verder zorgen rond het Parnassiaterrein. Kan de wethouder aangeven wanneer de Raad bij dit project wordt betrokken?
 • Ook bij de Boekweitkamp wordt bij waardevolle ecologie gebouwd. Kan de wethouder aangeven wanneer de Raad betrokken wordt bij het wijzigingsplan?
 • Hetzelfde geldt voor Nieuw Vredenoord. Wanneer wordt de bestemmingsplanwijziging aan de Raad gestuurd?

Tot slot een vraag over groene leges. Deze regeling geldt al anderhalf jaar. Hoe kijkt de wethouder naar het effect en zal hij deze regeling verlengen?


Vastgoed & Grondbedrijf

  Elke begroting en jaarrekening maakt de Partij voor de Dieren bij de bespreking van deze onderwerpen het punt dat van belang is om het goede voorbeeld te geven. Met 857 panden kunnen we het goede voorbeeld geven. Maar dat doen we helaas niet. Klopt het dat geen van de panden vorig jaar zijn aangepakt om klimaatneutraal te worden? We pakken per jaar ook in de toekomst op zijn best 30 panden aan, terwijl we van anderen niet eens weten wat de kwaliteit is. Op die manier wordt het coalitieakkoord met voeten getreden. Vandaar dat hierover een motie is aangenomen. Wanneer reageert het college op deze motie?


  Buitenruimte (alleen voor wat betreft de onderdelen Stadsentrees, De Kust Gezond, Zeehavens en De Kern Bijzonder)

   We hebben allemaal berichten gezien over cruiseschepen en de zeer negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit. Wat is precies ons beleid rond het aantrekken van deze schepen? Nu staat er dat we ons positioneren als een plek voor deze schepen. Waarom en hoe doen we dat?

   Verder liggen er ook andere plannen rond de ontwikkeling van de Scheveningse haven. De Partij voor de Dieren vraagt zich af hoe het staat met de plannen rond de verduurzaming van de haven? Hoe staat het met het havenconvenant?


   Economie

    De kritiek van de rekenkamer over de Economische Visie, kan eigenlijk ook worden toegepast op dit hoofdstuk in de programmarekening. De meeste doelstellingen en behaalde resultaten zijn weinig concreet en moeilijk meetbaar. Clusterversterking en toeristische evenementen spelen een grote rol. De Partij voor de Dieren fractie wil graag van de wethouders weten of het rapport van de rekenkamer over de twijfelachtige effecten van investering in deze sectoren inhoudelijk invloed heeft op hun economische visie. Mijn fractie zou graag meer lezen over de behaalde resultaten en meerwaarde van de investeringen in dit programma. Is daar onderzoek naar gedaan, en zo ja, kan dit met de raad gedeeld worden?

    Dan is er nog het fanatieke inzetten op economische groei. Met als meetinstrument het BBP en BGP. Instrumenten die alles meten, behalve alles wat er toe doet in het leven. De Partij voor de Dieren vindt dat Economie hoort te gaan over hoe we omgaan met schaarse grondstoffen en middelen, en daarmee over wat we ons kunnen veroorloven. Niet alleen in financiële zin. Ook om wat we ons kunnen veroorloven als we kijken naar de gevolgen voor het milieu, voor kwetsbare mensen hier en in ontwikkelingslanden, voor dieren en natuur, voor nu en voor komende generaties. Is het college bereid om de welvaart van de stad bereid om andere meetinstrumenten dan het Bruto Gemeentelijk Product te onderzoeken?

    Voorzitter, mijn fractie heeft ook vragen over het Economic Board. In de programmarekening staat dat naast de subsidie van € 0,2 mln. aan de Economic Board € 0,4 mln. besteed is aan de ondersteuning van de Economic Board. De helft van deze kosten zijn in verband met de opstartfase. Waarom waren deze opstartkosten niet van te voren voorzien en opgenomen in de begroting? Is deze € 0,4 mln aangevraagd als subsidie? Zo ja, kan het college deze subsidieaanvraag delen met de raad? En is deze voor- of achteraf uitgekeerd?

    En hoe zit het met de evenementen die worden georganiseerd door EBTH? Worden die gefinancierd met het subsidiebudget of krijgt het board hiervoor extra middelen? Zo ja, kan de wethouder aangeven wat deze evenementen hebben gekost?


    Dan heb ik ook nog een vraag over WiFi-tracking. In de beantwoording van de technische vragen staat dat er gebruik wordt gemaakt van WiFi-telpunten om te meten hoeveel bezoekers er naar een evenement komen. Kan de wethouder dit bevestigen? Zo ja, wordt dit uitgevoerd door commerciële partijen?

    Voorzitter, nog een vraag voor de wethouder over het acquireren van attracties. In 2018 is er circa € 38.000 aan kosten gemaakt voor attractie acquisitie. Op wat voor attracties wordt ingezet? Hoe wordt de effectiviteit hiervan gemeten?

    Ten slotte, The Hague & partners. Deze organisatie wordt niet genoemd in de programmarekening. Oefent de gemeente nog actief invloed uit op deze organisatie? Wat wordt er gedaan om duurzaamheid te bevorderen bij de partners? Neemt de wethouder dit soort aspecten op in de sturing van deze organisaties?


    Financiën & Overzicht Overhead

    In het inkoopbeleid van een grote stad als Den Haag gaat een hoop geld om. Toch krijgt het inkoopbeleid maar langzaam vorm. Vorig jaar heeft mijn fractie een motie van treurnis aangehouden over het gebrek aan voortgang van het inkoopbeleid. Dit omdat de wethouder aangaf dat er na de zomer vorig jaar een brief zou komen. Wij wachten nog steeds. Het is nu een jaar verder, en nog steeds geen duurzaam inkoopbeleid. Hoe verklaart de wethouder deze vertraging? Wanneer komt er eindelijk een stuk?

    Mijn fractie maakt zich zorgen om de capaciteit op dit belangrijke onderwerp. Telkens worden deadlines niet gehaald en moties traag beantwoord. Graag een reactie van de wethouder. Wanneer wordt op de aangenomen moties gereageerd? En wanneer komen nou echt de duurzaamheidscriteria per productcategorie?

    In de programmarekening wordt gesproken over een subsidiedashboard, een intern beheersingsinstrument dat inzicht geeft in de voortgang op het proces van subsidieverleningen en –verantwoordingen en de uitputting van subsidiebudgetten. Zou dit instrument niet ook zichtbaar moeten zijn voor de raad? Het lijkt mijn fractie bijzonder nuttig om goed zicht te hebben op de subsidieverlening.

    Dan nog een praktische vraag; is het mogelijk om bij volgende programmarekeningen bij de nulmetingen te vermelden uit welk jaar ze komen?


    Mobiliteit

    Onlangs hebben we nog een debat gehad met deze wethouder over de mobiliteit in de toekomst. Duidelijk is dat een verandering noodzakelijk is om de stad bereikbaar maar vooral ook leefbaar te houden.

    De groei van de mobiliteit in onze stad. Na de laatste bespreking over de mobiliteitsbrief is duidelijk dat inwoners worden betrokken bij het nieuwe mobiliteitsbeleid en dat de focus het liefst op ov en fiets wordt gelegd. Maar voorzitter, de Partij voor de Dieren is toch benieuwd of hier voldoende geld voor beschikbaar is en of er nog reserves zijn overgebleven vanuit de programmarekening voor het nieuwe jaar?

    Zelf was ik onlangs betrokken bij een project om een slimme distributie in de wijk uit te proberen. Is het bijvoorbeeld ook mogelijk om in wijken te werken met proeftuinen om opzoek te gaan naar schoner en slimmer vervoer?

    Dan leefstraten: hoeveel zijn er bijgekomen in dit jaar? Wat heeft het college gedaan om die onder meer aandacht te brengen bij wijken? Wordt bijvoorbeeld in wijken die minder de weg naar de gemeente weten te vinden extra ingezet om het idee onder de aandacht te brengen bij de wijkorganisaties en wijkbewoners?

    Een tijd geleden gaf de wethouder in vragen van ons aan dat als groene parkeerplekken een succes waren in het Molenvlietpark dat deze parkeerplekken dan de huidige versteende parkeerplekken zouden vervangen. Is daar inmiddels meer duidelijkheid over? Worden de plekken inmiddels stadsbreed vergroend?

    Als laatst voorzitter, is er al meer inzicht in hoe hondenlosloopgebieden bij wegen worden aangepakt om zowel de veiligheid van de dieren als de verkeersdeelnemers te vergroten?

    Fietsparkeren. Al langere tijd zijn er problemen met het vinden van een plek om je fiets te parkeren. Zeker in gestapelde wijken. Kan de wethouder aangeven in welke wijken is geïnvesteerd aan fietsparkeerplekken en in welke wijken de nood nu nog hoog is?