Bijdrage Program­ma­re­kening 2018


Cie Bestuur

19 juni 2019

Cultuur en Bibliotheek (alleen voor wat betreft de onderdelen Archeologie en Monumentenzorg)

Beeldbepalende gebouwen vormen een belangrijke waarde voor een stad als Den Haag. Echter, monumentale waarden staan steeds onder druk, bijvoorbeeld doordat monumenten onherstelbaar dreigen te worden beschadigd. Denk daarbij aan de plannen rond Plein 1813, maar ook zeker de nieuwe CID-plannen. Het lijkt bij deze plannen dat monumentenzorg pas in een laat stadium wordt betrokken. Herkent de wethouder dit? Dat er eerst ver uitgewerkte plannen zijn en dat daarna pas contacten zijn met monumentenzorg. Ziet de wethouder hier ruimte voor verbetering?

Dan voorzitter, we zien ook dat verschillende kerken in gevaar komen. De wethouder zou nog met een aangepast voorstel van de kerkvisie. Wanneer komt dit? Verder heeft de wethouder toegezegd te kijken naar een inventarisatie van beeldbepalende schoolgebouwen. Hoe staat het hiermee, vraag ik aan de wethouder?

Tot slot, we zien dat er ook veel beeldbepalende gebouwen zijn die geen monument zijn, maar wel erg waardevol. Tegelijkertijd zien we dat er al tientallen jaren niet meer inventarisaties hebben plaatsgevonden naar monumenten van de 19e eeuw en eerder. Nu vorig jaar de meest recente inventarisatie is afgerond, is het niet nu het moment om hier opnieuw naar te kijken? En bezien of we wat beeldbepalende gebouwen over het hoofd hebben gezien?

Stadsontwikkeling en Wonen

Ik sluit me graag aan bij de gestelde vragen over de achterblijvende sociale woningbouw. 8%, terwijl 30% het gemeentelijke doel is, is niet een mooi rapportcijfer. Heeft de wethouder er vertrouwen in dat dit jaar wel de 30% wordt behaald? Hoe staan we er nu voor? Wordt daarbij ingezet op meer dan 30% vanwege de 8% van vorig jaar?

Kan de wethouder verder aangeven hoe het staat met de raamovereenkomst en de prestatieafspraken. Wanneer worden deze met de Raad gedeeld? Zoals de wethouder weet maakt mijn fractie zich zorgen om de duurzaamheidssturing in deze afspraken.

We maken ons verder zorgen over de hoeveelheid goedkope koop. Er is weinig sociale huur, maar ook weinig doorgroeimogelijkheden met goedkope koop. Hoe kijkt de wethouder hier tegenaan?

Voorzitter, ten aanzien van duurzaamheid van grondexploitaties stelt de Partij voor de Dieren volgende week de nodige vragen. We zien hier te weinig vooruitgang. Specifiek zou ik van de wethouder willen weten of hij kan reageren op onze vraag naar gescheiden afvalinzameling bij hoogbouw?

Daarnaast willen we onze zorg herhalen ten aanzien van de verkrotting in Den Haag. Op een aantal plekken wordt overduidelijk niet ingegrepen en dit zorgt voor verloedering en het verlies van monumentale waarden. Wanneer komt de brief over verkrotting naar de Raad?

Dan een aantal projectspecifieke vragen:

 • We zijn blij dat de Bethelkerk en Valkenboskerk zijn behoed voor de sloop. Kan de wethouder aangeven hoe het precies nu staat met de Valkenboskerk?
 • De Partij voor de Dieren heeft verder zorgen rond het Parnassiaterrein. Kan de wethouder aangeven wanneer de Raad bij dit project wordt betrokken?
 • Ook bij de Boekweitkamp wordt bij waardevolle ecologie gebouwd. Kan de wethouder aangeven wanneer de Raad betrokken wordt bij het wijzigingsplan?
 • Hetzelfde geldt voor Nieuw Vredenoord. Wanneer wordt de bestemmingsplanwijziging aan de Raad gestuurd?

Tot slot een vraag over groene leges. Deze regeling geldt al anderhalf jaar. Hoe kijkt de wethouder naar het effect en zal hij deze regeling verlengen?

Vastgoed & Grondbedrijf

  Elke begroting en jaarrekening maakt de Partij voor de Dieren bij de bespreking van deze onderwerpen het punt dat van belang is om het goede voorbeeld te geven. Met 857 panden kunnen we het goede voorbeeld geven. Maar dat doen we helaas niet. Klopt het dat geen van de panden vorig jaar zijn aangepakt om klimaatneutraal te worden? We pakken per jaar ook in de toekomst op zijn best 30 panden aan, terwijl we van anderen niet eens weten wat de kwaliteit is. Op die manier wordt het coalitieakkoord met voeten getreden. Vandaar dat hierover een motie is aangenomen. Wanneer reageert het college op deze motie?

  Buitenruimte (alleen voor wat betreft de onderdelen Stadsentrees, De Kust Gezond, Zeehavens en De Kern Bijzonder)

   We hebben allemaal berichten gezien over cruiseschepen en de zeer negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit. Wat is precies ons beleid rond het aantrekken van deze schepen? Nu staat er dat we ons positioneren als een plek voor deze schepen. Waarom en hoe doen we dat?

   Verder liggen er ook andere plannen rond de ontwikkeling van de Scheveningse haven. De Partij voor de Dieren vraagt zich af hoe het staat met de plannen rond de verduurzaming van de haven? Hoe staat het met het havenconvenant?

   Economie

    De kritiek van de rekenkamer over de Economische Visie, kan eigenlijk ook worden toegepast op dit hoofdstuk in de programmarekening. De meeste doelstellingen en behaalde resultaten zijn weinig concreet en moeilijk meetbaar. Clusterversterking en toeristische evenementen spelen een grote rol. De Partij voor de Dieren fractie wil graag van de wethouders weten of het rapport van de rekenkamer over de twijfelachtige effecten van investering in deze sectoren inhoudelijk invloed heeft op hun economische visie. Mijn fractie zou graag meer lezen over de behaalde resultaten en meerwaarde van de investeringen in dit programma. Is daar onderzoek naar gedaan, en zo ja, kan dit met de raad gedeeld worden?

    Dan is er nog het fanatieke inzetten op economische groei. Met als meetinstrument het BBP en BGP. Instrumenten die alles meten, behalve alles wat er toe doet in het leven. De Partij voor de Dieren vindt dat Economie hoort te gaan over hoe we omgaan met schaarse grondstoffen en middelen, en daarmee over wat we ons kunnen veroorloven. Niet alleen in financiële zin. Ook om wat we ons kunnen veroorloven als we kijken naar de gevolgen voor het milieu, voor kwetsbare mensen hier en in ontwikkelingslanden, voor dieren en natuur, voor nu en voor komende generaties. Is het college bereid om de welvaart van de stad bereid om andere meetinstrumenten dan het Bruto Gemeentelijk Product te onderzoeken?

    Voorzitter, mijn fractie heeft ook vragen over het Economic Board. In de programmarekening staat dat naast de subsidie van € 0,2 mln. aan de Economic Board € 0,4 mln. besteed is aan de ondersteuning van de Economic Board. De helft van deze kosten zijn in verband met de opstartfase. Waarom waren deze opstartkosten niet van te voren voorzien en opgenomen in de begroting? Is deze € 0,4 mln aangevraagd als subsidie? Zo ja, kan het college deze subsidieaanvraag delen met de raad? En is deze voor- of achteraf uitgekeerd?

    En hoe zit het met de evenementen die worden georganiseerd door EBTH? Worden die gefinancierd met het subsidiebudget of krijgt het board hiervoor extra middelen? Zo ja, kan de wethouder aangeven wat deze evenementen hebben gekost?


    Dan heb ik ook nog een vraag over WiFi-tracking. In de beantwoording van de technische vragen staat dat er gebruik wordt gemaakt van WiFi-telpunten om te meten hoeveel bezoekers er naar een evenement komen. Kan de wethouder dit bevestigen? Zo ja, wordt dit uitgevoerd door commerciële partijen?

    Voorzitter, nog een vraag voor de wethouder over het acquireren van attracties. In 2018 is er circa € 38.000 aan kosten gemaakt voor attractie acquisitie. Op wat voor attracties wordt ingezet? Hoe wordt de effectiviteit hiervan gemeten?

    Ten slotte, The Hague & partners. Deze organisatie wordt niet genoemd in de programmarekening. Oefent de gemeente nog actief invloed uit op deze organisatie? Wat wordt er gedaan om duurzaamheid te bevorderen bij de partners? Neemt de wethouder dit soort aspecten op in de sturing van deze organisaties?

    Financiën & Overzicht Overhead

    In het inkoopbeleid van een grote stad als Den Haag gaat een hoop geld om. Toch krijgt het inkoopbeleid maar langzaam vorm. Vorig jaar heeft mijn fractie een motie van treurnis aangehouden over het gebrek aan voortgang van het inkoopbeleid. Dit omdat de wethouder aangaf dat er na de zomer vorig jaar een brief zou komen. Wij wachten nog steeds. Het is nu een jaar verder, en nog steeds geen duurzaam inkoopbeleid. Hoe verklaart de wethouder deze vertraging? Wanneer komt er eindelijk een stuk?

    Mijn fractie maakt zich zorgen om de capaciteit op dit belangrijke onderwerp. Telkens worden deadlines niet gehaald en moties traag beantwoord. Graag een reactie van de wethouder. Wanneer wordt op de aangenomen moties gereageerd? En wanneer komen nou echt de duurzaamheidscriteria per productcategorie?

    In de programmarekening wordt gesproken over een subsidiedashboard, een intern beheersingsinstrument dat inzicht geeft in de voortgang op het proces van subsidieverleningen en –verantwoordingen en de uitputting van subsidiebudgetten. Zou dit instrument niet ook zichtbaar moeten zijn voor de raad? Het lijkt mijn fractie bijzonder nuttig om goed zicht te hebben op de subsidieverlening.

    Dan nog een praktische vraag; is het mogelijk om bij volgende programmarekeningen bij de nulmetingen te vermelden uit welk jaar ze komen?

    Mobiliteit

    Onlangs hebben we nog een debat gehad met deze wethouder over de mobiliteit in de toekomst. Duidelijk is dat een verandering noodzakelijk is om de stad bereikbaar maar vooral ook leefbaar te houden.

    De groei van de mobiliteit in onze stad. Na de laatste bespreking over de mobiliteitsbrief is duidelijk dat inwoners worden betrokken bij het nieuwe mobiliteitsbeleid en dat de focus het liefst op ov en fiets wordt gelegd. Maar voorzitter, de Partij voor de Dieren is toch benieuwd of hier voldoende geld voor beschikbaar is en of er nog reserves zijn overgebleven vanuit de programmarekening voor het nieuwe jaar?

    Zelf was ik onlangs betrokken bij een project om een slimme distributie in de wijk uit te proberen. Is het bijvoorbeeld ook mogelijk om in wijken te werken met proeftuinen om opzoek te gaan naar schoner en slimmer vervoer?

    Dan leefstraten: hoeveel zijn er bijgekomen in dit jaar? Wat heeft het college gedaan om die onder meer aandacht te brengen bij wijken? Wordt bijvoorbeeld in wijken die minder de weg naar de gemeente weten te vinden extra ingezet om het idee onder de aandacht te brengen bij de wijkorganisaties en wijkbewoners?

    Een tijd geleden gaf de wethouder in vragen van ons aan dat als groene parkeerplekken een succes waren in het Molenvlietpark dat deze parkeerplekken dan de huidige versteende parkeerplekken zouden vervangen. Is daar inmiddels meer duidelijkheid over? Worden de plekken inmiddels stadsbreed vergroend?

    Als laatst voorzitter, is er al meer inzicht in hoe hondenlosloopgebieden bij wegen worden aangepakt om zowel de veiligheid van de dieren als de verkeersdeelnemers te vergroten?

    Fietsparkeren. Al langere tijd zijn er problemen met het vinden van een plek om je fiets te parkeren. Zeker in gestapelde wijken. Kan de wethouder aangeven in welke wijken is geïnvesteerd aan fietsparkeerplekken en in welke wijken de nood nu nog hoog is?

    Mobiliteit

    Onlangs hebben we nog een debat gehad met deze wethouder over de mobiliteit in de toekomst. Duidelijk is dat een verandering noodzakelijk is om de stad bereikbaar maar vooral ook leefbaar te houden.

    • Groei mobiliteit -> na de laatste bespreking over de mobiliteitsbrief is duidelijk dat inwoners worden betrokken bij het nieuwe mobiliteitsbeleid en dat de focus het liefst op ov en fiets wordt gelegd -> maar Voorzitter, de Partij voor de Dieren is toch benieuwd of hier voldoende geld voor beschikbaar is en of er nog reserves zijn overgebleven vanuit de programmarekening voor het nieuwe jaar?

    Zelf was ik onlangs betrokken bij een project om een slimme distributie in de wijk uit te proberen. Is het bijvoorbeeld ook mogelijk om in wijken te werken met proeftuinen om opzoek te gaan naar schoner en slimmer vervoer?

    • Leefstraten hoeveel zijn er bijgekomen in dit jaar? Wat heeft het college gedaan om die onder meer aandacht te brengen bij wijken? Wordt bijvoorbeeld in wijken die minder de weg naar de gemeente weten te vinden extra ingezet om het idee onder de aandacht te brengen bij de wijkorganisaties en wijkbewoners?
    • Tijd geleden gaf de wethouder in vragen van ons aan dat als groene parkeerplekken een succes waren in het molenvlietpark dat deze parkeerplekken dan de huidige versteende parkeerplekken zouden vervangen. Is daar inmiddels meer duidelijkheid over? Worden de plekken inmiddels stadsbreed vergroend?
    • Is er al meer inzicht in hoe hondenlosloopgebieden bij wegen worden aangepakt om zowel de veiligheid van de dieren als de verkeersdeelnemers te vergroten?

    Fietsparkeren

    Al langere tijd zijn er problemen met het vinden van een plek om je fiets te parkeren. Zeker in gestapelde wijken. Kan de wethouder aangeven in welke wijken is geïnvesteerd aan fietsparkeerplekken en in welke wijken de nood nu nog hoog is?

    Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie

    Voorzitter,

    In de jaarrekening zien we binnen dit programma dat we op veel punten stapjes vooruitzetten. Maar veel grotere stappen zijn nodig. Zo is er in 2018 minder CO2-uitgestoten, maar we zijn nog lang niet op het pad om in 2030 klimaatneutraal te worden. Ook zien we dat er veel meer zonnepanelen bij zijn gekomen en ook een aantal daken zijn vergroend, maar het gaat maar om een fractie van het totaal aan daken.

    Als we kijken naar de groene daken; zijn slechts 54 subsidies verleend. Voor een stad als Den Haag is dat peanuts. Hoe zorgen we dat dit toeneemt, vraag ik aan de wethouder? En hoe zorgen we dat juist versteende wijken hiervan profiteren? Ik roep de wethouder hiernaast ook op om hierover met de woningcorporaties in gesprek te gaan.

    Ook bij andere duurzaamheidssubsidies bereiken we vaak niet de wijken die het het hardst nodig hebben. Kunnen we niet een gerichte campagne voeren voor de achterblijvende wijken om ze te wijzen op de subsidies?

    Voorzitter, we zijn verder blij dat in Bouwlust en Vrederust na onze oproep wordt meegedaan aan de pilot en we hier van het gas af gaan. Wanneer horen we hier meer over?

    De Partij voor de Dieren wil de wethouder verder vragen in hoeverre in kaart wordt gebracht welk effect de 5071 duurzaamheidsmaatregelen hebben. Wordt een inschatting gemaakt van energiebesparing of CO2-besparing?

    Een belangrijk duurzaamheidsuitdaging is de warmtetransitie. In de jaarrekening ziet de Partij voor de Dieren hier weinig over terugkomen. Wanneer worden de eerste plannen aan de Raad voorgelegd? Is dat bij de programmabrief?

    Positief is dat er op meer plekken gft-afval wordt ingezameld, maar tegelijkertijd zien we dat het aantal kilo’s restafval groter is dan begroot. Dit laat zien dat hier een verdere intensivering nodig is. Wanneer komen aanvullende acties op dit onderwerp? Wij lazen dat de G4-steden onderzoeken of gft-afval door de gootsteen kan in hoogbouw. Kunt u ons hier meer over vertellen?

    Dan papier en karton. Goed te recyclen grondstoffen. Er ontbreken cijfers over de papierinzameling en onlangs stond in de krant dat de woordvoerder van de wethouder duurzaamheid meldde dat er 139.000 kilo minder oud papier was ingezameld dan een jaar eerder. In andere grote steden wordt gemiddeld 11 kilo per inwoner meer ingezameld. Wat is het afgelopen jaar gedaan om deze grondstoffen te behouden voor de kringloop?

    Dan de eigen organisatie. De Partij voor de Dieren blijft benadrukken dat we als gemeente het goede voorbeeld moeten geven. Bij de gemeentelijke gebouwen lukt dit nog niet. Maar ook rond openbare verlichting is het nog geen succes. Tijdens de begrotingsbehandeling is aangegeven dat een lichtplan zou komen. Wanneer komt deze naar de Raad?

    Er is aan elf instellingen die een gevoelige bestemmingen een subsidie verstrekt voor het verbeteren van het ventilatiesysteem voor betere inpandige luchtkwaliteit. Is achteraf gebleken dat de luchtkwaliteit inpandig daadwerkelijk is verbeterd? Welke maatregelen zijn getroffen in de buitenruimte bij deze locaties? Hoeveel van de gevoelige bestemmingen hebben geen maatregelen getroffen? Ook sluit ik me aan bij de vragen over de milieuzone en wanneer we meer duidelijkheid daarover kunnen verwachten.

    Tot slot nog een vraag over klimaatadaptatie. Nu wordt 2 ton hieraan besteed. Dit lijkt een fractie gegeven de grote gemeentelijke opgave. Hoe ziet de wethouder dit?

    Buitenruimte

    Dierenwelzijn en groen.

    Dierenwelzijn

    Voorzitter, de Partij voor de Dieren kent deze wethouder als een grote dierenvriend. Daarom doet het onze fractie ook goed dat de wethouder voortvarend aan de slag is gegaan om de vele steile kades die we hier in de stad hebben diervriendelijker te maken. Inmiddels zijn al een aantal uitklimvoorzieningen, rustplankjes en/of natuurvriendelijke oevers aangelegd. Toch hebben we een verduidelijkende vraag aan de wethouder of er blijvend contact is met de Haagse vogelbescherming en de dierenambulance zodra gevaarlijke kades/knelpunten zich voordoen kunnen worden gemeld en aangepakt?

    Ook is er wederom een tegemoetkoming gekomen voor het vervoer van gewonde in het wild levende dieren voor de dierenambulance, goed dat deze belangrijke taak op meer steun vanuit het gemeentebestuur kan rekenen.

    In 2018 zijn de dierenwelzijnsorganisaties als goede doelen organisatie in het atrium tentoongesteld. Is nadien contact geweest met de organisaties om te kijken wat de impact is geweest van deze tentoonstelling op het aantal donaties en donateurs voor de organisaties?

    Ook hebben we vorig jaar een debat gehad over het Haags Dierencentrum. De wethouder heeft ons toen toegezegd te kijken om te kijken naar de huisvesting van de organisatie. In breder verband zou de wethouder in G4 verband gaan kijken hoe gezamenlijk impulsaankopen konden worden teruggedrongen in het kader van veiligheid. Ook zou de wethouder met een plan van aanpak komen met de mogelijkheid voor meer budget voor dierenwelzijnstaken? Hoe ver staat het daarmee?

    Voorzitter, tijdens een debat dat de Partij voor de Dieren eerder heeft gehad met deze wethouder over de staand want netten vroeg mijn fractie af hoe het inmiddels met de mediation gesprekken is gesteld?

    Dan de dieren op de stadsboerderijen. Ieder jaar weer zijn er jonge dieren te vinden. Nu was ik benieuwd waar een schaap was gebleven op de stadsboerderij bij mij om de hoek maar helaas was het dier verhuisd naar een andere boerderij (hopelijk). Toen keek ik op de website van de gemeente en stond er een overzicht van 2015. Kunnen wij hieruit concluderen dat het onduidelijk is wat er vanaf 2015 met de dieren op de stadsboerderijen is gebeurd? Of is de website niet up to date?

    -> veiligheid losloopgebieden en verkeersveiligheid -> plaatsen van hekken of groene heggen

    Handhaven voederverbod -> pikken van zwaantjes en andere kleine eendjes -> bv in Moerwijk -> de knobbelzwanenringgroep haaglanden heeft op eigen initiatief bordjes met de tekst Geen brood! meeuwen pikken de jonkies dood in en rond het melis stokepark opgehanngen. Deze borden konden op steun rekenen van de wijkagent. Is het een idee om deze bordjes stadsbreed in te zetten?

    Groen

    Voor de Partij voor de Dieren is groen niet alleen belangrijk voor de ecologie en de biodiversiteit maar zorgt het ook voor sociale verbinding en veel gezondheidswinsten. Toch heeft mijn partij na de technische vragen nog een aantal vragen over het groen in onze stad.

    Kappen

    • Zijn alle bomen waar de gemeente eigenaar van is die zijn gekapt al herplant?
    • Hoe wordt gecontroleerd dat alle bomen ook herplant zullen worden?
    • Is het mogelijk een indicator toe te voegen voor bomen die niet aan een straat staan?

    Nieuw groen

    • Waarom is er geen concrete doelstelling gekoppeld aan toename van nieuw (kwaliteits)groen? Want voor straatbomen hebben we dat wel, waarom niet voor het andere groen in de stad?
    • In overleg met de buurt zijn vergroenplannen opgestart maar betekent dit dan ook dat de buurt zelf het initiatief moet nemen om bij de gemeente erom te vragen? Kunnen we dan als gemeente niet op een proactieve manier eerst de meest versteende wijken de aandacht geven om daar vergroeningsplannen op te starten?
    • Dan een puntje over het regionaal groen. In de programmarekening lezen we onder dat kopje dat het college het dan heeft over de aanleg van een fietspad bij het zwarte pad. Maar voorzitter, dit is toch geen groen? Hoe kan de wethouder dit verklaren?

    Sport

    • Onafhankelijke sport adviesraad om rol van sport in de stad te verstevigen en te verbeteren daar waar het evt nodig is?
    • Hoe worden administratieve lasten verlaagd om mensen met een ooievaarspas toch aan het sporten te kunnen blijven?

    Zorg, Welzijn, Jeugd en Volksgezondheid

    Welke medewerking heeft de gemeente tot nog toe verleend aan de onderzoeken van VNG en het Rijk naar de toereikendheid van de omvang en verdeling rijksbudgetten in het zorg domein?

    Hoe staat het met de dialoogtafels rondom het sluiten van Bronovo?

    Werk en Inkomen

    Eerdere vraag over de duurzaamheid van de 388 banen uit het werkkakkoord met energiesector dat komt nog terug in de brief na de zomer. Maar wethouder is nu ook in andere sectoren bezig horeca, zorg etc om soortgelijke akkoorden te sluiten.

    Hoeveel mensen met een arbeidsbeperking zijn in 2018 uiteindelijk niet aan een duurzame baan geraakt en hoeveel mensen die tot deze doelgroep behoren zijn voortijdig gestopt bij de baan en is daar inzichtelijk wat daar de redenen voor zijn?

    Cultuur en bibliotheek

    Voorzitter, er is gebleken dat er geen gebruik is gemaakt van het volledige budget voor niet-structurele projectsubsidies. Omdat het bedrag dat overblijft best hoog is (meer dan een ton), vraagt onze fractie zich af

    • Of de kwaliteitseisen niet te hoog zijn;
    • Of er voldoende ondersteuning is voor aanvragers die plannen willen indienen, maar daar geen ervaring mee hebben;
    • Of de regelingen nog wel aansluiten bij ‘ontwikkelingen in het veld’, zoals het gegeven dat aanvragers vaker een maatschappelijke insteek kiezen;
    • Of de regelingen wel bekend genoeg zijn bij de doelgroep;

    Graag een reactie van de wethouder.

    • Jongeren en cultuur onderwijs, is inzichtelijke welke scholen geen gebruik maken van cultuur onderwijs en cultuur uitjes en is ook inzichtelijk waar deze scholen liggen in Den Haag? Hoe worden scholen gestimuleerd om gebruik te maken van cultuur onderwijs? Zijn deze punten ook bekend van middelbare scholen in Den Haag waar inmiddels ook cultuureducatie wordt uitgezet?