Bijdrage Regeling vermin­dering leges voor duurzaam bouwen


1 december 2021

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren heeft meermaals aandacht gevraagd voor de groene leges en dat die slecht werden gebruikt. Wethouder Mulder zegde daarop meerdere keren toe dat er een evaluatie zou plaatsvinden en dat goed gekeken zou worden hoe hem te verbeteren. Het stuk wat nu voorligt is toch geen evaluatie? Zijn er inderdaad gesprekken geweest met projectontwikkelaars? Wat is hieruit gekomen?

Het college stelt nu voor om de regeling aan te passen voor particulieren omdat het niet profijtelijk genoeg is. Dit lijkt mijn fractie goed, maar wat is uit de evaluatie gekomen rond projectontwikkelaars. Maken die er veel gebruik van en welke mogelijkheden zijn er om dit te vergroten? Is dit bekendheid of iets anders?

Tot slot, een vraag over gemeentelijke belastingen en het vergroenen daarvan. Is het college het eens dat een heffingskorting op de OZB ook een manier kan zijn om duurzame investeringen te stimuleren?