Bijdrage Struc­tuur­visie Den Haag Zuidwest


Tweede termijn

21 juni 2023

De bijdrage in de eerste termijn is hier te lezen.

Voorzitter,

Het debat over de structuurvisie Zuidwest heeft ons als Partij voor de Dieren aan het denken gezet. Een structuurvisie zou immers houvast en een duidelijk beeld moeten bieden. Echter, er is voor mijn fractie een overweldigende hoeveelheid onzekerheid rondom dit plan. De stikstofproblematiek en de onduidelijkheid over extern salderen kunnen de volgorde van ontwikkelingen veranderen of vertragen, waardoor er veel onzekerheid ontstaat. We kijken met interesse naar de brief van de wethouder duurzaamheid maar vooralsnog hebben we te weinig zicht hierop. We hopen dat ook deze wethouder snel dit thema oppakt en uitwerkt voor Zuidwest en dat de raad hierin meegenomen wordt. Bovendien is verbetering van openbaar vervoer volgens mijn fractie vooralsnog niet voldoende geregeld. We steunen dat de wethouder de randvoorwaardelijkheid hiervoor zou uitwerken, zo niet dan overweegt mijn fractie een amendement hierover te steunen. In het licht van deze onzekerheden is het verstandig om ons af te vragen of het verstandig is om vast te houden aan het ambitieuze streven van 10.000 woningen. Wat mijn fractie betreft is een realistischere benadering waarbij zicht op de haalbaarheid beter onderbouwd is, verstandiger.

Wat echter wel zeker is, is dat het groen in Zuidwest wordt bedreigd. Grotere bomen verdwijnen op veel plekken en de druk op de openbare ruimte neemt toe. Het lijkt cynisch dat juist terwijl het belang van groen door bewoners specifiek wordt gewaardeerd, dit essentiële element, groenbeleving, dreigt te verdwijnen. Zoals in de stukken stond, is het groen een aspect dat door zowel bewoners als de commissie MER als zeer belangrijk wordt gezien. Desondanks zorgt deze structuurvisie voor een achteruitgang en is een minimumnorm het nieuwe streven. Kwaliteitsdoelen en maatregelen voor biodiversiteit zien we onvoldoende terug.

Voorzitter, we ontvingen een brief die wat cryptisch eindigde over dat na deze vergadering bezien wordt of het raadsvoorstel aangepast wordt. Voor voorzieningen moet wat ons betreft concreet worden vastgelegd bij deelplannen waar, wanneer en hoe ze gerealiseerd worden. Ook moet in kaart zijn hoe het staat met het voorzieningenniveau. We steunen hierbij ook de punten van het CDA, CU/SGP, en de SP.

Tot slot wil mijn fractie benadrukken dat de huidige visie voor Zuidwest vooralsnog meer beton en stikstof brengt, in plaats van de beloofde groene, stedelijke en vitale omgeving. We hopen oprecht dat de raad samen gaat zorgen voor bijstellingen voor de uitvoerbaarheid, voor een duidelijk perspectief, en voor behoud van groen.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Zienswijzeprocedure IPP ontwerp-programmabegroting 2024-202

Lees verder

Bijdrage Verhuurverordening Den Haag 2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer