Bijdrage Vast­goed­mo­nitor 2020


Cie Ruimte

29 september 2021

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren pleit al een tijd om met het gemeentelijk vastgoed het goede voorbeeld te geven en dit te verduurzamen. In het Haags Klimaatpact stond dat de helft van de gemeentelijke panden aan het eind van de collegeperiode nagenoeg energieneutraal zouden zijn. Dit is overgenomen in het coalitieakkoord. Dit doel is niet behaald door deze GroenLinks wethouder.

Van de 776 gemeentelijke panden zouden in 2020 43 panden worden verduurzaamd. Dat is al veel te weinig om het doel te behalen. Maar zelfs dat is niet gelukt. Slechts een deel daarvan, 32 panden, zijn dit jaar verduurzaamd. Van de 776. Echt maar een fractie, dus. Waarom zo weinig, vraag ik aan de wethouder?

We zouden hopen dat deze deze wethouder daar ook van zou balen, en in haar laatste maanden als wethouder Duurzaamheid alles op alles zou zetten om een enorme inhaalslag te maken. De Partij voor de Dieren is zeer teleurgesteld in wat er bereikt is rondom de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Hoe kijkt de wethouder hier zelf naar? We halen toch nooit op deze manier de doelstelling van het coalitieakkoord?

Om een versnelling te bewerkstelligen heeft de Partij voor de Dieren meerdere moties ingediend die zijn aangenomen. Een ervan wordt vandaag besproken. Een van de dictumpunten was om een globale inschatting te geven van de benodigde investeringsruimte voor de energieneutrale ambitie. Waarom is dit nooit gedaan? Kan de wethouder de motie alsnog goed afdoen? En kan ze alsnog aangeven wat de kosten zouden zijn om al het gemeentelijk vastgoed energieneutraal te maken?

Voorzitter, dan nog iets over de gronden. 51 percelen grond staan leeg. Kan het college aangeven waar deze gronden zich bevinden? Kunnen deze braakliggende terreinen een tijdelijke natuurvriendelijke functie krijgen? Bijvoorbeeld door deze terreinen in te zaaien als bloemrijk grasland of stadslandbouw toe te passen? In het verleden is toegezegd dat de mogelijkheden van deze terreinen in kaart zou worden gebracht. Specifiek werd op 31 oktober 2019 toegezegd dat er een brief de commissie een brief over braakliggende grond in de gemeente en wat ermee gedaan kan worden zou ontvangen en dat daar een advies van de stadsecoloog bij zou worden opgenomen. Waarom is deze brief nooit gekomen en kan de wethouder deze alsnog uiterlijk volgende maand sturen?

Voorzitter, tot slot, de Partij voor de Dieren vindt het onverstandig dat er zoveel gemeentelijk vastgoed wordt verkocht. Vastgoed is een mooi middel om te sturen op maatschappelijke functies, duurzaamheid, en andere doelen van de gemeente. Het is jammer dat de financiële belangen het weer winnen van de maatschappelijke.