Bijdrage Vast­stelling bestem­mingsplan Maestro


26 januari 2022

Voorzitter,

De wethouder weet ondertussen welke vraag ik me begin. Hoe zit het met de bomen? Worden de grote bomen op het terrein gekapt? In het stuk staat dat de gemeenteraad via een afzonderlijke brief voorafgaand aan de raadsbehandeling hierover wordt geïnformeerd. Waarom is deze brief er nog niet? Kan de wethouder verder ingaan op de gevolgen voor de ecologie? Zijn hier gevolgen te verwachten voor de ecologische zone of voor de hoofdboomstructuur?

In het ontwerp-bestemmingsplan staat over natuurinclusief bouwen dat ‘de evaluatie van 2021 nog niet is verwerkt in een bijgewerkte versie. Voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan zal de systematiek van de bijgewerkte versie worden toegepast. De teksten in deze paragraaf worden dan ook aangepast.’ Waarom is dit nog niet gebeurd? Gebeurt dit voorafgaand aan de raad alsnog?

Tot slot, de Lozerhof is nu de locatie van de winteropvang. Als dit gebouw wordt gesloopt; waar gaat deze opvang heen? Hoe zorgen we ervoor dat er geen plek meer is voor daklozen?