Bijdrage Project­do­cument Dreven Gaarden Zichten


2 februari 2022

Voorzitter,

Een veerkrachtige wijk wordt in een frame geplakt dat er van alles mis is. En niet de problemen worden aangepakt door naar de inwoners te luisteren, maar de wijken worden rücksichtslos van de kaart geveegd. Bewoners willen dat het groen niet verdwijnt, willen voorzieningen en willen soms renovatie. Maar dit is Zuidwest niet gegund.

Voorzitter, mensen komen op 12 hoog achter komen te wonen, met te weinig zicht op voorzieningen, zonder goed OV, en met weinig groen. En een monumentale wijk wordt met de grond gelijk gemaakt omdat dat voor Heijmans en Staedion beter uitkomt (230% verdichting).

Wat we wel krijgen? Vooruitschuiven, vooruitschuiven en meer vooruitschuiven. De visie op Zuidwest is niet af, de stikstofproblemen zijn niet opgelost en of bewoners kunnen terugkeren is maar de vraag. Ook hoe de verdwenen ecologische zone wordt gecompenseerd, wanneer nou eindelijke een VO-school komt en of deze plannen überhaupt mogen volgens de staatssteunregels. Allemaal vragen zonder antwoord. Deze wijken worden bij het grofvuil gezet zonder dat elementaire zaken zijn opgelost.

En voorzitter, dit is niet zonder risico. Het zorgt voor grote risico’s voor de gemeenten, maar ook gewoon voor bewoners die uit hun huis worden gezet. Kunnen zij ooit terugkomen? Wordt het plan ooit afgerond?

Voorzitter, er zijn zoveel gaten te schieten in dit plan dat ik me moet beperken. Ik ga alleen in op het groen, de voorziening, het beschermd stadsgezicht en staatssteun.

Voorzitter, met deze plannen vindt een enorme ontgroening plaats. Meer dan 30% van het groen verdwijnt! En wat komt ervoor terug: parkeerdaken waar je met de trap heen kunt. Dit is geen groen; dit is een daktuin. Hoe leuk het er ook uitziet, de kwaliteit van het groen als biodiverse plek, als thuis voor dieren, als verbindingszone, gaat sterk achteruit door groen naar een parkeerdak te verplaatsen. 44 duizend vierkante meter groen verdwijnt zo (1200 m2 als je deel daktuin meetelt volgt). Om het perspectief hierop te geven: 7 voetbalvelden aan groen verdwijnen.

Dit terwijl de door de Partij voor de Dieren, de VVD, de SP en HSP ingediende motie duidelijk was. Het aantal vierkante meters onverharde (groene) ruimte in het gebied moest minimaal gelijk blijven en bij de toepassing van de kwantitatieve norm voor de openbare ruimte af te sluiten parkeerdekken van corporaties zou niet als openbaar groen mee mogen tellen. De wethouder presteert het om exact het tegenovergestelde te doen. En de parkeerdekken worden meegeteld en de vierkante meters onverharde groene meters dalen. Graag een reactie.

En voorzitter, wat zet het college hiertegenover? Het college gebruikt woorden als kwaliteitsgroen om te doen alsof een daktuin even waardevol is als hoge bomen in volle grond. Het college kan niet eens aangeven hoeveel bomen worden gekapt. Waarom kan het college dat nu niet al zeggen? We weten tot nu toe alleen dat het om vele honderden bomen gaat. Een wijk die geroemd wordt om de open groene ruimte wordt gesloopt.

En terloops wordt ook nog in de ecologische zone gebouwd. Dit is ook in strijd met een aangenomen motie. Een ecologische zone kent in Den Haag de hoogste bescherming en deze wordt bebouwd omdat dat handig uitkomt. En de compensatie? Die komt wellicht. Als de plannen voor de sportvelden klaar zijn en als er hier geld voor is. Waarom wil de wethouder zo graag deze natuur slopen en waarom is het plan niet gereed om het te compenseren?

Ook andere voorzieningen komen er bekaaid vanaf. Zuidwest mist voorzieningen, maar alle miljoenen worden daar niet ingestopt. Zo komt Zuidwest van de regen in de drup. Geen sporthal, geen zwembad en zeker geen middelbare school. Wat is dit voor bestuur? Waarom niet die middelbare school en sportvoorzieningen regelen?

Dan het slopen. Ook daar wordt de sloopkadermotie niet uitgevoerd en er wordt vol ingezet op de sloop van een beschermd stadsgezicht. De welstandscommissie zegt niet voor niets dat zij de Drevenbuurt als een monument van de naoorlogse volkshuisvesting beschouwt. En zij adviseert om in plaats van volledige sloop te kiezen om de Drevenbuurt anders te vernieuwen. Waarom is de wethouder doof voor deze geluiden? Waarom gooit de wethouder bovendien de oproep van zijn eigen adviseur Crimson, de oproep van Heemschut en van het Cuypersgenootschap bij het grofvuil?

De welstandcommissie is duidelijk “Juist in de wederopbouwwijken – dus ook in de Drevenbuurt – kan transformatie vanuit de kernwaarden leiden tot behoud van verkaveling en groenstructuren.” Waarom denkt de wethouder hier zo anders over? Waarom heeft de wethouder niet varianten per blok ontwikkeld maar gooit hij alles op 1 hoop?

De woningen zelf zijn zelfs goed te renoveren. Het onderzoek hierover zegt letterlijk: ‘De woningen zijn energetisch aanpasbaar, de isolatiewaarden zijn zodanig te verbeteren dat de woningen (zeer) energiezuinig kunnen worden, zonder dat de architectuur geschaad hoeft te worden.’ Waarom grijpt het college dit advies niet met beide handen aan? A+ woningen; tekent het college daar niet voor?

Tot slot de aanbesteding en staatssteun. De wethouder presenteert het om een negatieve grondwaarde voor de dure woningen te presenteren. Dus niet de sociale woningen, maar de duurste woningen zijn we met dit plan aan het subsidiëren. Waarom?

En om die woningen te subsidiëren wil de gemeente staatssteun aan Heijmans geven. En dat zonder open procedure. Van dit soort dealtjes moeten we als gemeente af. Uit juridisch onderzoek blijken in deze plannen ook veel gaten te schieten. Allereerst is het dubieus dat deze opdracht niet aanbestedingsplichtig is. Graag een reactie van de wethouder. Wat is de inhoudelijke motivering? Ook is het maar de vraag of er snel een goedkeuring komt van de Commissie komt om staatssteun te geven. Waarom negeert de wethouder deze grote risico’s?

Al met al maken de juridische en financiële risico's het onverantwoord om nu in te stemmen met dit plan. Het college heeft eerst het nodige huiswerk te doen.