Bijdrage Vragen over Padel­banen


21 september 2022

Voorzitter,

Vliegen vogels zich te pletter tegen tennisbanen? Of vliegen vogels zich te pletter tegen een voetbalveld, of tegen een atletiekbaan?

Nee, maar vogels vliegen zich wel te pletter tegen de transparante padelwanden. Het is duidelijk dat padel een hele andere uitwerking heeft op de natuur dan andere buitensporten. Dat padelbanen, levensgevaarlijk voor vogels, worden gepland vlakbij één van de meest bijzondere vogelgebieden van Den Haag, toont aan dat het huidige lakse beleid faalt. Ook wat betreft geluidshinder is padel duidelijk anders dan tennis.

Voorzitter, het college lijkt het probleem rond padel niet serieus onder ogen te willen zien. En als eenmaal de banen zijn aangelegd is er niet meer een weg terug. In Mariahoeve zijn er al 4 aanvragen gedaan voor in totaal 15 padelbanen. Dit zijn allemaal banen vlak naast de natuur en soms zelfs in de natuur. Wat gaat de wethouder met al die aanvragen doen? Ziet de wethouder eindelijk in dat het zaak is om beleid rond padel te maken?

Kan de wethouder ingaan op de punten die door de insprekers en de brief van de AVN aangegeven werden? Wat zijn de eisen die hier gelden voor de verlichting van het terrein en hoe wordt voorkomen dat vleermuizen hinder ondervinden? Hoe wordt hierop gecontroleerd? Vind de wethouder het punt over verkeersbewegingen ook zorgelijk? Intensiever gebruik lijkt onvermijdelijk als er vier padelbanen op de plek van 2 tennisbanen komen.

Voorzitter, niet elke activiteit hoeft onder een buitensport bestemming toegestaan te worden. Er zijn voorbeelden van activiteiten waarvoor aanvullende regels gelden. Omdat padel door de wanden, het geluid en de schadelijke effecten voor mens en dier zo anders is, is er wat de Partij voor de Dieren betreft voldoende reden om aanvullende regels te stellen voor padel. Is de wethouder het hier mee eens? Kan de wethouder ingaan op de mogelijkheden om via een parapluherziening aanvullende regels in bestemmingsplannen te stellen?

Specifiek zien we dat er een aantal aanvragen zijn voor padelbanen in Marlot. Op deze plekken staat expliciet dat het om sportvelden en tennisbanen moet gaan. Is het college het met ons eens dat hier dan alleen padel kan worden toegestaan als de bestemming wordt aangepast?

Dan de rol van de omgevingsdienst. Mijn fractie vindt dat deze pas op een laat moment ingeschakeld wordt. Zie het voorbeeld in Mariahoeve: eerst wordt een vergunning verleend om naast de school padelbanen te bouwen, pas later wordt het geluid gemeten. Is de wethouder het eens dat het wenselijk is om eerder de omgevingsdienst in te schakelen? Welke mogelijkheden ziet de wethouder hiervoor?

Het valt op dat de gemeente publiekrechtelijk weinig ruimte lijkt te hebben om bredere belangen mee te nemen indien de bestemming alle sporten toestaat. Aspecten als de geluidsoverlast en de effecten op bestaande natuur worden dan niet meegenomen. Ook de inspraak en participatie van omwonenden lijkt vaak niet plaats te vinden. Kan de wethouder schetsen of dit verandert met de omgevingswet? De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk en logisch dat belangen van natuur en omwonenden een plaats hebben in het proces. Wat we nu zien is dat er een bestemmingsplan kwam voordat padel bestond en dat schadelijke natuureffecten en bezorgde en gefrustreerde omwonenden niet gehoord worden.

Eerder werd een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen met de titel “Laat de padelbanen geen kerkhof worden”. Kan de wethouder een update geven hoe het met de uitvoering van de motie staat? Heeft er al overleg en inventarisatie plaatsgevonden en wanneer verwacht de wethouder met een voorstel aan de gemeenteraad te komen om padelbanen veiliger te maken voor dieren, en om vogels te beschermen?

Tot slot: de gemeente is regelmatig eigenaar van de grond en verhuurt grond aan sportverenigingen. De gemeente heeft dus ook een rol, of de gemeentegrond goed voor een bepaalde sport kan worden gebruikt. We leggen ook zelfs vaak actief die sportterreinen aan en bekostigen verduurzaming. De gemeente kan dus als eigenaar van de terreinen kiezen om wel of niet mee te werken aan het aanpassen van het terrein. Kan de wethouder ingaan op welke rol de gemeente inneemt als eigenaar van de grond? Is de wethouder bereid om aspecten als het effect op de omgeving en de natuur mee te nemen voordat zij toestemming geeft? Hoe heeft ze deze rol tot nu toe vervult in de 15 aan te leggen banen in Mariahoeve? Wij zouden verwachten dat de gemeente ook vanuit zijn private rol beziet of een bepaalde sport bij de omgeving past. Graag een reactie.

Voorzitter, de aanvragen voor padelbanen vliegen ons om de oren. Laten we daarom snel duidelijkheid bieden: er is plek voor padel maar wel in samenspraak met omwonenden en zonder schade voor dier en natuur. Het is tijd om regie te nemen.