Bijdrage Winkelstad


Raad

10 juni 2021

Voorzitter,

Voor ons ligt een uitgebreid stuk met uitgebreide plannen voor de Haagse winkelgebieden. Toch mist de fractie van de Partij voor de Dieren twee belangrijke aspecten.

Ten eerste wordt er helemaal niet geanticipeerd op de toekomstige winkelgebieden van Den Haag, zoals in het CID. Terwijl op deze plekken juist nog goed te sturen valt op zaken als het winkelaanbod. Vandaar de volgende motie. Verzoekt het college:

  • een visie te ontwikkelen op de toekomst van Den Haag als winkelstad met speciale aandacht voor nieuwe winkelgebieden;

  • hierin de mogelijkheden in kaart te brengen en benutten om, bijvoorbeeld via de Omgevingswet, meer te sturen op het tegengaan van leegstand, op het winkelaanbod, op clustering en op duurzaamheid.


Ten tweede wordt er ook weinig uitgeweid over duurzaamheid. Hoewel de doelstelling van een klimaatneutrale stad in 2030 wel wordt gesteld, worden er geen stappen of tussendoelen gesteld om daar te komen, waardoor de winkeliers weinig houvast hebben en de gemeente weinig kan sturen. Vandaar de volgende motie.

Verzoekt het college:

  • een doelenboom duurzaamheid op te stellen voor het programma Den Haag Winkelstad;

  • hierin duidelijke tussendoelen en stappen te formuleren met als einddoel in 2030 een klimaatneutrale stad te zijn;

  • winkeliers te ondersteunen om deze doelen te kunnen behalen.