Bijdrage Evene­menten


Raad

10 juni 2021

Voorzitter,

Er is al jaren onduidelijkheid over hoe de subsidie voor publieksevenementen wordt bepaald. Meermaals is het college verzocht om hier wat aan te doen en bijvoorbeeld voor duurzaamheid concreet te zijn over hoe dit criterium wordt beoordeeld. Desondanks is dit nog steeds niet gebeurd; getuige de discussie rond de Red Bull Race. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college:

  • eind dit jaar - concreter dan nu het geval is - vast te leggen hoe de verschillende aspecten van publieksevenementen worden beoordeeld voor de subsidieverlening;

  • daarbij concreet te maken hoe en op welke aspecten elk van de criteria worden gescoord.

Verder wil de Partij voor de Dieren over twee duurzaamheidsaspecten een motie indienen. Allereerst over plastic bekers. Hier moeten we vanaf; Leiden loopt al jaren op ons voor bij het aanpakken van de plastic soep. Vandaar de volgende motie:

Verzoekt het college:

  • net als in Leiden tot een verplichting (bijvoorbeeld in de APV) te komen om single-use plastic bekers te verminderen;

  • dit niet afhankelijk te maken van het al dan niet ontvangen van subsidie.

Dan over vuurwerk. Hoewel de gemeente niet gaat over het vergunnen van vuurwerk afsteken, kunnen wij als gemeente wel het standpunt uitdragen dat het afsteken van vuurwerk in parken onwenselijk is. Verzoekt het college:

  • in het aankomende locatiebeleid op te nemen dat vuurwerk afsteken in parken onwenselijk is;

  • dit standpunt ook te communiceren naar de gedeputeerde Staten en Omgevingsdienst Haaglanden.