Motie Duide­lijke selec­tie­cri­teria publiek­seve­ne­menten


10 juni 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 juni 2021, ter bespreking van Strategie duurzaamheidskring Evenementen en Festivals.

Overwegende, dat:

  • er verschillende criteria zijn die worden gewogen bij het toekennen van subsidies voor publieksevenementen;
  • onduidelijk is hoe uiteindelijk hierop door evenementenorganisaties gescoord kan worden en wordt;
  • meermaals per aangenomen motie het college is verzocht om duidelijker en concreter te zijn over de toepassing van de selectiecriteria;
  • specifiek per in juni 2019 aangenomen motie is opgeroepen concreet te maken hoe en op welke aspecten (zoals afval, energievoorziening en watergebruik) het duurzaamheidscriterium wordt beoordeeld;
  • hier bij de afdoening van april 2021 weer geen verdere invulling aan is gegeven;
  • rond de Red Bull Race weer onduidelijkheid ontstond over de toepassing van de criteria bij publieksevenementen;

Van mening, dat:

  • het voor eenieder duidelijk moet zijn hoe het college een subsidiebeoordeling maakt;
  • hiervoor essentieel is dat er een duidelijke en concrete manier van beoordelen bestaat.

Verzoekt het college:

  • eind dit jaar - concreter dan nu het geval is - vast te leggen hoe de verschillende aspecten van publieksevenementen worden beoordeeld voor de subsidieverlening;
  • daarbij concreet te maken hoe en op welke aspecten elk van de criteria worden gescoord.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker

Partij voor de Dieren

Peter Bos

Haagse Stadspartij


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, PVV