Bijdrage Woon­a­genda


Raad

24 januari 2019

Voorzitter,

Veel dank aan de wethouder voor deze agenda en de goede punten die hierin staan. Op een aantal punten heeft de wethouder ook toezeggingen gedaan voor verbeteringen waar we de wethouder ook voor danken.

Zo vinden we dat in het stuk weinig aandacht is voor het verbeteren van de kwaliteit van Haagse woningen en de duurzaamheid. De wethouder heeft toegezegd hier meer aandacht aan te willen besteden. We zijn blij dat de wethouder heeft toegezegd met een voorstel te komen om de Haagse Pandbrigade te versterken. Daarnaast zijn we blij dat een passage komt over kwaliteit en duurzaamheid in de woonagenda. Dit sneeuwt nu heel duidelijk onder bij het sturen op kwantiteit. Huurders die nu een huis vol schimmel hebben of met lekkages worden niet perse geholpen door een corporatie of huisjesmelker als ergens anders wordt bijgebouwd.

Voorzitter, over duurzaamheid moet in elk geval wel wat meer in de woonagenda terugkomen dan alleen een passage. Van belang voor de vast te stellen prestatieafspraken is dat we echt concrete doelen benoemen. Vandaar de volgende motie.

Voor de prestatieafspraken en het raamcontract is input vanuit de Raad van belang. Het vaststellen van een woonagenda is hiervoor niet voldoende. Het gaat om of de concrete uitwerking voor de corporaties voldoende ambitieus is. Onder wethouder Wijsmullers werden de afspraken vooraf met de Raad gedeeld. Hier wil de Partij voor de Dieren aan vasthouden. Vandaar de volgende motie.

Tot slot, de huisvestigingsvergunning. Mijn fractie is niet overtuigd van dit middel. Kan de wethouder uitleggen waarom dit echt meer is dan een papierenexercitie en waarom het niet de prijzen van middelhuur omhoog duwt?

Dank.