Bijdrage Groenzone Haagse Beek


Cie Leef­om­geving

3 september 2020

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren wil eerst de wethouder en ambtenaren complimenteren over het verplaatsen van vier oude iepen van de cultivar ‘Den Haag’ op de sportlaan. De iepen die met stellages worden ondersteund lijken aan te slaan en hebben deze zomer mooie uitlopers gekregen.

Onze fractie heeft in 2016 haar zorgen uitgesproken over de biodiversiteit, de bomenbalans en de vleermuisroutes rondom de Haagse Beek en de plannen van de Noordwestelijke Hoofdroute. Ook zagen wij dat bij deze plannen de Haagse Beek als ecologische verbindingszone een ecologische opknapbeurt zou krijgen. Jarenlang was immers het groenonderhoud verwaarloosd en nam de ecologische waarde in dit gebied af.

We hebben daarom de volgende vraag aan de wethouder; hoe wordt voorkomen dat we over een aantal jaar hetzelfde probleem krijgen met dichte begroeiing die de waterkwaliteit van de beek vermindert door het bladafval? Welk budget is gereserveerd om de ecologische waarde jaarlijks duurzaam in stand te houden? Worden bomen die worden behouden voorzien van bescherming tegen de te starten werkzaamheden? Graag een reactie.

De Haagse Beekzone is een belangrijke ecologische verbindingszone voor onder andere vleermuizen. In 2016 spraken we onze zorgen uit over de impact van herinrichting op de ecologische verbindingszone. Nu horen we graag van de wethouder hoe hij gaat voorkomen dat de belangrijke vleermuisvliegroute verstoord wordt tijdens de herinrichting. Dit omdat vleermuizen voor hun routes afhankelijk zijn van o.a. hoge bomen. Specifiek zijn er nu een paar grote bomen die worden gekapt. Kan de wethouder ingaan op of er naar opties is gekeken om die te behouden?

Voorzitter, dan de beek zelf. De huidige Haagse beek is voorzien van een kleilaag. Doordat de beek op plekken wordt verlegd is een nieuwe kleilaag op de bodem nodig ter voorkoming van het leeglopen van de beek. Kan de wethouder inmiddels bevestigen of op deze plekken de beek wordt voorzien van een kleilaag?

Dan de oeverbeschoeiing. Kan de wethouder aangeven voor welk type wordt gekozen? Wij hebben vernomen dat het college voor hardhouten beschoeiing wil gaan net zoals in Clingendael en Oosterbeek is gebeurd? Met alle gevolgen van dien voor flora en fauna. Het is toch veel logischer om in een ecologische zone te kiezen voor ecologische oevers? We horen het graag van de wethouder.

Verbreding van de Haagse beek kan impact hebben op de stroomsnelheid van de beek en daar aanwezige plantensoorten. In een beek horen stromend-watersoorten. Kan de wethouder aangeven welke maatregelen worden genomen om de verbreding zo te verrichten dat het de stroomsnelheid voordelig beïnvloedt en dat het een beek wordt waar stromend-watersoorten kunnen gedijen?

Dan nog de discussie met het waterschap Delfland over de eventuele compensatie van de te dempen sloot voor het verkrijgen van de watervergunning om te kunnen beginnen met de herinrichting. Hoe verloopt dit proces gezien de discussie al langer loopt? Wat zijn de bezwaren van Delfland? Wat zijn de gevolgen voor het proces zodra de watervergunning niet wordt verkregen of de discussie nog langer gaat duren?