Bijdrage Pros­ti­tu­tienota 2020-2022


Cie Samen­leving

19 november 2020

Voorzitter,

De Partij voor de Dieren pleit voor het snel doorbreken van het stigma rondom sekswerk. Maar is ook tegen de invoering van de vergunningplicht voor sekswerkers.

Na onze aangenomen motie voor financiële hulp aan sekswerkers kregen we de uitnodiging om op bezoek te gaan bij diverse seksbedrijven en sekswerkers. Van massagesalons tot raamstraten. De mensen waren enorm blij met de erkenning en acceptatie om wie ze zijn en wat voor werk zij doen.

Tijdens de diverse gesprekken spraken we over de invloed van corona, maar ook de plannen omtrent eventuele verplaatsing en deze prostitutienota. Even een indruk van die gesprekken; ‘vanuit school werd er voorgesteld om me te laten behandelen voor mijn geaardheid’, ‘ik schaam me voor mijn land. Het is 2020, we zouden juist vooruit moeten gaan’ en ‘de man van een exploitant vertelde me dat een sekswerker zelfmoord had gepleegd’.

In deze nota staan goede uitgangspunten waar je eigenlijk niet tegen kan zijn. Betere informatievoorziening, betere samenwerking en nog meer algemeenheden. De oude nota liep van 2015 tot 2018, dus hoog tijd voor een nieuwe. Maar wat is er in de tussentijd gedaan? Waarom zo laat pas een nieuwe nota? Komt er nog een concrete uitwerking van de ambities en de te nemen maatregelen?

Ook mist een lange termijnvisie en een jaarlijkse evaluatie met daarin de gerealiseerde ambities en stand van zaken. We horen graag hoe de wethouder hierover denkt.

In de nota is aandacht voor mannelijke en transgender sekswerkers. Dat is hard nodig want voor deze groepen zijn nauwelijks vergunde sekswerkplekken beschikbaar. Daarom zijn deze groepen gedwongen om te werken in het onvergunde circuit. Kan de wethouder aangeven of in kaart is gebracht wat deze doelgroep nodig heeft? Jaarlijks worden de vergunningen voor sekswerkplekken aangevraagd. Kunnen we als gemeente middels die vergunningsaanvragen niet sturen op het realiseren van meer vergunde plekken voor de mannelijke en transgender sekswerkers?

De opvang ‘De Gantel’ doet goed werk met het opvangen van vrouwelijke sekswerkers. Voor de mannen en transgenders is die opvang ontoereikend. Kan de wethouder aangeven wanneer een aparte opvangmogelijkheid voor mannelijke en transgender sekswerkers gerealiseerd wordt in Den Haag?

Het Haags prostitutieplatform komt vier keer per jaar bijeen. Mijn fractie is van mening dat hier meer uit dit overleg worden gehaald. Zo staat in de nota dat actief met exploitanten gesproken moet worden. Kunnen we niet een paar keer per jaar een breder Haags prostitutie overleg houden waar ook de handhaving, de exploitanten en natuurlijk ook de sekswerkers bij aanschuiven?

In de nota wordt staat onder ambitie 7 het verbeteren van arbeidsomstandigheden alleen de betrokkenheid bij de verplaatsing. Kan de wethouder aangeven wat nog meer wordt gedaan in de aankomende twee jaar om de arbeidsomstandigheden van alle sekswerkers te verbeteren?

Ook de inzet van de webcrawler op prostitutie-advertenties levert voor mijn fractie wel wat vraagtekens op. Wat hoe zit het met de privacy en de AVG? Hoe is dat geborgd? Ook blijkt niet op wat voor soort websites de webcrawler wordt toegepast. Kan de wethouder daar duidelijkheid over geven?

Voorzitter, twee weken geleden tijdens de werkbespreking over sekswerk kregen we een uitnodiging om met meerdere sekswerkers te praten buiten deze raadszaal. Een uitnodiging die we als raad niet zouden moeten laten liggen. Zeker niet gezien we het praten met de sekswerkers ook hebben opgenomen in de nota. Wel vraagt de Partij voor de Dieren zich af of we tussentijds nog bij kunnen sturen in het beleid als de sekswerkers problemen in het beleid signaleren? En zijn de wethouder en burgemeester ook bereid om deel te nemen aan dit gesprek?

Hoe wordt samengewerkt met schuldenlab070 en of bureau geldzaken en de organisaties zoals SHOP en de Haven?

Het stigma doorbreken moeten we met zijn allen doen. Dit wordt onder andere besproken in het Haags Prostitutieplatform. Maar wat doet de gemeente zelf om het stigma te doorbreken?

MOTIE AFDOENING financiële regeling

Als we hierop doorgaan dan zien we dat de gemeente zelf ook iets kan doen om het stigma te doorbreken. Zo heeft onze fractie samen met D66, HSP en de SP een motie ingediend om de sekswerkers financieel te helpen door het wegvallen van inkomsten door corona. Ruim vier maanden geen inkomsten en pas ook weer voor twee weken zonder inkomen. Met alle gevolgen van dien. Van huisuitzettingen tot erge gezondheidsklachten.

De wethouder wil de motie niet uitvoeren omdat hij vindt dat de participatiewet voldoende is. Maar voorzitter, daar zit nu net het probleem. Deze sekswerkers die via opting-in werken betalen belasting en zijn niet opzoek naar een nieuwe baan. Ze willen dit werk doen, maar door corona maatregelen zijn zij verplicht om hun werkzaamheden tijdelijk te staken. Net zoals de cafés en bioscopen. Maar deze mensen vallen tussen wal en schip.

Nu heeft de Tweede Kamer op 10 november een motie aangenomen om samen met gemeenten te bezien of het huidige steunpakket voor sekswerkers volstaat en of er maatwerk nodig is. Een steun in de rug zou je zeggen. Dus de volgende vraag kan de wethouder de motie uitvoeren om alsnog voor de 49 sekswerkers een financiële regeling met terugwerkende kracht te regelen?

Tot zover