Motie Steun alle Haagse (seks)werkers


15 juli 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2020, ter bespreking van de Coronacrisis.

Constaterende, dat:

 • vanwege de coronacrisis sekswerkers vier maanden lang inkomsten hebben misgelopen;
 • voor zzp’ers (TOZO) en werknemers (NOW) financiële regelingen zijn getroffen gedurende de coronacrisis;
 • veel sekswerkers doorgaans geen andere keus hebben dan via de opting-in te werken;
 • opting-in een ‘fictief dienstverband’ is dat 20 jaar geleden bij de opheffing van het bordeelverbod werd bedacht en opgelegd is door de belastingdienst. Sekswerkers voldoen hiermee wel aan fiscale verplichtingen, maar zij zijn noch werknemer, noch zzp’er.
 • deze sekswerkers geen aanspraak kunnen maken op de bestaande regelingen vanuit de (lokale) overheid zowel de TOZO als de NOW;
 • hierdoor veel sekswerkers in benarde posities zijn gekomen en momenteel financieel niet worden geholpen door de overheid.

Overwegende, dat:

 • sekswerkers sinds 1 juli hun werk weer mogen uitvoeren;
 • in verschillende gemeenten, zoals Deventer en Utrecht tijdelijke regelingen zijn opgezet om sekswerkers financieel te kunnen ondersteunen.

Verzoekt het college:

 • een tijdelijke inkomensregeling met terugwerkende kracht voor sekswerkers op te zetten die werkzaam en woonachtig zijn in Den Haag;
 • voor deze sekswerkers een warme overdracht naar gepaste schuldhulpverlening te realiseren;
 • bij het Rijk erop aan te blijven dringen om sekswerkers- en de gemeenten die hen financieel willen ondersteunen- te blijven ondersteunen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren
Fatima Faid
Haagse Stadspartij
Lesley Arp
SP
Marieke van Doorn
D66


Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, PvdA, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, PVV, SP

Tegen

VVD, GroenLinks, CDA