Amen­dement Leg uitbreiding ecolo­gische zone vast


7 oktober 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 07 oktober 2020, ter bespreking van I Voorstel van het college inzake Vaststelling bestemmingsplan Bloemenbuurt 2020 (RIS305630).

Besluit om:

  • de verbeelding te wijzigen door de groenstrook inclusief watergang rond het Stokroosveld, aangeduid met diagonale lijnen in onderstaande afbeelding, onderdeel te laten uitmaken van de gebiedsaanduiding ‘Overige zone-ecologische verbindingszone’, zoals opgenomen in artikel 22.2 van het ontwerp-bestemmingsplan Bloemenbuurt.
  • in de toelichting van het bestemmingsplan Bloemenbuurt in paragraaf 3.4.2 tekst aan te vullen met onder het kaartje Stedelijke ecologische hoofdstructuur, tweede alinea eerste zin “en de groenstrook inclusief watergang rond het Stokroosveld” onderdeel van de ecologische verbindingszone en maakt daarmee onderdeel uit van de Stedelijke Ecologische Hoofdstructuur.

Toelichting:

In het voorstel van het college inzake Nota Stadsnatuur (RIS305824) staat aangegeven dat de “groenstrook inclusief watergang rond het Stokroosveld” toe wordt gevoegd aan het netwerk van ecologische verbindingszones. De Nota Stadsnatuur moet nog in de raad worden vastgesteld, waardoor deze wijziging nog niet was opgenomen in dit bestemmingsplan. Wel betreft het gebied al verblijfsgebied voor vleermuizen. Om te voorkomen dat de gebiedsaanduiding voor de ecologische verbindingszonepas over tien jaar wordt gewijzigd, wordt de gebiedsaanduiding ‘Overige zone-ecologische verbindingszone’ in dit plan alvast meegenomen.


Robert Barker
Partij voor de Dieren
Peter Bos
Haagse StadspartijStatus

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, VVD, D66, GroenLinks, PvdA, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, CDA, PVV