Rondvraag Padel


11 januari 2023

Op 5 januari werd een aanvraag gepubliceerd voor de aanleg van twee padelbanen naast Strand Zuid 17. Deze padelbanen zouden voor een periode van 5 jaar en 8 maanden worden aangelegd. Als de banen er zouden komen zou dit plaatsvinden op een nu in de winter stille strand zonder strandbebouwing. Deze banen zouden vlak naast de Haagse Natura 2000-gebieden liggen.

Hierover heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

  1. Erkent het college dat de aanleg negatieve gevolgen kan hebben voor omwonenden, de kustverdediging en de natuur en dat het in de winter stille strand wordt aangetast?

  2. Kan het college aangeven wat de afstand van de voorgenomen locatie is van de nabijgelegen natura2000 gebieden?

  3. Is het college voornemens deze aanvraag af te keuren gegeven de mogelijkheden van het huidige bestemmingsplan?

  4. Kan het college het uitgangspunt bevestigen dat jaarrond strandbebouwing op deze locatie niet is toegestaan?

  5. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat padelbanen op het strand een groot gevaar voor vogels kunnen vormen? Zo ja, hoe gaat het college hiermee om?

  6. Kan het college bevestigen dat ook op basis van haar privaatrechtelijke instrumenten ze niet zal meewerken aan dit plan?