Amen­dement Expertise direct naar de raad


9 november 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 9 november 2023, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Verordening Adviescommissie omgevingskwaliteit Den Haag 2024 (RIS316665).

Besluit om:

  • Artikel 2:3 over advies op initiatief van de commissie als volgt te wijzigen:

1. De commissie kan het college, of via het college de raad, op eigen initiatief adviseren, indien dit de omgevingskwaliteit en het beleid ten aanzien van omgevingskwaliteit ten goede komt.

2. Het college krijgt voorafgaand aan bij een advies van de commissie aan de raad de gelegenheid om binnen een redelijke termijn op het advies te reageren.

Toelichting:

Dit amendement beoogt een directe communicatielijn tussen de Adviescommissie omgevingskwaliteit en de raad te realiseren. Met deze aanpassing erkennen we de onafhankelijkheid en de deskundigheid van de adviescommissie, een commissie die door de raad zelf is benoemd. De commissie is samengesteld uit experts op het gebied van omgevingskwaliteit. Zij zijn bij uitstek geschikt om niet alleen het college maar ook de raad te adviseren als zij dat wensen. Er is geen overtuigende reden waarom de commissie, als zij dat nodig acht, niet rechtstreeks met de raad zou mogen communiceren. In de praktijk heeft het verleden uitgewezen dat directe communicatie soms ook noodzakelijk is. Er zijn situaties denkbaar waarbij het wenselijk is dat de commissie de raad informeert zonder onnodige vertraging.
De tweede aanpassing zorgt ervoor dat het college de ruimte heeft om een weloverwogen reactie te geven op de adviezen van de commissie, zonder dat het adviesproces onnodig wordt vertraagd. De voorgestelde wijzigingen vergroten de transparantie en zorgen voor een meer gestroomlijnde adviesprocedure.


Robin Smit
Partij voor de Dieren

Lesley Arp
SP

Rutger de Ridder
VVD

Constant Martini
Hart voor Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen