Amen­dement Geen fietspad door Natura 2000-gebied


21 januari 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 januari 2021, ter bespreking van het Voorstel van het college voor vaststelling van het uitvoeringsprogramma Ruim baan voor de fiets 2020 – 2025 (RIS306923).

Besluit om:

  • De aanduidingen voor de toekomstige recreatieve fietsverbinding door het Oostduinpark van de bijgevoegde kaarten (p. 14, p. 16) te verwijderen;
  • De rij “Oostduinpark; Dunea; Recreatief netwerk” uit de tabel op p. 20 te verwijderen.

Hierboven wordt het concrete voorstel beschreven en wel zo, dat het direct in het onderhavige raadsbesluit kan worden opgenomen. De tekst moet dus helder zijn. Hierin zit ook een verschil met de motie. Bij twijfel kunt u uiteraard altijd de griffie benaderen.

Bijvoorbeeld: de tekst bij beslispunt 1 te vervangen door de volgende tekst: ……

Toelichting:

Het Oostduinpark is onderdeel van Natura 2000-gebied Meijendel en Berkheide. Voor een college dat heeft afgesproken de natuur te herstellen zou het vreemd zijn een fietspad door een natuurgebied te leggen. Werkzaamheden, verharding en recreatie herstellen de natuur niet, maar schaden deze.

De VVD diende op 17 november 2020 schriftelijke vragen in over dit geplande fietspad (RIS306889). De partij vroeg zich onder meer af hoe dit fietspad “invulling geeft aan de toezegging die is gedaan dat er in dit natuurgebied geen verdere ontwikkelingen die de natuurwaarde schaden ondernomen en/of toegestaan zouden worden”.

Ook AVN kwam in het geweer tegen dit fietspad. Het is voor de natuur namelijk ongewenst een fietspad hier aan te leggen. Ook is het prematuur dit plan op te nemen in de uitvoeringsagenda, aangezien de wenselijkheid ervan nog met belanghebbenden moet worden besproken.

Punten die bij de toelichting aan de orde kunnen komen, zijn bijvoorbeeld: Waarom wil de indiener het voorstel? Wat beoogt het voorstel? Wat zijn eventueel de (financiële) consequenties en hoe zijn die op te lossen?


Robin Smit
Partij voor de Dieren

Remco de Vos
VVD

Joris Wijsmuller
Haagse Stadsprtij

Lelsey Arp
SP

Maarten de Vuyst
GroenLinks

Dennis Groenewold
D66

Tahsin Cetinkaya
Islam Democraten

Janneke Holman
PvdA

Arnoud van Doorn
PvdEStatus

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, PvdA, Haagse Stadspartij, PVV, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

CDA