Motie Ruimte voor kleur­rijke queers


21 januari 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 januari 2021, ter bespreking van het voorstel van het college inzake actieprogramma Queer in Den Haag: veilig, zichtbaar en geaccepteerd 2020-2022 (RIS306190).

Constaterende, dat:

  • Den Haag een diverse stad is met ongeveer 178 verschillende nationaliteiten;
  • veel gelovige en biculturele queer jongeren/queer jongeren van kleur een dubbel leven leiden;
  • het niet vanzelfsprekend is voor deze jongeren om uit de kast te komen als stap in hun identiteitsvorming;
  • gelovige en biculturele queer jongeren/queer jongeren van kleur naast hun eigen identiteitsvorming vaak ook te maken krijgen met discriminatie en uitsluiting vanwege hun culturele of religieuze achtergrond;
  • in het actieprogramma alleen The Hang-Out 070 wordt benoemd als organisatie voor ondersteunende activiteiten voor deze jongeren.

Overwegende, dat:

  • naast The Hang-Out 070 er weinig tot geen plekken zijn, waar gelovige en biculturele queer jongeren/queer jongeren van kleur zich veilig voelen om op hun eigen manier richting kunnen geven aan zelfacceptatie, terwijl hier wel veel behoefte aan is;
  • er ruimte moet zijn voor nieuwe projecten en hulpvragen vanuit de doelgroep zelf;
  • in Amsterdam en Rotterdam projecten waarbij de aandacht ligt op gelovige jongeren succesvol zijn.

Verzoekt het college:

  • om bij de uitvoering van het actieprogramma Queer in Den Haag financiële middelen in te zetten voor projecten ingediend door en voor gelovige en biculturele queer jongeren/queer jongeren van kleur.


En gaat over tot de orde van de dag.


Robin Smit

Partij voor de Dieren

Fatima Faid

Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, PvdA, SP, Groep de Mos/HvDH

Tegen

VVD, D66, GroenLinks, CDA, Islam Democraten, NIDA, Groep de Mos/HvDH, PVV