Amen­dement Groen en beeld­kwa­liteit boven parkeren


7 oktober 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 oktober 2021, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Nota Parkeernormen Den Haag 2021 (RIS309940).

Besluit om aan bijlage 1 het volgende artikel toe te voegen:

Artikel 2:5 Vrijstelling vanwege beeldkwaliteit of groen

Het college kan voor verbouwplannen en transformatieprojecten vrijstelling verlenen van (een deel van) de autoparkeereis, indien:

  1. de vrijstelling in het belang is van het stadsgezicht, doordat zo een beeldbepalend of anderszins waardevol gebouw niet gesloopt wordt;
  2. of de vrijstelling in het belang is van de groene omgeving doordat door een lagere parkeereis het aantal vierkante meters groen gelijk blijft of wordt vergroot.

Toelichting:

Bij de keuze tussen nieuwbouw of renovatie is een vaak een belangrijk aspect de invulling van de parkeernorm. Vaak wordt daardoor al snel door projectontwikkelaars in overleg met de gemeente gekozen om het bestaande gebouw te slopen en nieuw te bouwen en wordt gekozen om het bestaande groen te verwijderen om zo ruimte te creëren voor parkeerplekken. Op die manier kan waardevol groen verloren gaan of kunnen voor de buurt beeldbepalende gebouwen verloren gaan (bijvoorbeeld kerkgebouwen). Met voorliggend artikel wordt voor het college een mogelijkheid gecreëerd om in die gevallen af te wijken van de parkeereis.

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, Hart voor Den Haag, PVV, PvdA, SP, VVD