Amen­dement Interne consis­tente plin­ten­stra­tegie


20 oktober 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 oktober 2022, ter bespreking van Voorstel van het college inzake Plintenstrategie.

Besluit om:

  • Dictumpunt III te verwijderen.

Toelichting:

Dictumpunt III heeft betrekking op specifieke deelgebieden en past daarom niet in een voorstel om een algehele stadsbrede strategie vast te stellen. Daarbij is het voorbarig om als raad vast te leggen de specifieke adviezen over te nemen en toe te passen bij verdere uitwerking. Het is wenselijk om, zoals in dictumpunt II wordt voorgeschreven, bij bespreking van kaderstellende plandocumenten op gebiedsniveau de adviezen inhoudelijk te wegen en er dan als raad uitspraken over te doen.


Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

VVD