Amen­dement Stuur op plinten


20 oktober 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 oktober 2022, ter bespreking van Voorstel van het college inzake Plintenstrategie.

Besluit om het volgende dictumpunt toe te voegen:

  • uit te werken hoe planologische instrumenten toe te passen zijn op gebiedsniveau en daarbij in elk geval in te gaan op de doelgroepenverordening en het brancheringsbeleid. Het college wordt gevraagd om uiterlijk in het eerste kwartaal 2023 hier een voorstel voor te doen.

Toelichting:

Aangegeven wordt dat bij de plintenstrategie van belang is om per gebied een uitwerking te geven. Echter, voor de planologische instrumenten is het wenselijk dat generiek verder wordt aangegeven of en hoe deze instrumenten kunnen worden toegepast. In de plintenstrategie staat bijvoorbeeld dat een op plintniveau gedetailleerd ingericht omgevingsplan van belang is, met idealiter beroep op een op te stellen gemeentelijke plintenvisie, doelgroepen-verordening en/of brancheringsbeleid en een beeldkwaliteitsplan. In het dictum van het raadsvoorstel is onduidelijk of dit daadwerkelijk plaatsvindt. In de bijlage van Grip op de Haagse Plinten wordt dit niet concreter en staat zelfs ‘Doelgroepenverordening opstellen (PM/check!?)’. Indieners vinden het van belang dat wordt vastgelegd dat er daadwerkelijk gestuurd wordt op plintniveau via planologische instrumenten. Zo kan gestuurd worden op diversiteit in de invulling van de plinten en kan worden voorkomen dat er een gevarieerd aanbod ontstaat met alleen fastfoodketens, kappers of nagelstudio’s hierin terechtkomen.


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie