Amen­dement Investeer in dier en natuur


6 juli 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 6 juli 2023, ter bespreking van het voorstel van het college inzake resultaatbestemming 2022 Gemeente Den Haag.

Besluit om een nieuw dictum toe te voegen met de volgende tekst:

  • in afwijking van het voorgaande aanvullend een dotatie van € 0,5 mln te doen aan de reserve van het programma Buitenruimte zodat deze uitkomt op 5 miljoen en dit bedrag te besteden voor het verbeteren van hondenlosloopgebieden en ecologische verbindingszones.

Toelichting:
Het college heeft in december 2020 de motie afgedaan (RIS306986) met een inventarisatie van de onveilige hondenlosloopgebioeden. Er blijken veel losloopgebeiden zijn die nog onveilig zijn waar eenmalig budget voor nodig is om deze op te knappen. In de huidige begroting is geen geld hiervoor om dit te realiseren. Ook zijn er veel ecologische knelpunten die vanwege te weinig budget niet aangepakt kunnen worden waardoor de ecologische verbindingszones mankementen kennen en niet voldoende invulling kan worden gegeven aan de nota stadsnatuur. Specifiek worden knelpunten weergegeven in bijlage 7 van de Nota Stadsnatuur (RIS305824), maar er is op meer plekken sprake van ecologische verbindingszones die niet deze naam waardig zijn.

Tegelijkertijd met deze twee knelpunten is in het programma buitenruimte veel geld overgebleven in 2022. Er wordt daarom voorgesteld om een deel van de overgebleven middelen voor buitenruimte in de reserve buitenruimte te laten terugvloeien en niet in de algemene reserve en dit deel specifiek in te zetten voor de aanpak van deze knelpunten. Er wordt daarom voorgesteld om dit jaar in plaats van € 12,492 mln. van de programmareserves naar de algemene reserve af te romen dit met 500.000 euro te verlagen en dit bedrag in de programmareserve Buitenruimte te laten. Na deze verrekening daalt de programmareserve in plaats van van 6.729 miljoen naar 4.500 naar 5 miljoen.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Ingediend

Voor

Tegen