Amen­dement Treed ook op bij ernstige hinder


9 maart 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 9 maart 2023, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Verordening Scheveningen Haven Den Haag 2023.

Besluit om het dictum te wijzigen door het dikgedrukte toe te voegen:

  1. Vast te stellen de Verordening Scheveningen haven Den Haag 2023 met dien verstande dat in artikel 3.9, 3.13, 4.1 en 4.3 net als in de Rotterdamse en Amsterdamse Havenverordening het woord ‘hinder’ toe wordt gevoegd, zodat komt te staan ‘gevaar, schade of hinder’ (zoals in de bijlage dikgedrukt aangegeven).

Toelichting:

De nieuwe havenverordening is gebaseerd op degene die Rotterdam en Amsterdam gezamenlijk hebben ontwikkeld. Het college stelt dat deze ‘zo veel als mogelijk toegepast in alle Nederlandse zeehavens. Hiermee is consistentie voor de zeescheepvaart beter geborgd. Verder is de verordening moderner opgeschreven en zoveel mogelijk in lijn met de verordeningen van de havens van Rotterdam en Amsterdam gebracht.’

Een belangrijk aspect is echter verdwenen uit de Haagse havenverordening en dat is dat kan worden opgetreden bij hinder. In tegenstelling tot in andere Nederlandse zeehavens kan op Scheveningen slechts worden opgetreden bij gevaar en schade. Met dit amendement wordt deze omissie hersteld. Dit wordt gedaan door bij de betreffende artikelen dit aan te passen. Het gaat om het toevoegen, conform de Amsterdamse en Rotterdamse verordening van het woord ‘hinder’ bij het melden van bedrijfsstoringen, het plaatsen van voorwerpen in de haven, het laten ontsnappen van stoffen en het weren van schepen.

Aan de term hinder zit net als bij de termen gevaar en schade enige mate van beoordelingsruimte voor de gemeente. Het is echter wel een gebruikelijk begrip en is ook verankerd in het Burgerlijk Wetboek. Als voorbeelden worden daar gegeven dat het gaat om onrechtmatige hinder als gevolg van het verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen. Dit zijn zaken die ook in de haven spelen en het is logisch dat als bijvoorbeeld onrechtmatig veel geluid of stank wordt geproduceerd kan worden opgetreden.

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Bijlage

Artikel 3.9 Melding bedrijfsstoring, gebrek of schade

Bedrijfsstoringen, gebreken of schades aan een schip of aan boord van een schip, die gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken voor het schip of de omgeving, worden direct aan de Verkeerscentrale Scheveningen gemeld.

Artikel 3.13 Voorzieningen in de haven

Voorzieningen of voorwerpen mogen in, op, onder of boven water worden geplaatst of aangebracht, als:

a. geen gevaar, schade of hinder kan ontstaan;

of b. het betreft het hebben, plaatsen of aanbrengen van scheepstoebehoren en voorzieningen, en deze als zodanig in gebruik zijn, om een schip te laden en te lossen.

Artikel 4.1 Verontreiniging en overlast door schepen

Het is verboden:

a. stoffen uit een schip te laten ontsnappen, waardoor gevaar, schade of hinder ontstaat of kan ontstaan;

b. in de haven aan boord van een schip een afvalverbrandingsoven te gebruiken.

Artikel 4.3 Gevaar, schade of hinder opleverende schepen

De havenmeester kan, als naar zijn oordeel de aanwezigheid van een schip of zijn bemanning in de haven mogelijk gevaar, schade of hinder, of verstoring van de ordening in de haven veroorzaakt of kan veroorzaken, de veiligheid in gevaar brengt of kan brengen dan wel de (economische) functie van de haven belemmert of kan belemmeren:

a. een verbod opleggen om met dat schip de haven binnen te komen, in de haven te verblijven of zich met dat schip op een ligplaats te bevinden;

b. mondeling of schriftelijk aanwijzingen geven aan de kapitein, de schipper of de exploitant van het schip dat in de haven verblijft of zich op een ligplaats bevindt.Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, DENK

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP