Motie Behoud volwaardige ecolo­gische verbin­dings­zones


9 november 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 9 november 2023, ter bespreking van het gewijzigd voorstel van het college inzake Vaststelling ontwerpbestemmingsplan Kop Assumburgweg 2023 (RIS316318).

Constaterende, dat:

 • het huidige ontwerpbestemmingsplan Kop Assumburgweg voorziet in het gedeeltelijk verdwijnen van de ecologische zone;

 • de geplande nieuwe verharding van de slootkade de ecologische verbindingszone schaadt, doordat hier een verhard verkeers- en verblijfsgebied als bestemming aangewezen wordt.

Overwegende, dat:

 • de Nota Stadsnatuur (RIS305824, pagina's 18 en 19) stelt dat een versmalling van ecologische zones en het verlies van een oever de kwaliteit van biotopen substantieel aantast;

 • de Nota Stadsnatuur benadrukt dat de breedte van ecologische verbindingszones van groot belang is en dat een versmalling van deze zones daarom onwenselijk is;

 • het principe is om geen bouwactiviteiten in ecologische zones te ondernemen, maar dat, bij gebrek aan een sterk verankerde beschermde status van deze zones, er desalniettemin bouwprojecten worden voorgesteld die dit principe negeren;

 • Den Haag verplicht is om haar ecologische verbindingszones, als cruciaal onderdeel van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur, consistent, herkenbaar en duurzaam te waarborgen en te versterken.

Verzoekt het college:

 • Bij een overweging tot wijziging van de ecologische zone ten behoeve van bouwprojecten, als principe te hanteren dat de betreffende ecologische verbindingszone geen reductie in breedte ondergaat.

  Robin Smit
  Partij voor de Dieren
  Joren Noorlander
  D66
  Isabel Bos
  GroenLinksStatus

Aangenomen

Voor

D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie