Motie Demo­cra­tiseer het recht op second opinion


9 november 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 9 november 2023, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Verordening Adviescommissie omgevingskwaliteit Den Haag 2024 (RIS316665).

Constaterende, dat:

  • artikel 4:4 van de verordening uitsluitend het college de bevoegdheid geeft om een second opinion aan te vragen na een advies van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit.

Overwegende, dat:

  • in de geest van een participatieve gemeente, het van belang is dat niet alleen het college, maar ook andere belanghebbenden zoals omwonenden, ontwikkelaars, architecten, de gemeenteraad, de mogelijkheid hebben om een second opinion aan te vragen indien zij dat noodzakelijk achten;

  • het toekennen van het recht op een second opinion aan een breder publiek de transparantie en het vertrouwen in gemeentelijke besluitvorming rondom omgevingskwaliteit kan versterken;

  • andere gemeenten reeds een methodiek hanteren waarbij verschillende betrokken partijen de kans krijgen om een onafhankelijk tweede oordeel te vragen.

Verzoekt het college:

  • opties in kaart te brengen waarbij het recht op het aanvragen van een second opinion niet alleen bij het college ligt, maar ook toegankelijk wordt voor andere belanghebbenden;

  • aan te geven hoe deze procedure van aanvraag tot uitvoering van een second opinion vormgegeven kan worden, inclusief de criteria waarop deze toetst, de impact op bestaande procedures, en de wijze waarop de uitkomsten worden geïntegreerd in de besluitvorming;

  • de gemeenteraad te informeren over een mogelijke, inclusief opties voor de de praktische uitwerking en de mogelijke implementatiedatum van een bredere toegang tot second opinions.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren
Rutger de Ridder
VVD
Status

Verworpen

Voor

VVD, Partij voor de Dieren, SP, PVV

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, GroenLinks, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP