Motie Buffer vuur­werk­vrije zones


1 december 2022

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 1 december 2022, ter bespreking van de brief van de burgemeester inzake beleidskader jaarwisseling 2022-2023.

Constaterende, dat:

  • vuurwerk voor veel wilde dieren en huisdieren onverdraaglijk is;

  • vuurwerk ook voor veel kwetsbare inwoners en mensen die in het ziekenhuis liggen, voor zeer veel onnodige stress, angsten en gezondheidsschade zorgt;

  • vuurwerkvrije zones bedoeld zijn om deze kwetsbare groepen te beschermen;

  • de zones zijn opgetekend, precies tot aan de grens van de kwetsbare gebieden;

  • deze zones daarmee geen enkele bescherming bieden tegen het keiharde geluid, noch tegen het gevaar van vuurwerk.


Overwegende, dat:

  • een bufferzone meer bescherming biedt voor kwetsbare gebieden en de daar wonende mensen en dieren.


Van mening, dat:

  • de grenzen van vuurwerkvrije zones een ruime bufferzone zouden moeten hebben.


Verzoekt het college:

  • nog voor de aanstaande jaarwisseling (2022-2023) de geldende vuurwerkvrije zones in Den Haag uit te breiden met een ruime bufferzone.


En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de DierenStatus

Verworpen

Voor

GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, DENK, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, CDA, Haagse Stadspartij, PVV, ChristenUnie/SGP