Motie Noodrem voor vuur­stapels


1 december 2022

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 1 december 2022, ter bespreking van de brief van de burgemeester inzake beleidskader jaarwisseling 2022-2023.

Overwegende, dat:

  • in de jaren dat er vuurstapels op Scheveningen en Duindorp waren de aanwijzingen van het bevoegd gezag vaak niet zijn opgevolgd, met soms ernstige gevolgen;

  • ongunstige weersomstandigheden niet altijd goed zijn te voorspellen.


Van mening, dat

  • de veiligheid van omwonende, omstanders en dieren voor alles gaat;

  • er een duidelijk signaal moet gaan naar organisatie en inwoners van Den Haag.


Draagt het college op:

  • om de volgende ‘noodrem’ te hanteren: het evenement wordt per direct afgelast wanneer er overtredingen van de regels worden geconstateerd, dan wel voorwaarden van de vergunning worden geschonden, dan wel weersomstandigheden zeer ongunstig zijn voor de veiligheid; en dit te communiceren, zowel met de organisatie van het evenement als naar de inwoners van Den Haag.


En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de DierenStatus

Aangenomen

Voor

D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, Haagse Stadspartij, PVV, ChristenUnie/SGP