Motie Help inwoners een finan­ciële buffer opbouwen


6 juli 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 6 juli 2023, ter bespreking van het voorstel van het college inzake de Programmarekening 2022.

Constaterende, dat:

  • het Rijk gemeenten al sinds 2022 de mogelijkheid biedt de vermogensnorm voor de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen met 2000 euro te verhogen;

  • andere G4 steden de vermogensnorm inmiddels wel hebben verhoogd;

Overwegende, dat:

  • het verhogen van de vermogensnorm een belangrijke maatregel is voor de aanpak van geldzorgen en geldproblemen;

  • de noodzaak van het opbouwen van een financiële buffer wordt onderschreven door het NIBUD.

Verzoekt het college:

  • de vermogensnorm naar richtlijnen van het Rijk vanaf 1 januari 2024 te verhogen en dit mee te nemen in de nieuwe begroting.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Robin Smit
Partij voor de Dieren
Lesley Arp
SP
Status

Ingediend

Voor

Tegen