Motie Houd gemeen­telijk project sociaal


25 november 2020

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op woensdag 25 november 2020, ter bespreking van voorstellen inzake Binckhorst.

Constaterende, dat:

  • in het omgevingsplan Binckhorst is vastgelegd dat 30% van de woningen door een woningcorporatie zullen worden verhuurd;
  • het college voor het plan ‘Frank is een Binck’ hiervan wil afwijken;
  • dit een aanpassing van de grondexploitatie vereist alsook een aanpassing van het bestemmingsplan;
  • de gemeenteraad hiervoor verantwoordelijk is;
  • expliciet bij de bespreking van de Binckhorstplannen is aangegeven dat de gemeenteraad wordt betrokken bij afwijking van het omgevingsplan;
  • volgens de systematiek van de verklaring van geen bedenkingen de raad bij een algemene verklaring kan verzoeken om een specifieke verklaring opdat zij zich over het betreffende plan kan uitspreken.

Overwegende, dat:

  • het college een overeenkomst heeft onderhandeld met de ontwikkelaar, maar deze overeenkomst nog niet is getekend;
  • de gemeenteraad met een specifieke verklaring kan borgen dat huurwoningen verhuurd door een woningcorporatie in het plan komen;
  • in het coalitieakkoord, in de woonagenda alsook in het omgevingsplan de eis van 30% sociale woningen is vastgelegd.

Verzoekt het college:

  • gegeven de ingrijpendheid en politieke gevoeligheid dit initiatief als een specifieke verklaring te behandelen opdat de raad over dit plan kan besluiten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker

Partij voor de Dieren

Lesley Arp

SP

Peter Bos

Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen

VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA, PVV