Motie Laat de bomen staan bij renovatie Binnenhof


4 november 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 04 november 2021, ter bespreking van de programmabegroting.

Overwegende, dat:

  • de wethouder heeft aangegeven geen garantie te kunnen geven dat de kastanjes op de Hofplaats niet gekapt zullen worden bij het renoveren van het Binnenhof;
  • de wethouder voor de zomer nog aangaf dat er geen bomen zouden worden gekapt;
  • het voor de ontwikkelaars van het Tweede Kamergebouw wenselijk is om bijtijds op de hoogte te zijn van de wensen van de gemeente, zodat ze hier in hun planvorming rekening mee kunnen houden.

Verzoekt het college:

  • in te zetten op het behoud van de kastanjebomen op de Hofplaats;
  • dit nadrukkelijk te communiceren naar het presidium van de Tweede Kamer.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker
Partij voor de Dieren
Robin Smit
Partij voor de Dieren
Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, PVV, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VVD

Tegen

Hart voor Den Haag