Motie Maak adviezen openbaar


30 juni 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 juni 2022, ter bespreking van de schriftelijke vragen Informatie over openbare ruimte besluiten?

Constaterende, dat:

  • in de nieuwe wet Open Overheid een veel proactievere openbaarmakingsplicht geldt;

  • zo wordt in artikel 3.1 gesteld dat een bestuursorgaan uit eigen beweging de bij het bestuursorgaan berustende informatie neergelegd in documenten voor eenieder openbaar maakt indien dit zonder onevenredige inspanning of kosten redelijkerwijs mogelijk is. Deze informatie betreft in ieder geval informatie over het beleid, inclusief de voorbereiding, uitvoering, naleving, handhaving en evaluatie.

  • de verslagen van de adviesorganen ACOR en VOV volgens het college in beginsel openbaar zijn.

Overwegende, dat:

  • de verslagen van de ACOR en VOV niet proactief openbaar worden gemaakt;

  • de adviesorganen een belangrijke rol spelen in het besluitvormingsproces;

  • burgers graag meer inzicht zouden krijgen in de adviezen van deze organen;

  • het wenselijk is dat de gemeente transparanter wordt.

Verzoekt het college:

  • de verslagen van de ACOR en VOV in de toekomst proactief openbaar te maken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Carlos Martinez van Andel
Hart voor Den Haag


Status

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA