Motie Maak Sche­ve­ningen niet lelijker!


9 februari 2023

De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 9 februari 2023, ter bespreking van de Voortgang ontwikkeling De Kust Gezond (RIS312901).

Constaterende, dat:

 • de zogenaamde ‘Duinpaviljoens’ in het verleden door het college zijn goedgekeurd;

 • het college, o.a. door gebruik te maken van een Q-team, vond dat dit plan paste in de omgeving en binnen het beeldkwaliteitsplan;

 • de raad en vele omwonenden het huidige ontwerp niet van toegevoegde waarde voor Scheveningen vinden;

 • het in dit late stadium moeilijk is hierop bij te sturen;

 • bij andere plannen eenzelfde probleem kan ontstaan, maar deze zich nog in een vroeger stadium bevinden.


Overwegende, dat:

 • er in het kader van 3xVis aan Visafslagweg aan de kant van de Boulevard o.a. horeca wordt ontwikkeld;

 • op de plek van AZ Fisheries nieuwbouw gepland staat met recreatievoorzieningen aan het duin en daarboven ca. 40 recreatieappartementen;

 • op de hoek Visafslagweg en Vissershavenweg nieuwbouw gepland staat voor Simonis voor horeca en recreatieappartementen;

 • deze ontwerpen niet naar de raad zijn gestuurd en de vergunning hiervoor nog niet is verleend.


Van mening, dat:

 • het wenselijk is dat bij deze ontwikkelingen wordt geleerd van hoe het is gegaan met de ‘duinpaviljoens’ en tijdig wordt gestuurd op de beeldkwaliteit van deze ontwikkelingen.


Verzoekt het college:

 • ervoor zorg te dragen dat de ontwikkelingen in Scheveningen bijdragen aan een beter en niet slechter aanzicht op Scheveningen;

 • te onderzoeken welke manieren hierop gestuurd kan worden, bijvoorbeeld via de samenstelling van het Q-team, de aansturing van het Q-team en de mogelijkheid het beeldkwaliteitsplan als raadsbesluit vastleggen;

 • de raad te informeren over hoe het college bij de ontwikkelingen rond de Strandweg hier invulling aan gaat gegeven.


En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker

Partij voor de Dieren

Lesley Arp

SP

Fatima Faïd

HSP
Status

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen

D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA