Motie Mili­euzone uitbreiden


10 februari 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 februari 2022, ter bespreking van Stikstof.

Constaterende, dat:

  • op 19 november 2020 de commissie Ruimte is toegezegd om voor de zomer 2021 te worden geïnformeerd over de stikstofaanpak;

  • dit pas in februari 2022 is gebeurd en het college constateert dat niet alle woningplannen door kunnen gaan;

  • er in de brief nog niet wordt ingezet op uitbreiding van de milieuzone;

  • het instellen van een milieuzone voor de hele stad een depositieverschil oplevert van 8 mol/ha/jaar in nabijgelegen Natura 2000 –gebieden;

  • dit gelijkstaat aan een verlaging van 5 keer de stikstofuitstoot van de hele gebruiksfase van alle woningbouwprojecten;

  • de uitbreiding van de milieuzone met het Segbroeklaan-tracé alleen al een reductie oplevert van max. 2,5 mol/ha/jaar in het Westduinpark;


Overwegende, dat:

  • een milieuzone bijdraagt aan een verlaging van stikstofoxiden en derhalve aan de problemen rond stikstofdepositie in de natuur;

  • een milieuzone ook bijdraagt aan schonere lucht.


Verzoekt het college:

  • plannen te maken om de milieuzone per 2023 uit te breiden.


Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

ChristenUnie/SGP, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VVD

Tegen

CDA, Hart voor Den Haag, PVV, VVD