Motie Zorg dat Shell niet het groen opslurpt


17 oktober 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, ter bespreking van het Planuitwerkingskader Shell Campus Carel van Bylandslaan.

Constaterende, dat:

  • in de PUK wordt aangegeven dat het gebied open en groen wordt;
  • tegelijkertijd wordt toegestaan dat op meerdere plekken groen verdwijnt;
  • 480 m2 van de als groen bestemde voortuin van Oostduinlaan 23 wordt bebouwd.

Overwegende, dat:

  • hierdoor minder open terrein voor de omgeving overblijft;
  • de groenwaarde juist afneemt, terwijl het uitgangspunt van het college is om het groen in de stad te beschermen.

Verzoekt het college:

  • in te zetten op het behoud van de volledige voortuin van Oostduinlaan 23.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Haagse Stadspartij, SP, Partij voor de Dieren

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, PVV