Amen­dement Geen bedrijfs­ruimten in het groen


17 oktober 2019

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 17 oktober 2019, ter bespreking van het voorstel van het college inzake bedrijfshuisvestingsstrategie Den Haag: vernieuwen, intensiveren en verduurzamen (RIS303177).

Besluit om:

  • onder E. Duurzaamheid toe te voegen:
    • Inzetten op verdichting en efficiënt gebruik van bestaande bedrijfsruimten en bedrijventerreinen. Er wordt in principe niet gebouwd in het groen.
  • in de strategie onder ‘Ruimte voor bedrijven: analyse’ toe te voegen:
    • 2.1.10 Bouwen in het groen

Voor het uitbreiden van bestaande bedrijventerreinen en voor het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsruimten wordt ingezet op verdichting en efficiënt gebruik van bestaande bedrijfsruimten en bedrijventerreinen. Er wordt in principe niet gebouwd in het groen.

Toelichting:

In het coalitieakkoord is afgesproken om het groen in Den Haag te beschermen. Dit zou geborgd moeten worden in alle plannen rondom stadsontwikkeling. Bij nieuwe ontwikkelingen bestaat het risico dat bedrijventerreinen worden gebouwd of uitgebreid in waardevolle groengebieden. Indiener wil dit voorkomen en gebieden zoals de Vlietzone beschermen.

Robert Barker
Partij voor de Dieren


Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA, Haagse Stadspartij, SP, Partij voor de Dieren

Tegen

PVV