Schrif­te­lijke vragen Deur­waarders, blijf van dieren af


Indiendatum: mrt. 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Huisdieren lopen het risico om abrupt bij hun baasje weggehaald te worden als deze zodanige betaalachterstanden heeft dat een deurwaarder in het spel komt. Op 21 juni 2018 is in de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend voor de herziening van het beslag- en executierecht waarin ‘gezelschapsdieren en de voor hun verzorging noodzakelijke zaken’ worden uitgezonderd van beslaglegging. Dit wetsvoorstel is nog niet behandeld.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robin Smit, Partij voor de Dieren de volgende vragen:

Onlangs heeft de gemeente besloten het Restaurant Soeboer te sluiten. Op het terrein van het restaurant leven een aantal tamme papegaaien. De eigenaar wacht op de deurwaarder, maar het is niet duidelijk wat er met de vogels zal gebeuren.

1 Kan het college delen wat er gebeurt met de papegaaien die op het Soeboer terrein leven?

2 Is het college bekend met de berichten ‘Hond in beslag genomen vanwege huurschuld’ en

‘Deurwaarder veilt kat van familie in Zoetermeer’ en het verschijnsel dat huisdieren als pressiemiddel kunnen worden gebruikt door deurwaarders om schulden te betalen?

Op grond van de artikelen 447 en 448 in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, gedateerd 1838, is er een beperkte lijst van ‘goederen’ waar de deurwaarder géén beslag op mag leggen. Huisdieren staan hier niet bij, wat het mogelijk maakt dat ook zij worden meegenomen en geveild door een deurwaarder. Zomaar weggehaald worden brengt angst en stress voor dier en eigenaar met zich mee en het is maar de vraag of de dieren in een voor hen geschikte omgeving terechtkomen. Daarnaast is een inbeslagname van de inboedel op zichzelf al een heel ingrijpende situatie, zowel voor mens als dier.

2 Wordt deze methode door het college gehanteerd bij het verhalen van schulden aan de gemeente en/of gemeentelijke instanties? Zo ja, waarom kiest de gemeente daarvoor?

3 Is het college bekend met de cijfers van inbeslag genomen huisdieren door deurwaarders bij adressen in Den Haag, zowel vanuit de gemeente als vanuit privaatrechtelijke partijen? Zo ja, kan het college deze cijfers delen?

4 Is het college bereid om met onmiddellijke ingang in te stellen dat vanuit de gemeente en gemeentelijke instanties geen huisdieren en de voor hun verzorging noodzakelijke zaken meer in beslag worden genomen? Zo nee, waarom niet?

5 Is het college bereid om dit tevens te verzoeken aan privaatrechtelijke deurwaarders in de gemeente Den Haag? En/of ziet het college andere mogelijkheden om het meenemen van huisdieren door (privaatrechtelijke) deurwaarders te voorkomen? Zo ja, welke?

6 Is het college bereid om bij het verantwoordelijke ministerie te pleiten voor een verbod op het in beslag nemen van huisdieren en de voor hun verzorging noodzakelijke zaken? Zo nee, waarom niet?

Robin Smit

Partij voor de Dieren

https://www.internetconsultatie.nl/herzieningbeslagenexecutierecht
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3793690/Eigenaar-Soeboer-wacht-op-de-deurwaarder-leed-voor-papegaaien-dreigt
https://www.1limburg.nl/hond-beslag-genomen-vanwege-huurschuld
https://www.omroepwest.nl/nieuws/3148184/Deurwaarder-veilt-kat-van-familie-in-Zoetermeer-Zielig-Bij-een-auto-is-het-ook-sneu
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001827/2019-01-01/#BoekTweede_TiteldeelTweede_AfdelingEerste_Artikel447



Indiendatum: mrt. 2019
Antwoorddatum: 7 mei 2019

Het raadslid de heer Smit heeft op 25 maart 2019 een brief met daarin zeven vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Huisdieren lopen het risico om abrupt bij hun baasje weggehaald te worden als deze zodanige betaalachterstanden heeft dat een deurwaarder in het spel komt. Op 21 juni 2018 is in de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend voor de herziening van het beslag- en executierecht waarin ‘gezelschapsdieren en de voor hun verzorging noodzakelijke zaken’ worden uitgezonderd van beslaglegging. Dit wetsvoorstel is nog niet behandeld.

Onlangs heeft de gemeente besloten het Restaurant Soeboer te sluiten. Op het terrein van het restaurant leven een aantal tamme papegaaien. De eigenaar wacht op de deurwaarder, maar het is niet duidelijk wat er met de vogels zal gebeuren.

1. Kan het college delen wat er gebeurt met de papegaaien die op het Soeboer-terrein leven?

Het perceel Assumburgweg 2 zal binnenkort leeg en ontruimd worden opgeleverd. Dat geldt uiteraard ook voor de aanwezige dieren. We gaan er van uit dat de eigenaar er voor zorgt dat de papegaaien ergens anders zullen worden ondergebracht. Mocht dat onverhoopt niet het geval zijn, dan zal de gemeente de dieren overdragen aan een opvanglocatie.

2. Is het college bekend met de berichten ‘Hond in beslag genomen vanwege huurschuld’ en ‘Deurwaarder veilt kat van familie in Zoetermeer’ en het verschijnsel dat huisdieren als pressiemiddel kunnen worden gebruikt door deurwaarders om schulden te betalen?

Ja.

Op grond van de artikelen 447 en 448 in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, gedateerd 1838, is er een beperkte lijst van ‘goederen’ waar de deurwaarder géén beslag op mag leggen. Huisdieren staan hier niet bij, wat het mogelijk maakt dat ook zij worden meegenomen en geveild door een deurwaarder. Zomaar weggehaald worden brengt angst en stress voor dier en eigenaar met zich mee en het is maar de vraag of de dieren in een voor hen geschikte omgeving terechtkomen. Daarnaast is een inbeslagname van de inboedel op zichzelf al een heel ingrijpende situatie, zowel voor mens als dier.

3. Wordt deze methode door het college gehanteerd bij het verhalen van schulden aan de gemeente en/of gemeentelijke instanties? Zo ja, waarom kiest de gemeente daarvoor?

Nee. Het college staat voor een sociaal incassobeleid en vindt het daarom onwenselijk dat huisdieren in beslag kunnen worden genomen. Het in beslag nemen van een huisdier is een ingrijpende emotionele gebeurtenis die veel spanning veroorzaakt in een situatie waarin juist gewerkt moet worden aan een duurzame oplossing van de schuldenproblematiek.

4. Is het college bekend met de cijfers van inbeslaggenomen huisdieren door deurwaarders bij adressen in Den Haag, zowel vanuit de gemeente als vanuit privaatrechtelijke partijen? Zo ja, kan het college deze cijfers delen?

Zoals onder 3 aangegeven, worden geen huisdieren in beslag genomen bij het verhalen van schulden aan de gemeente of gemeentelijke instanties. Het college heeft er geen zicht op of in Den Haag huisdieren in beslag worden genomen door gerechtsdeurwaarders die niet namens de gemeente Den Haag maar namens privaatrechtelijke partijen optreden. Volgens de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders wordt er geen register bijgehouden van in beslag genomen huisdieren.

5. Is het college bereid om met onmiddellijke ingang in te stellen dat vanuit de gemeente en gemeentelijke instanties geen huisdieren en de voor hun verzorging noodzakelijke zaken meer in beslag worden genomen? Zo nee, waarom niet?

Zoals hiervoor aangegeven, worden namens de gemeente geen huisdieren in beslag genomen.

6. Is het college bereid om dit tevens te verzoeken aan privaatrechtelijke deurwaarders in de gemeente Den Haag? En/of ziet het college andere mogelijkheden om het meenemen van huisdieren door (privaatrechtelijke) deurwaarders te voorkomen? Zo ja, welke?

Ja, het college zal deze gemeentelijke gedragslijn onder de aandacht brengen bij de privaatrechtelijke deurwaarders in de gemeente. Het college kan evenwel niet treden in de werkwijze van gerechtsdeurwaarders die namens privaatrechtelijke partijen optreden.

7. Is het college bereid om bij het verantwoordelijke ministerie te pleiten voor een verbod op het in beslag nemen van huisdieren en de voor hun verzorging noodzakelijke zaken? Zo nee, waarom niet?

Nee. Aangezien namens de gemeente geen huisdieren in beslag worden genomen, ziet het college hiervoor geen aanleiding.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

Peter Hennephof


de burgemeester,

Pauline Krikke