Schrif­te­lijke vervolg­vragen Waar blijft update Zeewa­ter­warm­te­cen­trale?


Indiendatum: 23 dec. 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 3 november 2020 heeft het college de schriftelijke vragen ‘Waar blijft update Zeewaterwarmtecentrale?’ beantwoord (RIS306397). De beantwoording geeft aanleiding tot het stellen van vervolgvragen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 1. Het college geeft aan geen leverings-/concessievergunning aan Vestia te hebben verleend voor het leveren van koude en warmte. Welke vergunningen had Vestia nodig om warmte te mogen leveren vanuit de Zeewaterwarmtecentrale en bij welk bevoegd gezag diende iedere vergunning te worden aangevraagd? Beschikte Vestia over elk van deze vergunningen?
 2. Op 10 november 2020 is voor de warmtevoorziening overgeschakeld van de Zeewaterwarmtecentrale (ZWWC) naar een WKO systeem met zeewater regeneratie (ZWKO). Welke vergunningen heeft Vestia nodig om warmte te mogen leveren vanuit de ZWKO en bij welk bevoegd gezag dient iedere vergunning te worden aangevraagd? Beschikt Vestia over elk van deze vergunningen?
 3. Het college geeft aan de vergunningen van de Zeewaterwarmtecentrale op de huidige locatie en van de ZWKO op de nieuwe locatie aan de bewoners te hebben overhandigd. Kan het college deze vergunningen bij de beantwoording van deze vragen voegen?
 4. Welke voorwaarden worden in de vergunningen waarvoor de gemeente het bevoegd gezag is aan (de warmtelevering door) de Zeewaterwarmtecentrale gesteld? Voldeed Vestia aan elk van deze voorwaarden?
 5. Welke voorwaarden worden in de vergunningen waarvoor de gemeente het bevoegd gezag is aan (de warmtelevering door) de ZWKO gesteld? Voldoet Vestia aan elk van deze voorwaarden?
 6. Indien Vestia aan een of meerdere voorwaarden niet voldoet, op welke manier gaat het college ervoor zorgen dat aan deze voorwaarden voldaan wordt?

Het college geeft aan dat het wijkberaad Duindorp de formele bewonersvertegenwoordiging is. Vanuit het wijkberaad zelf ontvangt de Partij voor de Dieren andere geluiden. Het wijkberaad geeft aan belangenbehartiger voor de Duindorpers te zijn, maar geen officiële vertegenwoordigers of mandaathouders van de bewoners.

 1. Is het college op de hoogte van deze stellingname van het wijkberaad Duindorp?
 2. Wat bedoelt het college wanneer het zegt dat het wijkberaad de formele bewonersvertegenwoordiging is? Hoe verhoudt die opvatting van het college zich met de opvatting van het wijkberaad zelf?
 3. Hoe zorgt het college ervoor dat het alle bewoners die aangesloten waren op de Zeewaterwarmtecentrale bereikt in de communicatie? Via welke organisatie communiceert het college met al deze bewoners?
 4. Wanneer gaat het college weer met de bewoners in gesprek? Via welke organisatie organiseert het college dit gesprek?
 5. In opdracht van Vestia is door Techniplan Adviseurs een onderzoeksrapport opgesteld over het functioneren van de Zeewaterwarmtecentrale. Kan het college dit rapport als bijlage bij de beantwoording van deze vragen voegen?


Robert Barker
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 23 dec. 2020
Antwoorddatum: 9 mrt. 2021

Het raadslid de heer Barker heeft op 21 december 2020 een brief met daarin elf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Het college geeft aan geen leverings-/concessievergunning aan Vestia te hebben verleend voor het leveren van koude en warmte. Welke vergunningen had Vestia nodig om warmte te mogen leveren vanuit de Zeewaterwarmtecentrale en bij welk bevoegd gezag diende iedere vergunning te worden aangevraagd? Beschikte Vestia over elk van deze vergunningen?

Bij het in bedrijf nemen van de Zeewaterwarmtecentrale in 2008 had Vestia geen vergunning nodig voor de levering van warmte en koude.

Tussen 2014 (inwerkingtreding warmtewet) en 2019 (herziening warmtewet) had Vestia achteraf gezien wel een vergunning nodig gehad, echter door onduidelijkheid over of levering van lage temperatuur wel onder de reikwijdte van deze wet viel, heeft Vestia deze nooit aangevraagd. Bevoegd gezag voor deze vergunning was de ACM.

Vanaf de herziening van de warmtewet in 2019 heeft Vestia geen vergunning meer nodig voor levering aan eigen huurders, echter wel voor levering aan woningeigenaren. Bevoegd gezag voor deze vergunning is de ACM. Vestia heeft bij de ACM een procedure gestart voor de levering van warmte en koude aan derden.

De nieuwe exploitant dient over een vergunning van de ACM te beschikken. De gemeente heeft geen rol bij de vergunningverlening voor het leveren van warmte en is daarin ook geen toezichthouder.

2. Op 10 november 2020 is voor de warmtevoorziening overgeschakeld van de Zeewaterwarmtecentrale (ZWWC) naar een WKO systeem met zeewater regeneratie (ZWKO). Welke vergunningen heeft Vestia nodig om warmte te mogen leveren vanuit de ZWKO en bij welk bevoegd gezag dient iedere vergunning te worden aangevraagd? Beschikt Vestia over elk van deze vergunningen?

Voor het WKO-systeem heeft de provincie Zuid-Holland aan Vestia een vergunning verleend op grond van de Waterwet. Zie verder de beantwoording van vraag 1.

3. Het college geeft aan de vergunningen van de Zeewaterwarmtecentrale op de huidige locatie en van de ZWKO op de nieuwe locatie aan de bewoners te hebben overhandigd. Kan het college deze vergunningen bij de beantwoording van deze vragen voegen?

Ja, zie bijlagen.

4. Welke voorwaarden worden in de vergunningen waarvoor de gemeente het bevoegd gezag is aan (de warmtelevering door) de Zeewaterwarmtecentrale gesteld? Voldeed Vestia aan elk van deze voorwaarden?

De gemeente is geen bevoegd gezag met betrekking tot de levering van warmte. De gemeente heeft dus ook geen voorwaarden gesteld aan Vestia voor de levering van warmte.

5. Welke voorwaarden worden in de vergunningen waarvoor de gemeente het bevoegd gezag is aan (de warmtelevering door) de ZWKO gesteld? Voldoet Vestia aan elk van deze voorwaarden?

Zie het antwoord op vraag 4.

6. Indien Vestia aan een of meerdere voorwaarden niet voldoet, op welke manier gaat het college er voor zorgen dat aan deze voorwaarden voldaan wordt?

Zie het antwoord op vraag 4.

Het college geeft aan dat het wijkberaad Duindorp de formele bewonersvertegenwoordiging is. Vanuit het wijkberaad zelf ontvangt de Partij voor de Dieren andere geluiden. Het wijkberaad geeft aan belangenbehartiger voor de Duindorpers te zijn, maar geen officiële vertegenwoordigers of mandaathouders van de bewoners.

7. Is het college op de hoogte van deze stellingname van het wijkberaad Duindorp?

Ja, het college beschouwt het wijkberaad inderdaad ook als belangenbehartiger van de bewoners van Duindorp. Het wijkberaad wordt vooral beschouwd als aanspreekpunt en klankbord.

8. Wat bedoelt het college wanneer het zegt dat het wijkberaad de formele bewonersvertegenwoordiging is? Hoe verhoudt die opvatting van het college zich met de opvatting van het wijkberaad zelf?

Het college ziet geen verschil in haar eigen opvatting en die van het wijkberaad.

9. Hoe zorgt het college ervoor dat het alle bewoners die aangesloten waren op de Zeewaterwarmtecentrale bereikt in de communicatie? Via welke organisatie communiceert het college met al deze bewoners?

Communicatie over de Zeewaterwarmtecentrale vindt plaats tussen Vestia en de aangesloten bewoners. De gemeente heeft hierin geen formele positie en dus ook geen communicatiekanalen. Wel heeft de gemeente een bemiddelende rol gespeeld in het contact tussen Vestia en de bewoners, de manier van vertegenwoordiging van de bewoners kwam hieruit als een van de aandachtspunten (RIS303455).

10. Wanneer gaat het college weer met de bewoners in gesprek? Via welke organisatie organiseert het college dit gesprek?

Afgelopen december heeft wethouder Mulder kennismakingsgesprekken gevoerd met de Kerngroep Overleg Zeewaterwarmtecentrale en de stichting Duurzaam en Energiek wonen Duindorp. Beide hebben hierbij duidelijk aangegeven niet alle gebruikers formeel te vertegenwoordigen. Wel vormen deze twee groepen een klankbord voor de gemeente om vinger aan de pols te houden met betrekkingen tot de ervaringen van de gebruikers. Aangezien de gemeente geen formele rol heeft bij de verkoop gaat het om informele gesprekken. Naar aanleiding van de verkoop is hen toegezegd begin 2021 nogmaals gesprekken met beide bewonersgroepen te voeren.

11. In opdracht van Vestia is door Techniplan Adviseurs een onderzoeksrapport opgesteld over het functioneren van de Zeewaterwarmtecentrale. Kan het college dit rapport als bijlage bij de beantwoording van deze vragen voegen?

Nee, het onderzoeksrapport wordt door Vestia niet met derden gedeeld en is derhalve niet in ons bezit. Vestia heeft de inhoud van het rapport wel mondeling gedeeld met de partijen.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
Ilma Merx
de burgemeester,
Jan van Zanen