Schrif­te­lijke vragen Bomenkap Nieuw-Vredenoord


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Initiatiefnemers hebben een omgevingsvergunning aangevraagd voor de kap van 463 bomen, staande in het gebied tussen Landgoed Vredenoord en het Molenslootpad. De Partij voor de Dieren vindt de omvang van deze aanvraag alarmerend en heeft twijfels over de noodzaak van de bomenkap.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden de heer Robin Smit en Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  • 1) Is het college bekend met aanvraag omgevingsvergunning 201819489[1]?
  • 2) De ontwikkeling (een watergang) is veel kleiner dan het perceel. Toch wil de initiatiefnemer de bomen op het hele perceel kappen. Is het noodzakelijk alle 463 bomen te kappen voor de watergang? Waarom worden zoveel bomen gekapt? Is onderzocht hoe meer bomen behouden zouden kunnen worden? Is verplanting als alternatief van kap onderzocht?
  • 3) Het plangebied bevindt zich in het Natuurnetwerk Nederland. Het beheer van Natuurnetwerk Nederland richt zich op ‘behoud, herstel en ontwikkeling van wezenlijke waarden en kenmerken’[2]. Het Natuurnetwerk Nederland zou bescherming moeten bieden tegen ontwikkelaars die hele bossen met de grond gelijk willen maken. Is het college ook van oordeel dat de ontwikkeling strijdig is met de bescherming vanuit het Natuurnetwerk Nederland? Kan het college dit toelichten?
  • 4) In het gebied leven broedvogels, grondgebonden zoogdieren, vleermuizen en amfibieën. Op welke manieren wordt hun habitat, conform de doelstelling van Natuurnetwerk Nederland, op dit moment hersteld en ontwikkeld?
  • 5) Omwonenden hebben een velduil gesignaleerd in de omgeving van de ontwikkeling (zie bijgevoegde foto, genomen door aanwonenden). De velduil is ernstig bedreigd. Deelt het college de mening van de Partij voor de Dieren dat de habitat van de velduil niet nog sterker moet worden aangetast?
  • 6) Het zonder ontheffing (opzettelijk) vernielen van rustplaatsen van vogels is verboden. Onderzoek toont aan dat verschillende broedvogels te verwachten zijn in het plangebied. Wat zal het college doen om te borgen dat deze vogels worden beschermd? Kan het college aangeven of de provincie Zuid-Holland van plan is een ontheffing te verlenen voor de ontwikkeling?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Robert Barker
Partij voor de Dieren

[1] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-213963.html

[2] https://www.tauw.nl/op-welk-gebied/ecologie/natuurwetgeving/bescherming-van-natuurnetwerk-nederland-(nnn).html