Schrif­te­lijke vragen Bomenkap t.b.v. bestrijding Japanse Duizend­knoop?


Indiendatum: 14 sep. 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In de groenstrook langs de Schenk worden 36 bomen gekapt om de Japanse Duizendknoop op die locatie te kunnen bestrijden. Deze groeiplaats is al minstens twee jaar bij de gemeente bekend (RIS302817). De Partij voor de Dieren vraagt zich af of bomenkap voorkomen had kunnen worden als de gemeente eerder had ingegrepen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 1. Bent u bekend met vergunningaanvraag 202012895 ten behoeve van het kappen van 36 bomen ter hoogte van de Maiskamp en Nieuwe Veenmolenweg (zie bijlage 1)?
 2. Kunt u aangeven waar de Nieuwe Veenmolenweg zich bevindt? Wordt het Nieuwe Veenmolenpad bedoeld?
 3. Is de betreffende grond in eigendom van de gemeente of van een derde?
 4. Wordt de bestrijding van Japanse Duizendknoop op die locatie uitgevoerd door de gemeente of door een derde?
 5. Welke bestrijdingsmethode wordt toegepast? Waarom is voor die methode gekozen? Welke andere methoden zijn overwogen? Waarom is daar niet voor gekozen?
 6. Plantendelen die in de Schenk terechtkomen en wegdrijven kunnen nieuwe groeiplaatsen veroorzaken. Wordt hier rekening mee gehouden? Zo ja, hoe?
 7. Vanaf wanneer was het bestaan van deze groeiplaats bij de gemeente bekend? En wanneer is besloten tot bestrijding over te gaan?
 8. Had (een deel van) de bomenkap voorkomen kunnen worden als eerder tot bestrijding was overgegaan?
 9. Hoe beoordeelt u deze gang van zaken? Trekt u hier lessen uit voor de bestrijding van andere groeiplaatsen van Japanse Duizendknoop?
 10. In een aangenomen motie heeft de Partij voor de Dieren de gemeente opgeroepen aansluiting te zoeken bij het landelijk actieplan tegen Aziatische Duizendknopen (RIS300961, 8 november 2018). Kunt u een update geven van (de betrokkenheid van het college bij) het landelijk actieplan tegen Aziatische Duizendknopen?
 11. De gemeente ging volgens de afdoening van bovengenoemde motie “proactief aan de slag door te laten onderzoeken hoe beheersing en bestrijding conform de huidige beschikbare beslissleutel van Stichting Probos vorm kan krijgen”. Dit onderzoek inclusief een eerste kostenraming zou in het voorjaar van 2019 beschikbaar zijn. Kunt u dit onderzoek met de raad delen? Welke conclusies trekt de gemeente uit dit onderzoek?
 12. In de beantwoording van schriftelijke vragen “Pak de Groene sloper aan in de bouw” van Hart voor Den Haag/Groep de Mos (RIS302817, 7 juni 2019) geeft u aan de raad na de zomer van 2019 te informeren over de bestrijding van Japanse Duizendknoop. Waar blijft deze informatie?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Indiendatum: 14 sep. 2020
Antwoorddatum: 6 okt. 2020

Het raadslid de heer Smit heeft op 14 september 2020 een brief met daarin twaalf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

In de groenstrook langs de Schenk worden 36 bomen gekapt om de Japanse Duizendknoop op die locatie te kunnen bestrijden. Deze groeiplaats is al minstens twee jaar bij de gemeente bekend (RIS302817). De Partij voor de Dieren vraagt zich af of bomenkap voorkomen had kunnen worden als de gemeente eerder had ingegrepen.

1. Is het college bekend met vergunningaanvraag 202012895 ten behoeve van het kappen van 36 bomen ter hoogte van de Maiskamp en Nieuwe Veenmolenweg (zie bijlage 1)?

Ja.

2. Kan het college aangeven waar de Nieuwe Veenmolenweg zich bevindt? Wordt het Nieuwe Veenmolenpad bedoeld?

Met de Nieuwe Veenmolenweg wordt het Nieuwe Veenmolenpad bedoeld.

3. Is de betreffende grond in eigendom van de gemeente of van een derde?

De betreffende grond is onderdeel van een groter perceel dat voorheen in eigendom was van NS Vastgoed en na een selectieprocedure eind 2014 in eigendom overgegaan is naar de ontwikkelaar van de woningbouwlocatie De Tuinen van Wils (RIS 289659). Binnenkort komt de betreffende grond in eigendom van de gemeente.

4. Wordt de bestrijding van Japanse Duizendknoop op die locatie uitgevoerd door de gemeente of door een derde?

De bestrijding wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag door een nog te selecteren aannemer.

5. Welke bestrijdingsmethode wordt toegepast? Waarom is voor die methode gekozen? Welke andere methoden zijn overwogen? Waarom is daar niet voor gekozen?

De groeiplaats maakte tot voorkort onderdeel uit van een veel grotere groeiplaats die ter plaatse van de woningbouwlocatie door de ontwikkelaar door middel van ontgraving is gesaneerd. Het restant van de groeiplaats staat deels in een bosschage die onderdeel is van de in ontwikkeling zijnde ecologische verbindingszone aan de zuidoever van de Schenk. In het verlengde van de groeiplaats is het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in de aanleg van natuurvriendelijke oevers, de aanplant van inheemse bomen en struiken en de realisatie van bloemrijk grasland. Om te voorkomen dat de Japanse duizendknoop de komende jaren de recent ingerichte delen gaat overwoekeren, is er is er gezocht naar een bestrijdingsmethode die met één handeling de Japanse duizendknoop grondig verwijderd, namelijk het zeven van grond. Dit is minder milieubelastend dan afgraven en thermisch reinigen van de grond. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen past niet in het gemeentelijk beleid. Alle andere methoden impliceren een meerjarige inzet, met bijbehorende verstoring. Dit komt een voorspoedige ontwikkeling van de ecologische verbindingszone niet ten goede. Een meerjarige aanpak zorgt ook voor schade aan de wortels van de bomen. Daarnaast is meegewogen dat duurzaam behoud van nagenoeg alle 36 bomen, ook zonder saneringswerken, niet reëel is. De helft van de bomen heeft een slechte tot matige conditie en slechts drie van de 36 bomen heeft een levensverwachting van meer dan 15 jaar. Daarnaast bestaat de opstand voor de helft uit essentaksterfte gevoelige essen.

6. Plantendelen die in de Schenk terechtkomen en wegdrijven kunnen nieuwe groeiplaatsen veroorzaken. Wordt hier rekening mee gehouden? Zo ja, hoe?

Alvorens tot het zeven over te gaan, worden alle bovengrondse delen middels een maaizuigcombinatie verwijderd. Waar dit niet mogelijk is, worden alle bovengrondse delen handmatig verwijderd. Alle plantendelen worden aangeboden aan een Erkende Verwerker Invasieve Exoten.

7. Vanaf wanneer was het bestaan van deze groeiplaats bij de gemeente bekend? En wanneer is besloten tot bestrijding over te gaan?

Het bestaan van de groeiplaats werd bij de gemeente duidelijk ten tijde van de ontwikkeling van de woningbouwlocatie De Tuinen van Wils medio 2018. Besloten is over te gaan tot bestrijding zodra de grond in eigendom van de gemeente komt. De groeiplaats op het bouwterrein is door de ontwikkelaar door middel van afgraven gesaneerd.

8. Had (een deel van) de bomenkap voorkomen kunnen worden als eerder tot bestrijding was overgegaan?

Gezien de omvang van de groeilocatie is deze mogelijk al decennia oud en had alleen ingrijpen in het (verre) verleden kunnen leiden tot behoud van de bomen. Voor de gemeente ontstaat pas na overdracht van de grond de mogelijkheid tot bestrijding.

9. Hoe beoordeelt het college deze gang van zaken? Trekt het college hier lessen uit voor de bestrijding van andere groeiplaatsen van Japanse Duizendknoop?

Ten aanzien van de kap van bomen ten behoeve van de bestrijding van Japanse duizendknoop is voor deze locatie een zorgvuldige afweging gemaakt waarbij rekening is gehouden met efficiëntie en milieuimpact van de gekozen methode, toekomstverwachting en kwaliteit van de bomen en de functie van ecologische verbindingszone. De gemeente blijft doorgaan met het per groeiplaats bepalen van de meest geschikte (combinatie van) bestrijdingsmethode(n). Zoals het zich laat aanzien, zal kap van bomen ten behoeve van de bestrijding van Aziatische duizendknopen alleen in uitzonderlijke situaties aan de orde zijn.

10. In een aangenomen motie heeft de Partij voor de Dieren de gemeente opgeroepen aansluiting te zoeken bij het landelijk actieplan tegen Aziatische Duizendknopen (RIS300961, 8 november 2018). Kan het college een update geven van (de betrokkenheid van het college bij) het landelijk actieplan tegen Aziatische Duizendknopen?

De gemeente neemt in dit kader deel aan diverse overleggen inzake het aanpakken van Aziatische duizendknopen en laat zich geregeld informeren over de laatste stand van zaken. Directe betrokkenheid heeft de gemeente als medefinancier naar het onderzoek ten behoeve van de toepasbaarheid van de Japanse bladvlo als biologische beheerser van Aziatische duizendknopen.

11. De gemeente ging volgens de afdoening van bovengenoemde motie “proactief aan de slag door te laten onderzoeken hoe beheersing en bestrijding conform de huidige beschikbare beslissleutel van Stichting Probos vorm kan krijgen”. Dit onderzoek inclusief een eerste kostenraming zou in het voorjaar van 2019 beschikbaar zijn. Kan het college dit onderzoek met de raad delen? Welke conclusies trekt het college uit dit onderzoek?

Het onderbouwend document van het onderzoek wordt als bijlage bij de beantwoording van deze vragen meegestuurd. Uit de kostenraming komt naar voren dat op basis van de beslissleutel van Stichting Probos de kosten van bestrijding neerkomen op ca. 3,7 miljoen euro verdeeld over vijf jaar. Opgemerkt wordt dat de beslissleutel ook in diverse gevallen de inzet van chemische bestrijdingsmiddelen omvat. Omdat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet past in het gemeentelijk beleid zullen de kosten als gevolg van de keuze voor alternatieve methoden uiteindelijk hoger uitvallen. Ook zijn bijkomende kosten zoals bijvoorbeeld herstel van bestrating niet mee geraamd en is nog niet voor alle groeilocaties een bevredigende oplossing voorhanden. Omdat een succesvolle aanpak van Aziatische duizendknopen vaak een meerjarige (3-4 jaar) inspanning vereist, heeft het college ervoor gekozen structureel een jaarlijks budget vrij te maken om zo met ingang van het groeiseizoen van 2021 efficiënt en gestructureerd Aziatische duizendknopen te kunnen bestrijden. Hiervoor wordt een aanbesteding voorbereid die naar verwachting rond januari 2021 wordt gepubliceerd.

12. In de beantwoording van schriftelijke vragen “Pak de Groene sloper aan in de bouw” van Hart voor Den Haag/Groep de Mos (RIS302817, 7 juni 2019) geeft het college aan de raad na de zomer van 2019 te informeren over de bestrijding van Japanse Duizendknoop. Waar blijft deze informatie?

Zie de beantwoording van vraag 11.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,de burgemeester,
Ilma MerxJan van Zanen