Schrif­te­lijke vragen Bomenkap t.b.v. bestrijding Japanse Duizend­knoop?


Indiendatum: 14 sep. 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In de groenstrook langs de Schenk worden 36 bomen gekapt om de Japanse Duizendknoop op die locatie te kunnen bestrijden. Deze groeiplaats is al minstens twee jaar bij de gemeente bekend (RIS302817). De Partij voor de Dieren vraagt zich af of bomenkap voorkomen had kunnen worden als de gemeente eerder had ingegrepen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid de heer Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

 1. Bent u bekend met vergunningaanvraag 202012895 ten behoeve van het kappen van 36 bomen ter hoogte van de Maiskamp en Nieuwe Veenmolenweg (zie bijlage 1)?
 2. Kunt u aangeven waar de Nieuwe Veenmolenweg zich bevindt? Wordt het Nieuwe Veenmolenpad bedoeld?
 3. Is de betreffende grond in eigendom van de gemeente of van een derde?
 4. Wordt de bestrijding van Japanse Duizendknoop op die locatie uitgevoerd door de gemeente of door een derde?
 5. Welke bestrijdingsmethode wordt toegepast? Waarom is voor die methode gekozen? Welke andere methoden zijn overwogen? Waarom is daar niet voor gekozen?
 6. Plantendelen die in de Schenk terechtkomen en wegdrijven kunnen nieuwe groeiplaatsen veroorzaken. Wordt hier rekening mee gehouden? Zo ja, hoe?
 7. Vanaf wanneer was het bestaan van deze groeiplaats bij de gemeente bekend? En wanneer is besloten tot bestrijding over te gaan?
 8. Had (een deel van) de bomenkap voorkomen kunnen worden als eerder tot bestrijding was overgegaan?
 9. Hoe beoordeelt u deze gang van zaken? Trekt u hier lessen uit voor de bestrijding van andere groeiplaatsen van Japanse Duizendknoop?
 10. In een aangenomen motie heeft de Partij voor de Dieren de gemeente opgeroepen aansluiting te zoeken bij het landelijk actieplan tegen Aziatische Duizendknopen (RIS300961, 8 november 2018). Kunt u een update geven van (de betrokkenheid van het college bij) het landelijk actieplan tegen Aziatische Duizendknopen?
 11. De gemeente ging volgens de afdoening van bovengenoemde motie “proactief aan de slag door te laten onderzoeken hoe beheersing en bestrijding conform de huidige beschikbare beslissleutel van Stichting Probos vorm kan krijgen”. Dit onderzoek inclusief een eerste kostenraming zou in het voorjaar van 2019 beschikbaar zijn. Kunt u dit onderzoek met de raad delen? Welke conclusies trekt de gemeente uit dit onderzoek?
 12. In de beantwoording van schriftelijke vragen “Pak de Groene sloper aan in de bouw” van Hart voor Den Haag/Groep de Mos (RIS302817, 7 juni 2019) geeft u aan de raad na de zomer van 2019 te informeren over de bestrijding van Japanse Duizendknoop. Waar blijft deze informatie?

Robin Smit
Partij voor de Dieren