Schrif­te­lijke vragen Aanvul­lende vragen over dure vuur­werkshow


Indiendatum: 8 sep. 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 5 september is er door de Stichting Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen een onaangekondigde vuurwerkshow georganiseerd op Scheveningen, gesubsidieerd door de gemeente.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren de volgende aanvullende vragen:

1) Klopt het dat de gemeente 134.000 euro heeft betaald voor deze vuurwerkshow?

2) Kan het college een uitsplitsing geven van de kosten van deze show en hoe tot 134.000 euro is gekomen?

3) Kan het college de ingediende aanvraag waaronder de begroting met de raad delen?

4) Klopt het dat de show maar een kwartiertje duurde?

5) Hoeveel mensen zijn van dit ‘evenement’ op de hoogte gebracht en wanneer?

6) Hoeveel mensen hebben de show uiteindelijk bezocht?

7) Hoeveel bezoekers moeten er op een evenement afkomen om het te laten gelden als grootschalig publieksevenement? Kan het college aangeven waarom zij dit evenement ziet als een grootschalig publieksevenement en waarom er aanspraak kan worden gemaakt op de subsidie van grootschalige publieksevenementen?

8) Kan het college aangeven hoe dit evenement is beoordeeld gebruikmakend van de criteria die gelden voor de subsidieverlening, namelijk directe economische spin-off (publieksevenementen leiden tot substantiële bestedingen) en duurzaamheid?

Eerder zijn al meerdere moties aangenomen over duurzaamheidscriteria rond publieksevenementen, waaronder vorig jaar de motie Concrete duurzaamheidscriteria evenementen (RIS302901). Hierin werd verzocht om aan te geven welke weging dit criterium heeft en concreet te maken hoe en op welke aspecten (zoals afval, energievoorziening en watergebruik) dit criterium wordt beoordeeld. In de Commissie gaf de wethouder in december 2019 aan dat zij over een half jaar een evaluatie stuurt naar de raad met informatie hoe bij evenementen met duurzaamheid wordt omgaan. Bij raadsbehandeling op 19 december gaf de wethouder vervolgens aan de afdoening van de motie in te trekken.

9) Wanneer komt het college met de beloofde evaluatie van het evenementenbeleid op het gebied van duurzaamheid?

10) Wanneer gaat het college de afdoening van de motie formeel intrekken en vervangen door een nieuwe afdoening?

11) Zal het college dan invulling geven aan de motie en zal het college concreter dan nu vastleggen hoe de verschillende aspecten van publieksevenementen worden beoordeeld voor de subsidieverlening?

12) En zal het college dan concreet maken hoe en op welke aspecten het duurzaamheidscriterium wordt beoordeeld en gewogen?

Op 22 januari 2020 zei de wethouder Economie dat ook al zou ze willen, zij niets kan doen aan vergunningen voor vuurwerk rond, met, of na afloop van evenementen omdat het niet de bevoegdheid van het college is.

13) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat als het college het afsteken van vuurwerk wil tegengaan, het contraproductief is om 134.000 euro te betalen voor een vuurwerkshow?

Het college heeft in diezelfde commissie toegezegd in gesprek te gaan met de provincie en de Omgevingsdienst Haaglanden.

14) Zijn deze gesprekken al gevoerd? Zo ja, hoe zijn die verlopen? Zo nee, waarom niet?

Ook heeft het college aangegeven dat zij met de organisatoren van evenementen in gesprek is gegaan, op het sectoroverleg evenementen, onder meer over de vraag of er niet alternatieven zijn voor vuurwerk.

15) Zijn deze gesprekken al gevoerd? Zo ja, hoe zijn die verlopen? Zo nee, waarom niet?

16) Wanneer komt het nieuwe evenementenbeleid naar de raad waarin volgens het college veel aandacht is voor duurzaamheid?

17) Waarom wordt er niet alvast een vlucht naar voren gemaakt met die duurzaamheid door bijvoorbeeld te stoppen met het subsidiëren van vuurwerkshows voor een handjevol mensen?

Het coronavirus lijkt dodelijker in gebieden met vervuilde lucht. De Europese vereniging van organisaties voor volksgezondheid heeft aangegeven dat slechte luchtkwaliteit een onderschat risico is.

18) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het vreemd is een luchtvervuilend evenement te financieren terwijl er een pandemie heerst die extra schadelijk is voor mensen met luchtwegklachten?

19) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het een slechte indruk maakt op de vele inwoners van Den Haag die momenteel worstelen om rond te komen vanwege de coronamaatregelen om 134.000 euro aan gemeenschapsgeld de lucht in te knallen?

Robert Barker
Partij voor de DierenIndiendatum: 8 sep. 2020
Antwoorddatum: 20 nov. 2020

Het raadslid de heer Barker heeft op 9 september 2020 een brief met daarin negentien vragen aan de
voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.


Op 5 september is er door de Stichting Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen een onaangekondigde vuurwerkshow georganiseerd op Scheveningen, gesubsidieerd door de gemeente.

 1. Klopt het dat de gemeente 134.000 euro heeft betaald voor deze vuurwerkshow?

De gemeente heeft 134.250 euro bijgedragen aan de show met drones en theatervuurwerk.

 1. Kan het college een uitsplitsing geven van de kosten van deze show en hoe tot 134.000 euro is gekomen?

De begroting van de show bedroeg 134.250 euro en bestond uit 52.500 euro programmeringskosten,53.200 euro productiekosten, 15.750 euro marketing- en communicatiekosten en 12.800 euro aan organisatie- en overheadkosten. Naast de gevraagde gemeentelijke bijdrage waren er geen overige
inkomsten. Sponsoring was dit jaar niet aan de orde, omdat de sponsormarkt is ingestort en de organisator het niet gepast leek om hun jaarlijkse sponsoren, die allen zwaar zijn getroffen door de coronacrisis, te vragen of ze voor deze show een bijdrage wilden leveren. Op grond van het algemeen handelingsperspectief verwoord in de raadsmededeling van 3 april (RIS305073) is een handelingsperspectief opgesteld om organisatoren van evenementen tegemoet te
komen tijdens corona (zie ook www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/ondernemen/evenementorganiseren/handelingsperspectief-evenementen-tijdens-coronacrisis.htm). In lijn met dit handelingsperspectief, heeft de organisatie een plan voor een aangepaste versie van het Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen ingediend. Uitgangspunt hierbij is dat de totale gemeentelijke bijdrage nooit meer kan zijn dan is toegezegd in het collegebesluit. Het inhoudelijke plan is beoordeeld en was
voldoende overtuigend om de gevraagde bijdrage te rechtvaardigen.

 1. Kan het college de ingediende aanvraag waaronder de begroting met de raad delen?

De begroting is hierboven op hoofdlijnen inzichtelijk gemaakt.

 1. Klopt het dat de show maar een kwartiertje duurde?

De show duurde in totaal 16 minuten.

 1. Hoeveel mensen zijn van dit ‘evenement’ op de hoogte gebracht en wanneer?

Er is niemand op de hoogte gebracht.

 1. Hoeveel mensen hebben de show uiteindelijk bezocht?

De show met drones en theatervuurwerk is niet van tevoren aangekondigd om grote bezoekersstromen te vermijden. Alleen bewoners en bezoekers die toevallig op het strand of de boulevard van Scheveningen waren, hebben van de show kunnen genieten. Deze personen zijn niet geteld

 1. Hoeveel bezoekers moeten er op een evenement afkomen om het te laten gelden als grootschalig publieksevenement? Kan het college aangeven waarom zij dit evenement ziet als een grootschalig publieksevenement en waarom er aanspraak kan worden gemaakt op de subsidie van grootschalige publieksevenementen?

Om als grootschalig publieksevenement te worden aangemerkt en in aanmerking te komen voor een bijdrage vanuit de regeling Grootschalige Publieksevenementen wordt een evenement beoordeeld op 5 inhoudelijke criteria: de directe economische spin-off, de indirecte economische spin-off, de samenwerking in de stad, de mate van duurzaamheid en vernieuwing. Bij de directe spin-off gaat het niet alleen om de bezoekersaantallen maar zijn ook de herkomst van de bezoekers en het meerdaags
verblijf indicatoren die de directe economische spin-off (bestedingen) voor de stad bepalen. Een evenement met 15.000 bezoekers uit het buitenland die overnachten in Den Haag levert bijvoorbeeld meer bestedingen op voor de stad dan een evenement met 50.000 bezoekers die allemaal afkomstig zijn uit Den Haag. In de raadsmededeling van 3 december 2019 (RIS304040) is een financiële bijdrage van € 150.00,00 toegekend aan het Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen 2020. De verrassingsactie met drones en theatervuurwerk is een aangepaste versie van het Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen en in lijn met het handelingsperspectief van de gemeente om organisatoren van evenementen die een financiële bijdrage hebben ontvangen vanuit de regeling Grootschalige Publieksevenementen of het Promotiefonds Kleinschalige Publieksevenementen tegemoet te komen tijdens de coronacrisis. In dit handelingsperspectief geeft de gemeente aan dat zij er welwillend
tegenover staat als een evenement op een alternatieve manier (bv. digitaal) wordt georganiseerd.

 1. Kan het college aangeven hoe dit evenement is beoordeeld gebruikmakend van de criteria die gelden voor de subsidieverlening, namelijk directe economische spin-off (publieksevenementen leiden tot substantiële bestedingen) en duurzaamheid?

Normaliter worden plannen beoordeeld op de directe en indirecte economische spin-off voor de stad en sinds 2019 ook op het criterium duurzaamheid (RIS304040). In coronatijd staat de directe economische spin-off (het bestedingseffect van bezoekers) in een heel ander daglicht. Tot 1 juli was het niet mogelijk om fysieke evenementen te organiseren en vanaf deze datum slechts evenementen met beperkte aantallen vanwege de 1.5 meter richtlijn en overige maatregelen. Fysieke evenementen
leveren dus per definitie minder economische spin-off op dan voorheen. En alle digitale evenementen - of die nu vooraf zijn aangekondigd of niet - leveren geen directe economische spin-off op, aangezien digitale bezoekers niet zorgen voor bestedingen in de stad. Bij de beoordeling van de verrassingsactie die live is uitgezonden door Omroep West en via social media zichtbaar was, is dus met name de indirecte economische spin-off (het imago effect) van betekenis geweest en is tevens het duurzaamheidsaspect meegewogen. Ook onder normale omstandigheden is de indirecte spin-off een belangrijk criterium.

De show met drones en theatervuurwerk levert een bijdrage aan het (inter)nationale imago van Den Haag als aantrekkelijke Stad aan Zee, sluit aan bij 75 jaar Vrijheid en heeft een (inter)nationaal mediabereik waarmee Den Haag en de badplaats Scheveningen (na alle negatieve publiciteit) goed op de kaart wordt gezet. Daarnaast spelen andere factoren zoals de zichtbaarheid van het Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen en dat deze hybride show van overwegend drones mogelijkheden biedt
voor een meer duurzame variant in de toekomst. Eerder zijn al meerdere moties aangenomen over duurzaamheidscriteria rond publieksevenementen,
waaronder vorig jaar de motie Concrete duurzaamheidscriteria evenementen (RIS302901). Hierin werd verzocht om aan te geven welke weging dit criterium heeft en concreet te maken hoe en op welke aspecten (zoals afval, energievoorziening en watergebruik) dit criterium wordt beoordeeld. In de Commissie gaf de wethouder in december 2019 aan dat zij over een half jaar een evaluatie stuurt naar de raad met informatie hoe bij evenementen met duurzaamheid wordt omgaan. Bij
raadsbehandeling op 19 december gaf de wethouder vervolgens aan de afdoening van de motie in te trekken.

Eerder zijn al meerdere moties aangenomen over duurzaamheidscriteria rond publieksevenementen, waaronder vorig jaar de motie Concrete duurzaamheidscriteria evenementen (RIS302901). Hierin werd verzocht om aan te geven welke weging dit criterium heeft en concreet te maken hoe en op welke aspecten (zoals afval, energievoorziening en watergebruik) dit criterium wordt beoordeeld. In de Commissie gaf de wethouder in december 2019 aan dat zij over een half jaar een evaluatie stuurt naar de raad met informatie hoe bij evenementen met duurzaamheid wordt omgaan. Bij raadsbehandeling op 19 december gaf de wethouder vervolgens aan de afdoening van de motie in te trekken.

 1. Wanneer komt het college met de beloofde evaluatie van het evenementenbeleid op het gebied van duurzaamheid?

De wethouder heeft in de hierboven genoemde vergadering aangegeven dat er vanuit de sector een initiatief is opgestart om evenementen te verduurzamen en graag wilde afwachten met welke maatregelen de sector zelf zou komen. Het initiatief betreft de zogenaamde duurzaamheidskring evenementen en festivals, waarbij ook de gemeente als partner is aangesloten. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een strategiedocument waarin de gezamenlijke ambities en acties van de
duurzaamheidskring worden vastgelegd. Zodra deze gereed is, zal deze ter kennisname naar de gemeenteraad worden gestuurd. Dat zal naar verwachting nog dit jaar zijn.

 1. Wanneer gaat het college de afdoening van de motie formeel intrekken en vervangen door een nieuwe afdoening?

Een voorstel voor afdoening van de motie zal tegelijk met het strategiedocument van de duurzaamheidskring aan de raad worden aangeboden.

 1. Zal het college dan invulling geven aan de motie en zal het college concreter dan nu vastleggen hoe de verschillende aspecten van publieksevenementen worden beoordeeld voor de subsidieverlening?

Zie 10.

 1. En zal het college dan concreet maken hoe en op welke aspecten het duurzaamheidscriterium wordt beoordeeld en gewogen?

In de beantwoording van de schriftelijke vragen “Waarom geen concrete duurzaamheidscriteria voor evenementen” (RIS303407) heeft het college aangegeven hoe en op welke aspecten het duurzaamheidscriterium wordt gewogen. Op 22 januari 2020 zei de wethouder Economie dat ook al zou ze willen, zij niets kan doen aan
vergunningen voor vuurwerk rond, met, of na afloop van evenementen omdat het niet de bevoegdheid van het college is.

Op 22 januari 2020 zei de wethouder Economie dat ook al zou ze willen, zij niets kan doen aan vergunningen voor vuurwerk rond, met, of na afloop van evenementen omdat het niet de bevoegdheid van het college is.

 1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat als het college het afsteken van vuurwerk wil tegengaan, het contraproductief is om 134.000 euro te betalen voor een vuurwerkshow?

Het college is van mening dat met het ontbranden van vuurwerk als extraatje bij een evenement, bijvoorbeeld als afsluiter van de avond, terughoudend moet worden omgegaan. Het Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen draait primair om vuurwerk en is dus van een andere orde. Daarnaast laat deze aangepaste versie met deze hybride show van overwegend drones zien dat er mogelijkheden zijn voor een meer duurzame variant in de toekomst.

Het college heeft in diezelfde commissie toegezegd in gesprek te gaan met de provincie en de Omgevingsdienst Haaglanden.

 1. Zijn deze gesprekken al gevoerd? Zo ja, hoe zijn die verlopen? Zo nee, waarom niet?

Ja, er zijn gesprekken gevoerd met de Provincie Zuid-Holland. Over de uitkomsten wordt u op korte
termijn separaat nader geïnformeerd.

Ook heeft het college aangegeven dat zij met de organisatoren van evenementen in gesprek is gegaan, op het sectoroverleg evenementen, onder meer over de vraag of er niet alternatieven zijn voor vuurwerk.

 1. Zijn deze gesprekken al gevoerd? Zo ja, hoe zijn die verlopen? Zo nee, waarom niet?

Ja, er zijn diverse gesprekken gevoerd met de evenementenbranche, zowel in groepsverband als individueel. Een aantal evenementenorganisatoren heeft al aangegeven het afsluitende vuurwerk in het vervolg uit hun programmering te schrappen. Andere organisatoren zijn alternatieve vormen van vuurwerk aan het onderzoeken.

 1. Wanneer komt het nieuwe evenementenbeleid naar de raad waarin volgens het college veel aandacht is voor duurzaamheid?

Het in voorbereiding zijnde beleid betreft niet een nieuw evenementenbeleid maar het locatiebeleid voor evenementen in de openbare ruimte. Met dit locatiebeleid wordt beoogd een goede balans te vinden tussen leefbaarheid en levendigheid. Er worden richtlijnen en spelregels opgesteld op het gebied van geluid, bescherming van flora en fauna en duurzaamheid. Door de coronacrisis is de planning van dit beleid in de tijd opgeschoven. De verwachting is om dit beleid in het vierde kwartaal
2020 in de bestuurlijke procedure te brengen en in het eerste kwartaal 2021 in werking te laten treden.

 1. Waarom wordt er niet alvast een vlucht naar voren gemaakt met die duurzaamheid door bijvoorbeeld te stoppen met het subsidiëren van vuurwerkshows voor een handjevol mensen?

Zie antwoord vraag 13.

Het coronavirus lijkt dodelijker in gebieden met vervuilde lucht. De Europese vereniging van organisaties voor volksgezondheid heeft aangegeven dat slechte luchtkwaliteit een onderschat risico is.

 1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het vreemd is een luchtvervuilend evenement te financieren terwijl er een pandemie heerst die extra schadelijk is voor mensen met luchtwegklachten?

De verrassingsactie bestond uit een duurzame droneshow en enkele minuten theatervuurwerk. Deze kortdurende vuurwerkshow heeft relatief geringe impact op de luchtkwaliteit. Het RIVM heeft rond Covid-19 nog geen richtlijnen opgesteld in relatie tot luchtkwaliteit.

 1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het een slechte indruk maakt op de vele inwoners van Den Haag die momenteel worstelen om rond te komen vanwege de coronamaatregelen om 134.000 euro aan gemeenschapsgeld de lucht in te knallen?

Het college vindt het verschrikkelijk dat veel inwoners het zwaar te verduren hebben als gevolg van de coronamaatregelen. Het geld dat is uitgegeven aan de show met drones en theatervuurwerk is echter afkomstig uit het evenementenbudget en bedoeld om een bijdrage te leveren aan het imago van Den Haag en de badplaats Scheveningen, wat uiteindelijk ten goede komt aan de Haagse economie en werkgelegenheid. Desalniettemin is het college van mening dat de kosten achteraf gezien uit evenwicht waren en dat het relatief wel veel geld was.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
Ilma Merx

de burgemeester,
Jan van Zanen