Schrif­te­lijke vragen Aanvul­lende vragen over dure vuur­werkshow


Indiendatum: 8 sep. 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op 5 september is er door de Stichting Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen een onaangekondigde vuurwerkshow georganiseerd op Scheveningen, gesubsidieerd door de gemeente.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren de volgende aanvullende vragen:

1) Klopt het dat de gemeente 134.000 euro heeft betaald voor deze vuurwerkshow?

2) Kan het college een uitsplitsing geven van de kosten van deze show en hoe tot 134.000 euro is gekomen?

3) Kan het college de ingediende aanvraag waaronder de begroting met de raad delen?

4) Klopt het dat de show maar een kwartiertje duurde?

5) Hoeveel mensen zijn van dit ‘evenement’ op de hoogte gebracht en wanneer?

6) Hoeveel mensen hebben de show uiteindelijk bezocht?

7) Hoeveel bezoekers moeten er op een evenement afkomen om het te laten gelden als grootschalig publieksevenement? Kan het college aangeven waarom zij dit evenement ziet als een grootschalig publieksevenement en waarom er aanspraak kan worden gemaakt op de subsidie van grootschalige publieksevenementen?

8) Kan het college aangeven hoe dit evenement is beoordeeld gebruikmakend van de criteria die gelden voor de subsidieverlening, namelijk directe economische spin-off (publieksevenementen leiden tot substantiële bestedingen) en duurzaamheid?

Eerder zijn al meerdere moties aangenomen over duurzaamheidscriteria rond publieksevenementen, waaronder vorig jaar de motie Concrete duurzaamheidscriteria evenementen (RIS302901). Hierin werd verzocht om aan te geven welke weging dit criterium heeft en concreet te maken hoe en op welke aspecten (zoals afval, energievoorziening en watergebruik) dit criterium wordt beoordeeld. In de Commissie gaf de wethouder in december 2019 aan dat zij over een half jaar een evaluatie stuurt naar de raad met informatie hoe bij evenementen met duurzaamheid wordt omgaan. Bij raadsbehandeling op 19 december gaf de wethouder vervolgens aan de afdoening van de motie in te trekken.

9) Wanneer komt het college met de beloofde evaluatie van het evenementenbeleid op het gebied van duurzaamheid?

10) Wanneer gaat het college de afdoening van de motie formeel intrekken en vervangen door een nieuwe afdoening?

11) Zal het college dan invulling geven aan de motie en zal het college concreter dan nu vastleggen hoe de verschillende aspecten van publieksevenementen worden beoordeeld voor de subsidieverlening?

12) En zal het college dan concreet maken hoe en op welke aspecten het duurzaamheidscriterium wordt beoordeeld en gewogen?

Op 22 januari 2020 zei de wethouder Economie dat ook al zou ze willen, zij niets kan doen aan vergunningen voor vuurwerk rond, met, of na afloop van evenementen omdat het niet de bevoegdheid van het college is.

13) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat als het college het afsteken van vuurwerk wil tegengaan, het contraproductief is om 134.000 euro te betalen voor een vuurwerkshow?

Het college heeft in diezelfde commissie toegezegd in gesprek te gaan met de provincie en de Omgevingsdienst Haaglanden.

14) Zijn deze gesprekken al gevoerd? Zo ja, hoe zijn die verlopen? Zo nee, waarom niet?

Ook heeft het college aangegeven dat zij met de organisatoren van evenementen in gesprek is gegaan, op het sectoroverleg evenementen, onder meer over de vraag of er niet alternatieven zijn voor vuurwerk.

15) Zijn deze gesprekken al gevoerd? Zo ja, hoe zijn die verlopen? Zo nee, waarom niet?

16) Wanneer komt het nieuwe evenementenbeleid naar de raad waarin volgens het college veel aandacht is voor duurzaamheid?

17) Waarom wordt er niet alvast een vlucht naar voren gemaakt met die duurzaamheid door bijvoorbeeld te stoppen met het subsidiëren van vuurwerkshows voor een handjevol mensen?

Het coronavirus lijkt dodelijker in gebieden met vervuilde lucht. De Europese vereniging van organisaties voor volksgezondheid heeft aangegeven dat slechte luchtkwaliteit een onderschat risico is.

18) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het vreemd is een luchtvervuilend evenement te financieren terwijl er een pandemie heerst die extra schadelijk is voor mensen met luchtwegklachten?

19) Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het een slechte indruk maakt op de vele inwoners van Den Haag die momenteel worstelen om rond te komen vanwege de coronamaatregelen om 134.000 euro aan gemeenschapsgeld de lucht in te knallen?

Robert Barker
Partij voor de Dieren