Schrif­te­lijke vragen Uitstel aanleg Espe­rant­oplein en fietspad


Indiendatum: 1 sep. 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Onlangs vond een digitale informatiebijeenkomst plaats over de bouwplannen in het energiekwartier. Hier bleek dat de plannen voor het groene Esperantoplein en het aanleggen van een recreatieve fietsroute zijn uitgesteld[1].

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Barker, Partij voor de Dieren en Vavier, GroenLinks de volgende vragen:

 1. Kan het college aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de aanleg van het Plein? Waarom is de raad niet actief over de voortgang geïnformeerd?
 2. Klopt het dat het aanleggen van een groen Esperantoplein in het Energiekwartier is uitgesteld? Zo ja, wat is nu het beoogde tijdspad en waarom is gekozen voor uitstel?
 3. Zijn er wijzigingen aangebracht in de plannen? Zo ja, wat zijn die wijzigingen?
 4. Klopt het dat het ontwerp van het park dat samen met bewoners is ontworpen, wordt aangepast om meer ruimte te maken voor parkeerplaatsen?
 5. Kan het college bevestigen dat zij terugkomt op haar inzet om een groot groen plein aan te leggen in het Energiekwartier? Kan het college dit onderbouwen met oppervlakte-cijfers?
 6. Klopt het dat het idee voor de fietsroute via de brug van Uniper voorlopig ook van de baan is? Zo ja, wat is hiervoor de reden?
 7. Kan het college een overzicht geven van de verschillende ontwikkelstadia van de genoemde plannen in het Energiekwartier?


Robert Barker
Partij voor de Dieren

Mariëlle Vavier
GroenLinks


[1] https://konkreetnieuws.nl/2020/08/uitstel-aanleg-esperantoplein-en-recreatieve-fietsroute-energiekwartier/

Indiendatum: 1 sep. 2020
Antwoorddatum: 8 dec. 2020

Het raadslid de heer Barker en mevrouw Vavier heeft op 3 september 2020 een brief met daarin zeven
vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Onlangs vond een digitale informatiebijeenkomst plaats over de bouwplannen in het energiekwartier. Hier bleek dat de plannen voor het groene Esperantoplein en het aanleggen van een recreatieve fietsroute zijn uitgesteld[1].

 1. Kan het college aangeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de aanleg van het Plein? Waarom is de raad niet actief over de voortgang geïnformeerd?
Het ontwerp voor het plein is 20 juni 2020 vrijgegeven voor inspraak (RIS305415) en wordt in definitieve vorm binnenkort vastgesteld. Uiteraard owrdt de raad hier dan over geïnformeerd.Uitvoering van de eerste fase zal starten in het eerste kwartaal van 2021, de tweede fase zal in 2023 worden aangelegd.
 1. Klopt het dat het aanleggen van een groen Esperantoplein in het Energiekwartier is uitgesteld? Zo ja, wat is nu het beoogde tijdspad en waarom is gekozen voor uitstel?
In de zomer van 2020 zijn de nieuwbouwwoningen aan het Esperantoplein opgeleverd en is hetbouwterrein vrijgekomen. Eind 2020 zal het definitief ontwerp worden vastgesteld, zodat de aanleg van het Esperantoplein in het eerste kwartaal van 2021 kan starten.
 1. Zijn er wijzigingen aangebracht in de plannen? Zo ja, wat zijn die wijzigingen?
Eind dit jaar zal het college het definitief ontwerp vaststellen en de raad daarover informeren. Er worden geen grote wijzigingen verwacht.
 1. Klopt het dat het ontwerp van het park dat samen met bewoners is ontworpen, wordt aangepast om meer ruimte te maken voor parkeerplaatsen?
Nee, het ontwerp, gemaakt samen met de bewoners, blijft ongewijzigd. Er komen in de definitieve situatie geen parkeerplaatsen op het Esperantoplein.
Het plein zal wel gefaseerd worden aangelegd omdat een deel van het terrein nog benodigd is voor een tijdelijke voorziening. Op het huidige parkeerterrein aan de Esperantostraat langs het Verversingskanaal, zal een gebouwde parkeervoorziening komen. Tijdens die aanleg zal de functie van
het parkeren op deze locatie tijdelijk, in beperkte vorm, worden opgevangen op een deel van het nog aan te leggen Esperantoplein. Dit kan omdat het plein gefaseerd wordt aangelegd.
 1. Kan het college bevestigen dat zij terugkomt op haar inzet om een groot groen plein aan te leggen in het Energiekwartier? Kan het college dit onderbouwen met oppervlakte-cijfers?
Het college staat voor het ontwerp van het plein zoals ontworpen door de bewoners in samenwerking met een landschapsarchitect. Het plein is ca. 2700m2 groot en de verhouding tussen verharding en groen is ca. 50%-50%.
 1. Klopt het dat het idee voor de fietsroute via de brug van Uniper voorlopig ook van de baan is? Zo ja, wat is hiervoor de reden?
Nee, de recreatieve route is nog steeds onderdeel van de gebiedsontwikkeling Energiekwartier.
 1. Kan het college een overzicht geven van de verschillende ontwikkelstadia van de genoemde plannen in het Energiekwartier?


Kavels C (voormalige Azivo), D (voormalige gemeente kantoren) en B (terrein tussen Esperantostraat
en Van Boecopkade) zijn opgeleverd en bewoond.
Kavel E1 (voormalige kerk aan de Noordwest Buitensingel) is momenteel in aanbouw. Oplevering
wordt verwacht eind 2021.
Kavels F1 en F2 (voormalige Staedion woningen tussen van Boecopkade en Cort Heyligersstraat) zijn
in de planfase. Voor F1 is de omgevingsvergunning recent aangevraagd. Bouw start naar verwachting
in april 2021. Oplevering F1 wordt verwacht begin 2023. Oplevering F2 wordt verwacht in 2024.
Voor kavel A (huidig parkeerterrein langs het Verversingskanaal) wordt nog gewerkt aan
bouwplanontwikkeling. Start bouwrijp maken staat gepland voor mei 2021. De bouw zou dan in het
laatste kwartaal van 2021 kunnen starten en tot eind 2022 duren.
De eerste fase van het Esperantoplein wordt in 2021 aangelegd. De tweede fase, na oplevering van
Kavel A, in 2023.
Kavel E2 (de huidige uitvaartmaatschappijen) zijn in particulier bezit. Hier is nog geen planning voor
opgenomen.


Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
Ilma Merx

de burgemeester,
Jan van Zanen

[1] https://konkreetnieuws.nl/2020/08/uitstel-aanleg-esperantoplein-en-recreatieve-fietsroute-energiekwartier/