Schrif­te­lijke vragen Eco-bekers


Indiendatum: okt. 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De gemeente Leiden zet stappen om helemaal over te schakelen op herbruikbare bekers, in plaats van single-use plastic bekers. Op de website van de gemeente Leiden is te lezen dat al ruim twee jaar het gebruik van eco-bekers verplicht is voor evenementen met meer dan 200 bezoekers en een wateraansluiting. Dit jaar is het tijdens de viering van Leidens Ontzet verplicht om overal waar drank in de openbare ruimte wordt verkocht met eco-glazen met statiegeld te werken. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om vanaf 2020 bij alle evenementen in de openbare ruimte het gebruik van eco-glazen met statiegeld te verplichten[1].

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robert Barker, Partij voor de Dieren; Kavish Partiman, CDA; Arjen Kapteijns, GroenLinks; Joris Wijsmuller, HSP; Janneke Holman, PvdA en Birgül Özmen, D66 de volgende vragen:

Op 15 februari 2018 werd de motie ‘Duurzaamheidscriteria bij evenementen’ (RIS 299249) aangenomen. Ook de vervolg motie van 13 juni 2019 ‘Concrete duurzaamheidscriteria evenementen’ (RIS 302901) werd aangenomen in de Raad.

  1. Is het college het met de indieners eens dat het verplichten van eco-bekers bij evenementen een goede stap is om het gebruik van single-use plastics in Den Haag te verminderen? Zo nee, waarom niet?

In Den Haag wordt op evenementen nog altijd gebruik gemaakt van single-use plastic bekers[2]. Ook als organisaties achteraf bekers rapen, komt een deel ervan terecht in de natuur en in de grachten. Daarnaast kunnen deze bekers niet opnieuw worden gebruikt, en zorgen voor veel afval.

  1. Hoeveel evenementen voor meer dan 200 bezoekers hebben er het afgelopen jaar plaatsgevonden in Den Haag? Op hoeveel daarvan heeft de organisatie gekozen voor eco-bekers?
  2. Wordt op evenementen georganiseerd door de gemeente al standaard gebruik gemaakt van eco-bekers? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college bereid om het gebruik van eco-bekers op evenementen voor meer dan 200 bezoekers verplicht te maken bij het aanvragen van een evenementenvergunning of een standplaatsvergunning? Zo nee, waarom niet?
  4. Is het college bereid, om net als de gemeente Leiden[3], in de APV, criteria op te nemen, zodat met deze aspecten bij vergunningverlening rekening kan worden gehouden? Bijvoorbeeld door net als Leiden in de APV op te nemen dat bij vergunningverlening rekening kan worden gehouden met belasting van het woon- of leefklimaat in de omgeving, beschadiging van de groenvoorzieningen en met schade aan het milieu?
Robert Barker
Partij voor de Dieren
Kavish Partiman
CDA
Arjen Kapteijns
GroenLinks
Janneke Holman
PvdA
Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij
Birgül Özmen
D66
Lesley Arp
SP

[1] https://gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/vergunningen-en-ontheffingen/evenementenvergunning/eco-glazen-groen-glas/

[2] Foto’s Parkpop na afloop

[3] https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Leiden/626527/CVDR626527_1.html

Indiendatum: okt. 2019
Antwoorddatum: 10 mrt. 2020

De raadsleden de heren Barker, Partiman, Kapteijns, Wijsmuller en de dames Holman en Özmen hebben op 14 oktober 2019 een brief met daarin 5 vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De gemeente Leiden zet stappen om helemaal over te schakelen op herbruikbare bekers, in plaats van single-use plastic bekers. Op de website van de gemeente Leiden is te lezen dat al ruim twee jaar het gebruik van eco-bekers verplicht is voor evenementen met meer dan 200 bezoekers en een wateraansluiting. Dit jaar is het tijdens de viering van Leidens Ontzet verplicht om overal waar drank in de openbare ruimte wordt verkocht met eco-glazen met statiegeld te werken. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om vanaf 2020 bij alle evenementen in de openbare ruimte het gebruik van eco-glazen met statiegeld te verplichten.

Op 15 februari 2018 werd de motie ‘Duurzaamheidscriteria bij evenementen’ (RIS299249) aangenomen. Ook de vervolgmotie van 13 juni 2019 ‘Concrete duurzaamheidscriteria evenementen’ (RIS302901) werd aangenomen in de raad.

1. Is het college het met de indieners eens dat het verplichten van eco-bekers bij evenementen een goede stap is om het gebruik van single-use plastics in Den Haag te verminderen? Zo nee, waarom niet?

Conform de Kadernota Duurzaamheid 2019 (RIS301829) wordt met ingang van 1 januari 2020 door de gemeente als voorwaarde meegegeven dat evenementen en gesubsidieerde instellingen geen gebruik meer maken van wegwerpplastic. Het college is van mening dat een evenementenorganisator zelf het beste kan bepalen welke maatregel het meest geschikt is om tegemoet te komen aan deze voorwaarde. Veel evenementen en festivals zijn al bezig met het terugdringen van plasticgebruik en met de inzet van alternatieven voor met name plastic bekers. Een eco-beker (statiegeldbeker), ook wel een hard cup genaamd, is één van de alternatieven voor het gebruik van single-use plastic bekers. Een ander alternatief is het werken met hernieuwbare biobased disposables die gerecycled worden. Het college is niet voornemens het gebruik van één specifiek soort, in dit geval eco-bekers, te verplichten.

Er loopt al een aantal landelijke initiatieven en campagnes binnen de evenementenwereld met als doel
plastic afval te verminderen. Zoals Plastic Promise; een initiatief van ministerie van I&W. Hierin wordt gestreefd naar een reductie van toegepaste plastic producten met ten minste 50% in 2023. Plastic Promise heeft onlangs in samenwerking met grote brouwers en drankmerken (o.m. Heineken en Coca Cola) de campagne ‘Never give up on your cup’ gelanceerd, met als doel alle Nederlandse festivalbezoekers aan te sporen plastic bekers en flessen terug te brengen naar de bar, inleverpunt of bak, zodat deze opnieuw gebruikt of gerecycled kunnen worden. Zie http://www.yourcup.nl voor meer informatie.

Onder regie van de gemeente is inmiddels ook een duurzaamheidskring evenementen en festivals opgestart. Evenementenorganisatoren committeren zich hierbij voor een periode van drie jaar om samen te werken aan duurzame en sociale oplossingen. Door met een groep pioniers te werken kan kennis, ervaring, risico en inkoopkracht gedeeld worden. In de kick-off bijeenkomst begin deze maand zijn organisatoren voorgesteld aan lokale leveranciers van hard cups, waar ook het huren van hard cups mogelijk is.

In Den Haag wordt op evenementen nog altijd gebruikgemaakt van single-use plastic bekers. Ook als organisaties achteraf bekers rapen, komt een deel ervan terecht in de natuur en in de grachten. Daarnaast kunnen deze bekers niet opnieuw worden gebruikt, en zorgen voor veel afval.

2. Hoeveel evenementen voor meer dan 200 bezoekers hebben er het afgelopen jaar plaatsgevonden in Den Haag? Op hoeveel daarvan heeft de organisatie gekozen voor eco-bekers?

In 2019 hebben er tot dusver ca. 350 evenementen plaatsgevonden met meer dan 250 bezoekers. 100 van deze activiteiten betrof een privaat initiatief zoals een braderie, markt en foodtruckfestival. Er is niet bijgehouden hoeveel van deze organisaties gebruik heeft gemaakt van eco-bekers/hard cups. Enkele grotere evenementen waarvan we weten dat ze hard cups hebben gebruikt zijn onder andere: The Crave Festival in het Zuiderpark en Haagse Wereld Hapjes, een culinair festival op het Lange Voorhout. Mojo werkt met de hiervoor genoemde biobased disposables die gerecycled worden.

3. Wordt op evenementen georganiseerd door de gemeente al standaard gebruikgemaakt van eco-bekers? Zo nee, waarom niet?

Nee, er wordt nog niet standaard gebruik gemaakt van eco-bekers bij evenementen die door de gemeente worden georganiseerd. Er zijn wel enkele voorbeelden waar het afgelopen jaar een duurzaam alternatief op wegwerp plastic is ingezet, zoals de Volvo Ocean Race. Hier werd gebruik gemaakt van PLA bekers; gemaakt van bio afbreekbaar materiaal. Bij toekomstige evenementen, waar gemeente organiserende partij is, zal geen single use plastic worden gebruikt.

4. Is het college bereid om het gebruik van eco-bekers op evenementen voor meer dan 200 bezoekers verplicht te maken bij het aanvragen van een evenementenvergunning of een standplaatsvergunning? Zo nee, waarom niet?

Nee, het college is niet bereid het gebruik van één specifiek soort bekers, in dit geval eco-cups, te verplichten. Zie antwoord op vraag 1.

5. Is het college bereid, om net als de gemeente Leiden, in de APV, criteria op te nemen, zodat met deze aspecten bij vergunningverlening rekening kan worden gehouden? Bijvoorbeeld door net als Leiden in de APV op te nemen dat bij vergunningverlening rekening kan worden gehouden met belasting van het woon- of leefklimaat in de omgeving, beschadiging van de groenvoorzieningen en met schade aan het milieu?

Nee, het college is niet bereid in de APV voor evenementen (art. 2.25) specifieke bepalingen op het gebied van groen- of milieubeheer op te nemen. De Haagse regelgeving in de APV voor evenementen is en blijft primair gericht ter handhaving van de openbare orde. Het college is bovendien van mening dat verbieden in dit geval niet de juiste aanpak is; de gemeente is met de evenementensector in gesprek en zullen op basis van best practices de branche stimuleren en verleiden om op een duurzame manier met hun bedrijfsvoering om te gaan. Er is toegezegd dat de gemeenteraad voor de zomer 2020 geïnformeerd wordt over de voortgang van alle duurzaamheidsinspanningen van de evenementensector; single use plastic en de ontwikkelingen op dit vlak worden hierin meegenomen.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris a.i.,
Ilma Merx

de locoburgemeester,
Boudewijn Revis