Schrif­te­lijke vragen Festivals tijdens broed­seizoen.


Indiendatum: dec. 2018

Schriftelijke vragen: Festivals tijdens broedseizoen.

Indiener: Robert Barker, Partij voor de Dieren.

Datum: 19 december 2018

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In de Haagse parken worden vaak festivals georganiseerd. Regelmatig gebeurt dit tijdens het broedseizoen. Deze maand werd een nieuw muziekfestival in het Zuiderpark aangekondigd. De Partij voor de Dieren vraagt zich af of er rekening wordt gehouden met het broedseizoen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Robert Barker, Partij voor de Dieren de volgende vragen:

  • 1) Is er in Den Haag een parkenbeleid waarin per park wordt aangegeven of en hoe vaak het als locatie kan dienen van een evenement, waarin wordt vastgelegd hoeveel bezoekers een park kan verdragen en wat de geluidsnormen zouden moeten zijn? Zo nee, is het college bereid een dergelijk beleid op te stellen?

Alle inheemse vogelnesten en broedsels zijn beschermd door de wet Natuurbescherming.

Vogelbescherming Nederland geeft aan: ‘Op het moment dat beschermde inheemse broedvogels bezig

zijn met hun broedproces, mogen er geen verstorende werkzaamheden of activiteiten plaatsvinden,

dus ongeacht de periode van het jaar. [...] Veel vogelsoorten broeden ongeveer tussen 15 maart en 15

juli. Moerasvogels en andere watervogels broeden meestal tussen 1 april en 15 augustus.’

  • 2) Kan het college aangeven of er per park beleid is rond het toestaan van evenementen tijdens het broedseizoen?
  • 3) Wordt er bij het toestaan van een festival rekening gehouden met het broedseizoen? Zo ja, op welke manier? Worden er dan specifieke voorwaarden gesteld? Zo nee, waarom niet?
  • 4) Wordt er bij het toestaan van een festival rekening gehouden met de omwonende dieren (zowel de in het wild levende dieren als de gedomesticeerde dieren zoals honden en dieren op de kinderboerderij)? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
  • 5) Kan het college aangeven hoeveel festivals en evenementen er in de verschillende parken (waaronder het Zuiderpark) zijn gehouden in de periode maart-augustus 2017 en 2018? En hoeveel aanvragen zijn er al gedaan voor 2019?
  • 6) Is een inventarisatie gemaakt van aanwezige vogelnesten in Haagse parken? Zo ja, welke soorten vogel(s)(nesten) zijn aangetroffen in het Zuiderpark en op het Malieveld?
  • 7) Is het college bekend met de aanvraag voor het nieuwe festival Kingsworld? [1]&[2]
  • 8) De festivalorganisatie wil Kingsworld plaats laten vinden in het Zuiderpark tijdens het broedseizoen. Is het college bereid om te inventariseren wat dit voor effect zal hebben op de flora en fauna van het Zuiderpark? Zo ja, kan het college de bevindingen delen met de raad? Zo nee, waarom niet?

De Partij voor de Dieren heeft bericht ontvangen van het bestuur Wijkberaad Leyenburg en de voorzitter van de Buurtcommissie, namens de omwonenden van het Zuiderpark. Zij geven aan niet

blij te zijn met de komst van een nieuw festival, ook uit het oogpunt van dierenwelzijn en het broedseizoen.

  • 9) Heeft het college soortgelijke berichten ontvangen? Zo ja, tot in hoeverre worden deze meegenomen bij de aanvraagprocedure?

Robert Barker

Partij voor de Dieren

[1] https://www.facebook.com/kingsworlddenhaag/

[2] https://www.ad.nl/den-haag/hofstad-krijgt-groot-dancefestival-op-koningsdag~ae11dd52/

Indiendatum: dec. 2018
Antwoorddatum: 7 feb. 2019

Het raadslid de heer Barker heeft op 19 december 2018 een brief met daarin negen vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

In de Haagse parken worden vaak festivals georganiseerd. Regelmatig gebeurt dit tijdens het broedseizoen. Deze maand werd een nieuw muziekfestival in het Zuiderpark aangekondigd. De Partij voor de Dieren vraagt zich af of er rekening wordt gehouden met het broedseizoen.

1. Is er in Den Haag een parkenbeleid waarin per park wordt aangegeven of en hoe vaak het als locatie kan dienen van een evenement, waarin wordt vastgelegd hoeveel bezoekers een park kan verdragen en wat de geluidsnormen zouden moeten zijn? Zo nee, is het college bereid een dergelijk beleid op te stellen?

Er is in Den Haag geen parkenbeleid. Op dit moment wordt gewerkt aan een stedelijk locatiebeleid voor evenementenlocaties in de openbare ruimte. Het doel hiervan is om evenementen beter te kunnen spreiden over de stad, waarbij ook voldoende aandacht is voor een goede balans tussen evenementen en leefbaarheid. Aspecten die hierbij worden betrokken zijn o.a. bereikbaarheid, duurzaamheid, geluidsbelasting en flora en fauna. Het uitwerken van het locatiebeleid zal in 2019 plaatsvinden en op zijn vroegst eind 2019 gereed zijn .

Alle inheemse vogelnesten en broedsels zijn beschermd door de wet Natuurbescherming. Vogelbescherming Nederland geeft aan: ‘Op het moment dat beschermde inheemse broedvogels bezig zijn met hun broedproces, mogen er geen verstorende werkzaamheden of activiteiten plaatsvinden, dus ongeacht de periode van het jaar. [...] Veel vogelsoorten broeden ongeveer tussen 15 maart en 15 juli. Moerasvogels en andere watervogels broeden meestal tussen 1 april en 15 augustus.’

2. Kan het college aangeven of er per park beleid is rond het toestaan van evenementen tijdens het broedseizoen?

Zie het antwoord op vraag 1.

3. Wordt er bij het toestaan van een festival rekening gehouden met het broedseizoen? Zo ja, op welke manier? Worden er dan specifieke voorwaarden gesteld? Zo nee, waarom niet?

De burgemeester verleent voor evenementen een vergunning op basis van de criteria uit de APV. Het toetsingskader betreft primair de openbare orde en veiligheid. Dit laat onverlet dat organisaties zich moeten houden aan alle vigerende (landelijke) wet- en regelgeving waaronder de wet Natuurbescherming inclusief daar gestelde specifieke voorwaarden.

4. Wordt er bij het toestaan van een festival rekening gehouden met de omwonende dieren (zowel de in het wild levende dieren als de gedomesticeerde dieren zoals honden en dieren op de kinderboerderij)? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Zie het antwoord op vraag 3.

5. Kan het college aangeven hoeveel festivals en evenementen er in de verschillende parken (waaronder het Zuiderpark) zijn gehouden in de periode maart-augustus 2017 en 2018? En hoeveel aanvragen zijn er al gedaan voor 2019?

Er zijn in 2017 en 2018 resp. 32 en 31 evenementen georganiseerd in een park. Voor 2019 zijn tot op heden 3 aanvragen binnengekomen.

6. Is een inventarisatie gemaakt van aanwezige vogelnesten in Haagse parken? Zo ja, welke soorten vogel(s)(nesten) zijn aangetroffen in het Zuiderpark en op het Malieveld?

Het college heeft geen inventarisatie gemaakt van aanwezige vogelnesten in Haagse parken..

7. Is het college bekend met de aanvraag voor het nieuwe festival Kingsworld?

Nee. Het college kent wel het voornemen van de organisatie, niet de aanvraag.

8. De festivalorganisatie wil Kingsworld plaats laten vinden in het Zuiderpark tijdens het broedseizoen. Is het college bereid om te inventariseren wat dit voor effect zal hebben op de flora en fauna van het Zuiderpark? Zo ja, kan het college de bevindingen delen met de raad? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord vraag 1.

De Partij voor de Dieren heeft bericht ontvangen van het bestuur Wijkberaad Leyenburg en de voorzitter van de Buurtcommissie, namens de omwonenden van het Zuiderpark. Zij geven aan niet blij te zijn met de komst van een nieuw festival, ook uit het oogpunt van dierenwelzijn en het broedseizoen.

9. Heeft het college soortgelijke berichten ontvangen? Zo ja, tot in hoeverre worden deze meegenomen bij de aanvraagprocedure?

Het college is op de hoogte dat het Wijkberaad Leyenburg aandacht vraagt voor de bijkomende effecten van het organiseren van evenementen in het Zuiderpark. Uiteraard is er aandacht voor een goede balans tussen leefbaarheid en evenementen. Dit geldt voor alle evenementenlocaties. Om dit goed te waarborgen werkt de gemeente Den Haag op dit moment, zoals eerder aangegeven, aan een locatiebeleid voor evenementenlocaties in de openbare ruimte.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,
Peter Hennephof


de burgemeester,
Pauline Krikke