Schrif­te­lijke vragen Gegraaf in duinen bij strand­huisjes


Indiendatum: mrt. 2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Door een bewoner werden wij geattendeerd op graafwerkzaamheden in de duinen bij Kijkduin, ter hoogte van de strandhuisjes (zie bijlage 1).

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robin Smit en Robert Barker, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Weet het college welke graafwerkzaamheden op dit moment in de duinen worden uitgevoerd, zoals weergegeven in de bijlage? Weet het college door wie en met welk doel deze graafwerkzaamheden worden uitgevoerd?
  2. Deelt het college de mening dat graafwerkzaamheden in Natura 2000-gebied in principe onwenselijk zijn?
  3. Zijn graafwerkzaamheden in een Natura 2000-gebied zomaar toegestaan? Zo nee, is hier een vergunning voor aangevraagd en verleend? Welke voorwaarden worden hieraan gesteld?
  4. Hoe handhaaft het college (of een andere instantie) op onrechtmatige graafwerkzaamheden in de Haagse duinen?

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Indiendatum: mrt. 2020
Antwoorddatum: 7 apr. 2020

Het raadslid de heer Barker en Smit heeft op 4 maart 2020 een brief met daarin vier vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vier vragen als volgt.

Door een bewoner werden wij geattendeerd op graafwerkzaamheden in de duinen bij Kijkduin, ter hoogte van de strandhuisjes (zie bijlage 1).

1. Weet het college welke graafwerkzaamheden op dit moment in de duinen worden uitgevoerd, zoals weergegeven in de bijlage? Weet het college door wie en met welk doel deze graafwerkzaamheden worden uitgevoerd?

Uit navraag bij het Hoogheemraadschap van Delfland blijkt dat de graafwerkzaamheden zijn uitgevoerd voor het vrijmaken van meterkasten. In de duinen staan namelijk meterkasten van Dunea en Stedin voor de exploitatie van de strandhuisjes en strandtenten op het Zuiderstrand. Door de winterstormen worden de meterkasten onder het zand bestoven. De handgraafwerkzaamheden zijn uitgevoerd om de meterkasten vrij te maken en gereed te maken voor het zomerseizoen.

2. Deelt het college de mening dat graafwerkzaamheden in Natura 2000-gebied in principe onwenselijk zijn?

Het college ziet graafwerkzaamheden niet als onwenselijk wanneer deze zijn afgestemd met de bevoegde instanties, in dit geval het Hoogheemraadschap van Delfland en de werkzaamheden conform de gestelde voorwaarden worden uitgevoerd.

3. Zijn graafwerkzaamheden in een Natura 2000-gebied zomaar toegestaan? Zo nee, is hier een vergunning voor aangevraagd en verleend? Welke voorwaarden worden hieraan gesteld?

Nee graafwerkzaamheden zijn niet zomaar toegestaan. Voor graafwerkzaamheden moet toestemming gevraagd worden bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Het Hoogheemraadschap hanteert de zogenoemde Keur en haar algemene regels voor het bepalen van de voorwaarden.

4. Hoe handhaaft het college (of een nadere instantie) op onrechtmatige graafwerkzaamheden in de Haagse duinen?

Het Hoogheemraadschap van Delfland houdt toezicht op onrechtmatige graafwerkzaamheden.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris a.i.,de wnd. burgemeester,
Ilma MerxJohan Remkes