Schrif­te­lijke vragen Invasieve exoten in het Haagse bomen­be­stand


Indiendatum: 7 feb. 2024

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In het licht van het recente rapport 'Bomen voor biodiversiteit' van Natuur en Milieu en Wageningen University & Research, stelt de Partij voor de Dieren vragen aan het college over de aanpak van invasieve exotische boomsoorten. De vragen richten zich op de aanwezigheid en het beheer van bepaalde boomsoorten in Den Haag, waaronder de hemelboom, en de mogelijke uitdagingen rondom de beschikbaarheid van inheems plantmateriaal.
Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Leonie Gerritsen, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het onderzoek Bomen voor biodiversiteit Onderzoek naar bomen in Nederlandse gemeenten van Natuur en Milieu en Wageningen University & Research uit december 2023 (zie bijlage 1)?

De hemelboom wordt als zorgwekkende soort aangemerkt in het rapport. Er wordt geconstateerd dat er ruim 1000 hemelbomen in Den Haag staan. Voor deze soort geldt een verbod voor handel, kweek en transport in de Europese Unie en de soort zorgt voor grote schade aan de biodiversiteit. Ook is er in Den Haag in recente jaren nog sprake geweest van aanplant (al dan niet in bakken) van deze boom

2. Kan het college aangeven waarom er in Den Haag toch sprake is geweest van de aanplant van hemelbomen terwijl het in EU-verband verboden was om deze soort te transporteren? Graag een toelichting.

3. Is er in Den Haag beleid om verdere verspreiding van de hemelboom tegen te gaan, bijvoorbeeld door actieve verwijdering van zaailingen of andere beheersmaatregelen?

Het rapport van Natuur&Milieu vermeldt een zwarte lijst van 33 invasieve exoten (zie bijlage 2). De indieners constateren dat enkele soorten, zoals de Canadapopulier en de valse acacia, zowel op deze zwarte lijst als op de Haagse sortimentslijst staan, zoals gepubliceerd in het Handboek Openbare Ruimte (laatste update 10 januari 2023).

4. Kan het college aangeven welke soorten uit het Haagse sortiment tevens op deze zwarte lijst voorkomen?

5. Kan het college hierop reflecteren? Deelt het college de constatering dat er invasieve exoten op de Haagse sortimentslijst staan? Zo niet, waarom niet? Hoe wil het college hiermee omgaan?

Eén van de aanbevelingen is: "Er wordt een tekort aan inheems plantmateriaal voorzien. Van sommige soorten, zoals de esdoorn en wintereik, is al een tekort en worden buitenlandse planten van die soorten toegepast (Bartelink et al., 2021). Ga zo vroeg mogelijk met de boomkwekerij in gesprek over de wensen voor boomsoorten. Zo worden vraag en aanbod op elkaar afgestemd, en zijn er in de toekomst genoeg bomen van de groene lijst beschikbaar om te kunnen planten."

6. Herkent het college deze uitdaging en zo ja, welke acties worden ondernomen om zowel voor gemeentelijk beheer als voor andere stedelijke groenprojecten voldoende inheems plantmateriaal beschikbaar te stellen?

Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren