Schrif­te­lijke vragen PAS aanpas­singen binnen de gemeen­te­grens


Indiendatum: sep. 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Wethouder Stadsontwikkeling, Wonen en Scheveningen heeft tegenover de NOS verklaard voorstander te zijn van een uitzondering voor woningbouw voor de stikstofregels en grote vervuilers zoals veeteelt, industrie en landbouw eerst aan te pakken. Een uitzonderingspositie voor de steden lijkt volgens hetzelfde NOS-artikel nog niet direct kansrijk. Door externe compensatie en intern salderen zou wel ruimte gecreëerd kunnen worden voor bouwprojecten. Zo liet de gemeente Veldhoven zien dat met een ADC-toets een urgent project wel degelijk gerealiseerd kan worden. Dit brengt de raadsleden De Vuyst (GroenLinks Den Haag), Groenewold (D66 Den Haag), Grinwis (CU / SGP Den Haag) en Robert Barker (PvdD) op de volgende vragen, overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde:

  1. Hoe ontwikkelt de stikstofdepositie zich in de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in en rond Den Haag? In welke mate is deze stikstofdepositie beïnvloedbaar door de gemeente Den Haag; m.a.w.: welk deel van deze stikstofdepositie ontstaat en is beïnvloedbaar op eigen bodem?

Het college inventariseert welke projecten aangepast moeten worden aan de rechtelijke uitspraak over Programma Aanpak Stikstof (PAS), als uitwerking van de motie van CU/SGP en PvdD c.s. en wat een eventueel handelingsperspectief is.

  1. Onderzoekt het college ook op welke wijze er binnen de gemeentegrenzen van Den Haag met externe compensatie dan wel intern salderen stikstofuitstoot verminderd kan worden om ruimte te creëren voor bouwprojecten? Indien ja, graag een toelichting op wat precies onderzocht wordt.

Binnen de gemeentegrenzen van Den Haag levert landbouw een verwaarloosbare bijdrage aan de stikstofuitstoot en -depositie. De uitstoot van verkeer en de depositie als gevolg daarvan vindt wel plaats op Haags grondgebied.

  1. Welke verkeersmaatregelen onderzoekt en overweegt het college? Wat is bij de gemeente op dit moment bekend van de positieve effecten op de stikstofuitstoot en -depositie van het weren van dieselauto’s in de hele stad, het instellen van de strengste variant van een milieuzone en het uitbreiden van de milieuzone tot bijvoorbeeld de binnenkant van de centrumring (S100)?

Ook in de wijze waarop we bouwen is nog ruimte om onze eigen stikstofuitstoot te salderen. Bij de bouw van gebouwen wordt vaak gebruikgemaakt van dieselaggregaten en bouwmachines die diesel als brandstof hebben. Bestaande gebouwen bieden volop de mogelijkheid om meer groene daken aan te leggen.

  1. Welke maatregelen in de bouw van woningen en andere gebouwen onderzoekt het college? Wat is bij de gemeente op dit moment bekend van de positieve effecten van duurzamere energiebronnen inzetten in de bouw en het meer aanleggen van groen, ook in bestaande bouw? Heeft het prioriteren van bouwprojecten in de nabijheid van natuurgebieden een extra positief effect?

Een speciale categorie maatregelen zou kunnen slaan op de twee snelwegen die op Haags grondgebied liggen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft al aangekondigd dat de maximumsnelheid op vier snelwegen omlaag gaat, maar daar zitten de A4 en A12 door Den Haag niet bij.

  1. Heeft de gemeente berekend wat het positief effect op de stikstofuitstoot zou zijn als de maximumsnelheid op de A12 en A4 op Haags grondgebied omlaag gaat naar een maximumsnelheid van 80 km/h? Zo ja, wat is daar uitgekomen? Zo nee, is het college bereid om dit te doen en het Rijk met urgentie te vragen om de maximumsnelheid op deze snelwegen te verlagen?

In de scheepvaart is dieselolie als brandstof gebruikelijk. Het gebruiken van walstroom wanneer schepen aangemeerd zijn, zou de verbranding van dieselolie binnen de gemeentegrenzen kunnen doen verminderen. Walstroom wordt nu al aangeboden in de Eerste en Derde haven van Scheveningen.

  1. Welk percentage van de schepen in deze havens maakt reeds gebruik van de walstroom? Is hier winst te boeken in stikstofuitstoot en -depositie door schepen te verleiden? Zijn er momenteel nog technische of financiële belemmeringen? Welke mogelijkheden ziet het college hier?

In regionale samenwerking zijn wellicht ook vormen van salderen en compenseren te vinden. Zo is de luchtvaart in Nederland goed voor 15% van de stikstofuitstoot en is ook de haven van Rotterdam goed voor een deel van de stikstofuitstoot in onze regio.

  1. Heeft het college gesprekken met buurgemeenten, de provincie en MRDH om te kijken hoe in de regio gesaldeerd en gecompenseerd kan worden? Welke winst zou voor Den Haag te boeken zijn in regionale maatregelen, bijvoorbeeld in minder vluchten vanaf Rotterdam The Hague Airport?
Maarten de Vuyst
GroenLinks

Dennis Groenewold
D66
Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP
Robert Barker
Partij voor de Dieren

Indiendatum: sep. 2019
Antwoorddatum: 8 okt. 2019

De raadsleden de heren De Vuyst, Groenewold, Grinwis en Barker hebben op 10 september 2019 een brief met daarin 7 vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Wethouder Stadsontwikkeling, Wonen en Scheveningen heeft tegenover de NOS verklaard voorstander te zijn van een uitzondering voor woningbouw voor de stikstofregels en grote vervuilers zoals veeteelt, industrie en landbouw eerst aan te pakken. Een uitzonderingspositie voor de steden lijkt volgens hetzelfde NOS-artikel nog niet direct kansrijk. Door externe compensatie en intern salderen zou wel ruimte gecreëerd kunnen worden voor bouwprojecten. Zo liet de gemeente Veldhoven zien dat met een ADC-toets een urgent project wel degelijk gerealiseerd kan worden.

1. Hoe ontwikkelt de stikstofdepositie zich in de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in en rond Den Haag? In welke mate is deze stikstofdepositie beïnvloedbaar door de gemeente Den Haag; m.a.w.: welk deel van deze stikstofdepositie ontstaat en is beïnvloedbaar op eigen bodem?

Den Haag kent drie Natura 2000-gebieden, te weten Meijendel & Berkheide, het Westduinpark & Wapendal en Solleveld & de Kapittelduinen. De Natura 2000-gebieden worden beïnvloed door stikstofdepositie veroorzakende activiteiten. Hierbij is te denken aan uitstoot door auto’s, schepen en industrieën. Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) wordt door de gezamenlijke bevoegde gezagen voor de Wet natuurbescherming (provincies en rijk) gewerkt aan een nieuw beleidskader. Daartoe is een adviescollege in het leven geroepen onder leiding van oud-minister Remkes. De commissie Remkes heeft inmiddels een advies gegeven. Eventuele maatregelen met oplossingen zijn afhankelijk van hoe het Rijk hier verder handen en voeten aan zal geven.

De mogelijkheden met betrekking tot interne compensatie (zoals toevoegen van groen binnen een project) en externe saldering (zoals verkeersmaatregelen of regionale uitstootvermindering) zijn afhankelijk van het nieuwe beleidskader. De mogelijkheden worden door het college onderzocht. Binnen lopende projecten wordt bekeken, indien er een toename is van de stikstofdepositie, welke mogelijkheden er zijn te stikstofdepositie terug te brengen naar 0. Hierbij is bijvoorbeeld te denken aan het treffen van duurzame maatregelen zodat een gebouw in de gebruiksfase geen toename van stikstof veroorzaakt.

Met de afdoening van de motie motie J.6 CU/SGP inventariseer gevolgen PAS-uitspraak en formuleer handelingsperspectief (RIS 303076) bent u geïnformeerd over de gevolgen van de PAS-uitspraak voor Den Haag en een aantal acties de reeds in uitvoering zijn. Het college inventariseert welke projecten aangepast moeten worden aan de rechtelijke uitspraak over Programma Aanpak Stikstof (PAS), als uitwerking van de motie van CU/SGP en PvdD c.s. en wat een eventueel handelingsperspectief is.

2. Onderzoekt het college ook op welke wijze er binnen de gemeentegrenzen van Den Haag met externe compensatie dan wel intern salderen stikstofuitstoot verminderd kan worden om ruimte te creëren voor bouwprojecten? Indien ja, graag een toelichting op wat precies onderzocht wordt.

Zie het antwoord op vraag 1.

Binnen de gemeentegrenzen van Den Haag levert landbouw een verwaarloosbare bijdrage aan de stikstofuitstoot en -depositie. De uitstoot van verkeer en de depositie als gevolg daarvan vindt wel plaats op Haags grondgebied.

3. Welke verkeersmaatregelen onderzoekt en overweegt het college? Wat is bij de gemeente op dit moment bekend van de positieve effecten op de stikstofuitstoot en -depositie van het weren van dieselauto’s in de hele stad, het instellen van de strengste variant van een milieuzone en het uitbreiden van de milieuzone tot bijvoorbeeld de binnenkant van de centrumring (S100)?

Zie het antwoord op vraag 1.

Ook in de wijze waarop we bouwen is nog ruimte om onze eigen stikstofuitstoot te salderen. Bij de bouw van gebouwen wordt vaak gebruikgemaakt van dieselaggregaten en bouwmachines die diesel als brandstof hebben. Bestaande gebouwen bieden volop de mogelijkheid om meer groene daken aan te leggen.

4. Welke maatregelen in de bouw van woningen en andere gebouwen onderzoekt het college? Wat is bij de gemeente op dit moment bekend van de positieve effecten van duurzamere energiebronnen inzetten in de bouw en het meer aanleggen van groen, ook in bestaande bouw? Heeft het prioriteren van bouwprojecten in de nabijheid van natuurgebieden een extra positief effect?

Zie het antwoord op vraag 1.

Een speciale categorie maatregelen zou kunnen slaan op de twee snelwegen die op Haags grondgebied liggen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft al aangekondigd dat de maximumsnelheid op vier snelwegen omlaag gaat, maar daar zitten de A4 en A12 door Den Haag niet bij.

5. Heeft de gemeente berekend wat het positief effect op de stikstofuitstoot zou zijn als de maximumsnelheid op de A12 en A4 op Haags grondgebied omlaag gaat naar een maximumsnelheid van 80 km/h ? Zo ja, wat is daar uitgekomen? Zo nee, is het college bereid om dit te doen en het Rijk met urgentie te vragen om de maximumsnelheid op deze snelwegen te verlagen?

Zie het antwoord op vraag 1.

In de scheepvaart is dieselolie als brandstof gebruikelijk. Het gebruiken van walstroom wanneer schepen aangemeerd zijn, zou de verbranding van dieselolie binnen de gemeentegrenzen kunnen doen verminderen. Walstroom wordt nu al aangeboden in de Eerste en Derde haven van Scheveningen.

6. Welk percentage van de schepen in deze havens maakt reeds gebruik van de walstroom? Is hier winst te boeken in stikstofuitstoot en -depositie door schepen te verleiden? Zijn er momenteel nog technische of financiële belemmeringen? Welke mogelijkheden ziet het college hier?

Zie het antwoord op vraag 1.

In regionale samenwerking zijn wellicht ook vormen van salderen en compenseren te vinden. Zo is de luchtvaart in Nederland goed voor 15% van de stikstofuitstoot en is ook de haven van Rotterdam goed voor een deel van de stikstofuitstoot in onze regio.

7. Heeft het college gesprekken met buurgemeenten, de provincie en MRDH om te kijken hoe in de regio gesaldeerd en gecompenseerd kan worden? Welke winst zou voor Den Haag te boeken zijn in regionale maatregelen, bijvoorbeeld in minder vluchten vanaf Rotterdam The Hague Airport?

Zie het antwoord op vraag 1.

Het college van burgemeester en wethouders,

de wnd. secretaris,
Dineke ten Hoorn Boer

de locoburgemeester,
Boudewijn Revis


Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Weg door Westduinpark in strijd met stikstofbesluit RvS?

Lees verder

Schriftelijke Vragen Toekomst Rotterdam The Hague Airport

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer