Schrif­te­lijke vragen Weg door West­duinpark in strijd met stik­stof­be­sluit RvS?


Indiendatum: sep. 2019

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De gemeente heeft een vergunning verleend voor een (tijdelijke) weg achter het Atlantic Hotel, door Natura 2000-gebied Westduinpark (201825104). De fractie van de Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de impact van deze verharding op de natuurwaarden.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robert Barker en Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Volgens het beheerplan van het Westduinpark (PZH-2018-651271871) komen rond het werkterrein de habitattypen grijs duin, duindoornstruweel en binnenduinrandbos voor. Hoe verzekert de gemeente zich ervan dat die habitattypen door deze ontwikkeling niet worden aangetast?

Volgens de verklaring van geen bedenkingen overwoekert de exoot rimpelroos het werkterrein. In het beheerplan van het Westduinpark (PZH-2018-651271871) wordt tevens aangegeven dat de aanwezigheid van rimpelroos voor veel habitattypen een bedreigende factor is. Verwijdering is op veel plaatsen aanbevolen.

  1. Wordt rimpelroos in de gemeente Den Haag actief bestreden? Zo nee, waarom niet?
  2. Welke instantie is in het Westduinpark verantwoordelijk voor de verwijdering van rimpelroos?

De vergunning (201825104) leunt op een Verklaring van geen bedenkingen van de Gedeputeerde Staten van Zuid-H0lland (ODH-2019-00029439). In deze verklaring wordt verwezen naar een berekening van de stikstofdepositie op basis van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State heeft de Programmatische Aanpak Stikstof op 29 mei 2019 vernietigd.

In een brief aan de Tweede Kamer van 27 juni 2019 (32670 nr. 163) stelt de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat “bevoegde instanties de ontwerpbesluiten die ter inzage liggen, maar waarover nog geen definitief besluit is genomen, in beginsel zullen intrekken. Provincies zullen gemeenten informeren dat van omgevingsvergunningen die nog niet definitief zijn, de zogenoemde verklaring van geen bezwaar niet meer van toepassing is.” Op 27 juni 2019 lag de gemeentelijke ontwerp-beschikking nog ter inzage.

  1. Kunt u aangeven wat de toegenomen stikstofdepositie van de (tijdelijke) weg op het Westduinpark zou zijn? Welke andere geplande projecten zullen de stikstofdepositie op het Westduinpark doen toenemen?
  2. Heeft het besluit van de Raad van State over de PAS invloed op de geldigheid van de Verklaring van geen bedenkingen (ODH-2019-00029439) en/of de geldigheid van de vergunning (201825104)? Heeft dit gevolgen voor de aanleg van de weg door het Westduinpark?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Indiendatum: sep. 2019
Antwoorddatum: 11 feb. 2020

De raadsleden de heren Barker en Smit hebben op 22 oktober 2019 een brief met daarin vijf vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

De gemeente heeft een vergunning verleend voor een (tijdelijke) weg achter het Atlantic Hotel, door Natura 2000-gebied Westduinpark (201825104). De fractie van de Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de impact van deze verharding op de natuurwaarden.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robert Barker en Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Volgens het beheerplan van het Westduinpark (PZH-2018-651271871) komen rond het werkterrein de habitattypen grijs duin, duindoornstruweel en binnenduinrandbos voor. Hoe verzekert de gemeente zich ervan dat die habitattypen door deze ontwikkeling niet worden aangetast?

Het wandelpad in de vergunning met het kenmerk 201825104 “het aanleggen van een tijdelijke weg gedurende de herinrichting van de openbare ruimte en de bouw van het Atlantic Hotel achter het Deltaplein 200 aansluitend op het Pieter Pauluspad” zal 3 jaar bestaan, waarvan deze 1 jaar in gebruik is als werkweg. Het gebied wordt na het gebruik teruggegeven aan de natuur. Het pad ligt in een zone waar in het kader van de inpassing van het vrijkomende zand vanuit de werkzaamheden aan het Deltaplein natuurherstel (exotenbestrijding zoals rimpelroos) wordt uitgevoerd. Het tijdelijke wandelpad/werkweg doet niets af aan het uiteindelijke resultaat van het natuurherstel. Zo wordt de bestemming Natuur, gericht op het behoud, herstel en/of de ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke waarden, ook niet aangetast.

Volgens de verklaring van geen bedenkingen overwoekert de exoot rimpelroos het werkterrein. In het beheerplan van het Westduinpark (PZH-2018-651271871) wordt tevens aangegeven dat de aanwezigheid van rimpelroos voor veel habitattypen een bedreigende factor is. Verwijdering is op veel plaatsen aanbevolen.

  1. Wordt rimpelroos in de gemeente Den Haag actief bestreden? Zo nee, waarom niet?

Ja.

  1. Welke instantie is in het Westduinpark verantwoordelijk voor de verwijdering van rimpelroos?

De beheerders van dit duingebied, zijnde de gemeente Den Haag en het Hoogheemraadschap van Delfland zijn verantwoordelijk voor de verwijdering van rimpelroos.

De vergunning (201825104) leunt op een Verklaring van geen bedenkingen van de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (ODH-2019-00029439). In deze verklaring wordt verwezen naar een berekening van de stikstofdepositie op basis van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State heeft de Programmatische Aanpak Stikstof op 29 mei 2019 vernietigd.

In een brief aan de Tweede Kamer van 27 juni 2019 (32670 nr. 163) stelt de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat “bevoegde instanties de ontwerpbesluiten die ter inzage liggen, maar waarover nog geen definitief besluit is genomen, in beginsel zullen intrekken. Provincies zullen gemeenten informeren dat van omgevingsvergunningen die nog niet definitief zijn, de zogenoemde verklaring van geen bezwaar niet meer van toepassing is.” Op 27 juni 2019 lag de gemeentelijke ontwerp-beschikking nog ter inzage.

  1. Kunt u aangeven wat de toegenomen stikstofdepositie van de (tijdelijke) weg op het Westduinpark zou zijn? Welke andere geplande projecten zullen de stikstofdepositie op het Westduinpark doen toenemen?

Door de diverse werkzaamheden rond het Deltaplein moet de bouwverkeersstroom voor het Atlantic Hotel worden omgeleid over dit tijdelijke wandelpad. Er is sprake van een (tijdelijke) stikstofdepositie van 1,03 mol N/ha/jr op Westduinpark & Wapendal. De tijdelijke werkweg is voor maximaal 1 jaar nodig om de bouwplaats (zeezijde) van het Atlantic Hotel bereikbaar te houden na start aanleg en realisatie van de inrichting van het openbaar gebied. Ander gemotoriseerd verkeer mag geen gebruik maken van de aan te leggen tijdelijke bouwweg. Ten behoeve van de aanleg (inclusief bouwverkeer) en ingebruikname van het Atlantic Hotel is reeds een definitieve en onherroepelijke beschikking Wnb verleend (kenmerk ODH-2017-00032576,8 juni 2017), waar de genoemde uitstoot in is meegenomen.

Per projectvergunning wordt de stikstofdepositie op Westduinpark & Wapendal en onze andere natura 2000 gebieden bekeken en berekend met de Aeriuscalculator. Hiervan is geen totaalbeeld te geven.

  1. Heeft het besluit van de Raad van State over de PAS invloed op de geldigheid van de Verklaring van geen bedenkingen (ODH-2019-00029439) en/of de geldigheid van de vergunning (201825104)? Heeft dit gevolgen voor de aanleg van de weg door het Westduinpark?

Nee, de uitspraak van de Raad van State heeft in dit geval geen gevolgen voor de verleende vergunning. De verklaring van geen bedenkingen is zoals de minister in de brief aangeeft niet meer verbindend, echter de uit dit project voortkomende depositie van stikstof is reeds toegestaan onder de onherroepelijke vergunning van het Atlantic Hotel.

Het college van burgemeester en wethouders,

de wnd. secretaris,de wnd. burgemeester,
Dineke ten Hoorn BoerJohan Remkes