Schrif­te­lijke vragen Weg door West­duinpark in strijd met stik­stof­be­sluit RvS?


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De gemeente heeft een vergunning verleend voor een (tijdelijke) weg achter het Atlantic Hotel, door Natura 2000-gebied Westduinpark (201825104). De fractie van de Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de impact van deze verharding op de natuurwaarden.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Robert Barker en Robin Smit, Partij voor de Dieren, de volgende vragen:

  1. Volgens het beheerplan van het Westduinpark (PZH-2018-651271871) komen rond het werkterrein de habitattypen grijs duin, duindoornstruweel en binnenduinrandbos voor. Hoe verzekert de gemeente zich ervan dat die habitattypen door deze ontwikkeling niet worden aangetast?

Volgens de verklaring van geen bedenkingen overwoekert de exoot rimpelroos het werkterrein. In het beheerplan van het Westduinpark (PZH-2018-651271871) wordt tevens aangegeven dat de aanwezigheid van rimpelroos voor veel habitattypen een bedreigende factor is. Verwijdering is op veel plaatsen aanbevolen.

  1. Wordt rimpelroos in de gemeente Den Haag actief bestreden? Zo nee, waarom niet?
  2. Welke instantie is in het Westduinpark verantwoordelijk voor de verwijdering van rimpelroos?

De vergunning (201825104) leunt op een Verklaring van geen bedenkingen van de Gedeputeerde Staten van Zuid-H0lland (ODH-2019-00029439). In deze verklaring wordt verwezen naar een berekening van de stikstofdepositie op basis van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State heeft de Programmatische Aanpak Stikstof op 29 mei 2019 vernietigd.

In een brief aan de Tweede Kamer van 27 juni 2019 (32670 nr. 163) stelt de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat “bevoegde instanties de ontwerpbesluiten die ter inzage liggen, maar waarover nog geen definitief besluit is genomen, in beginsel zullen intrekken. Provincies zullen gemeenten informeren dat van omgevingsvergunningen die nog niet definitief zijn, de zogenoemde verklaring van geen bezwaar niet meer van toepassing is.” Op 27 juni 2019 lag de gemeentelijke ontwerp-beschikking nog ter inzage.

  1. Kunt u aangeven wat de toegenomen stikstofdepositie van de (tijdelijke) weg op het Westduinpark zou zijn? Welke andere geplande projecten zullen de stikstofdepositie op het Westduinpark doen toenemen?
  2. Heeft het besluit van de Raad van State over de PAS invloed op de geldigheid van de Verklaring van geen bedenkingen (ODH-2019-00029439) en/of de geldigheid van de vergunning (201825104)? Heeft dit gevolgen voor de aanleg van de weg door het Westduinpark?

Robert Barker
Partij voor de Dieren

Robin Smit
Partij voor de Dieren